apr
24

Pytagoriáda

pytag miniV dňoch 13. a 14. 4. 2021 sa žiaci 3. až 8. ročníka po úspešnom absolvovaní školského kola zúčastnili okresného kola Pytagoriády. Aj napriek tomu, že úlohy boli náročné, naši žiaci svoje vedomosti obhájili a zaradili sa medzi úspešných riešiteľov.

Kategória P3 (3.ročník):
Emília Lacká III.D – pripravovala Mgr. Marta Šofranková
Andrej Mihalčin III.B 
Filip Hrubovský III.B – oboch pripravovala Mgr. Viera Kobielská

Kategória P4 (4.ročník):
Lea Lobodášová IV.C – pripravovala PaedDr. Ivana Hermanovská
Boris Steeno IV.D – pripravovala Mgr. Danka Kolesárová

Kategória P5 (5.ročník):
Matúš Novikmec z V.A
Viktor Kóňa zo V.B
Noemi Mitríková V.A
- Žiakov pripravoval Mgr. Alexander Koman

Kategória P6 (6.ročník):
Milan Gešperik zo VI.A
Tamara Furková zo VI.C
- Žiakov pripravovala Mgr. Daniela Krajčovičová

Kategória P7 (7.ročník):
Richard Vasilko zo 7.B
- Žiaka pripravovala Mgr. Michaela Turcovská

 

Veľkým úspechom pre našu školu je 1.miesto, ktoré si v kategórii P6 vybojoval Milan Gešperik.
Všetkým žiakom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI