máj
09

Vesmír očami detí

vesmir miniTajomný, nekonečný, neprebádaný... Aj takto označujeme VESMÍR, ktorého sme súčasťou, a ktorý často stvárňujeme vo svojich fantazijných predstavách.
Ako dokážu deti pustiť uzdu svojim myšlienkam a vytvoriť zaujímavý obraz o tajuplnom vesmíre, sme sa dozvedeli z výtvarných prác, ktoré vyobrazili žiaci našej školy pre súťaž “Vesmír očami detí.” Každoročne ju vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci aj s regionálnymi osvetovými strediskami.
V tomto šk. r. roku sa konal už jej XXXVI. ročník a aj naši žiaci prispeli peknými prácami do jeho pokladnice. Patrí im veľká vďaka za to, že ani protipandemické opatrenia a dištančné vyučovanie nezastavili ich snahu podieľať sa na pestrej palete obrazov o tajuplnom vesmíre. Dňa 31.3.2021 sme zaslali ich zaujímavé dielka (z I. a II. stupňa) do HZOS vo Vranove nad Topľou, kde sa konalo okresné kolo tejto súťaže.

Potešili nás ocenenia, ktoré v ňom získali:
Stella Vinklerová z III. D (p.uč. Mgr. M. Šofranková), Soňa Hermanovská zo VI. A (p.uč. Mgr. J. Lazúrová), Stela Saladiaková zo VII. B a M. Holpová z IX. C triedy (p.uč. Mgr. M. Borošová) a ich práce postupujú na celoslovenské kolo do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, kde bude inštalovaná výstava víťazných a vybraných prác.
Gratulujeme a držíme palce!

 

vinklerovaStella Vinklerová III. D (Mgr. M. Šofranková)
holpovaMartina Holpová IX. C (Mgr. M. Borošová)
saladiakovaStela Saladiaková VII. B (Mgr. M. Borošová)
hermanovskaSoňa Hermanovská VI. A (Mgr. J. Lazúrová)

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI