apr
08

Celoslovenské kolo Olympiády RUJ

russia miniDňa 08. 04. 2021 sa uskutočnilo Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku online formou.
Prešovský kraj reprezentovala žiačka ZŠ Sídlisko II z Vranova nad Topľou, Slávka Palenčíková z 9. B triedy, ktorá v kategórii A1 obsadila 4. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.
Olympiáda RUJ pozostávala z písomnej a ústnej časti.
V písomnej časti súťažiaci absolvovali testy ako počúvanie a čítanie s porozumením a kulturologický test.
Ústna časť prebiehala cez aplikáciu ZOOM. Obsahovala voľný rozhovor s členmi odbornej poroty na danú tému a besedu súťažiacich formou vzájomnej komunikácie.
Slávke srdečne blahoželáme ku peknému výsledku a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
Žiačku pripravovala Mgr. Ľubov Caklová

apr
08

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo

hk mini„Umenie je ako slnko, ktoré sa tiež nikomu nevtiera. Keď zatiahnete závesy a zavriete okenice, tak vám slnko do bytu nelezie, lenže je to vaša chyba, že chcete žiť potme.“ (Jan Werich)

Slovo je prejavom myšlienky, ale jeho vyslovenie predpokladá aj vyjadrenie pocitu, emócie, vzťahu. Oddávna bolo aj spôsobom skrášľovania, zjemňovania a spríjemňovania medziľudských vzťahov. Tejto podobe slova sa osobitne venovali niektorí jednotlivci, ktorí ho svojou tvorbou a narábaním so slovom povýšili na umenie. Aj my sme medzi seba pustili slnko, roztiahli sme závesy a otvorili okenice. Aj keď netradične, predsa sme si len našli spôsob, ako na umenie nezanevrieť, nezabudnúť, ale naďalej ho rozvíjať v našich srdciach, prezentovať ho medzi sebou.

apr
08

Biologická olympiáda kategória „E“

bio miniDňa 8. 4. 2021 sa konal už 55. ročník okresného kola biologickej olympiády kategórie „E“ - Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti. Obsahom tejto kategórie je rozmanitý svet živočíchov, rastlín a neživých prírodnín v našom najbližšom okolí. Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie sa olympiáda konala online formou. Žiaci sa museli pripraviť nielen na teoretickú časť, v ktorej zvládli podrobne charakterizovať rastliny, ale aj na poznávanie určených živočíchov či hornín. Našu školu reprezentoval v odbornosti geológia Michal Ihnát (IX.C), ktorý sa umiestnil na 2. mieste, v odbornosti zoológia sa na 3. mieste umiestnila Zuzana Oslovičová (VI.A).
Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Michalovi držíme prsty v krajskom kole. Žiakov pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková

apr
01

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

biblicka olympiadaDňa 10.3.2021 sa uskutočnili súčasne na celom Slovensku dekanátne, teda okresné kolá Biblickej olympiády žiakov základných a stredných škôl. V tomto roku boli k štúdiu vybrané biblické knihy: Kniha Exodus 1- 24. kap., Evanjelium podľa Jána a Kniha proroka Jonáša. Priebeh súťaže bol online, každý z domu sám.
Družstvo našej školy tvorili žiaci Klára Hudáková z VIII.C, Anna Klimkovská z VI.C a Filip Laktič z V.B. 
V konkurencii vranovských škôl obsadili krásne 2. miesto. Žiakov pripravovala p. katechétka Mgr. Anna Mydlová.
K peknému úspechu blahoželáme a ďakujeme za prípravu a reprezentáciu školy. Nech je aj naďalej čítanie Biblie pre nás všetkých súčasťou každodenného kresťanského života.

mar
31

Internetová bezpečnosť detí a mládeže

hero miniDigitálne technológie sú súčasťou nášho každodenného života. Už si ani nevieme predstaviť deň bez toho, aby sme nezobrali mobil do ruky alebo sa nepozreli na internet. Trávime veľa času na sociálnych sieťach, četovaním s kamarátmi, pozeraním filmov, či počúvaním hudby. Nakoľko sme ale na internete v bezpečí?
Práve na túto tému bol zameraný webinár, ktorého sa 31.3.2021 zúčastnili žiaci 8. ročníka. Lektorom tohto webinára bol Ing. Viktor Šoltés, PhD. zo Žilinskej univerzity. Hneď na začiatku prednášky predstavil žiakom niekoľko cudzích výrazov, ako sú: cyberbullying, cyberstalking, catfishing, flaming, hoax, malware a mnoho iných. Zvýšenú pozornosť venoval výrazu grooming, čo predstavuje praktiku, pri ktorej dospelá osoba kontaktuje dieťa online, zväčša s použitím falošného profilu. Na tento podvod má tzv. groomer viacero dôvodov. Môže dieťa zneužiť a speňažiť jeho fotografiu, ktorá bola určená na jeho osobné sexuálne potešenie alebo ho môže vydierať. Uvedomme si, že je to trestný čin.

mar
31

22. marec - Svetový deň vody

dv miniVoda je základnou podmienkou života. Pre každého voda znamená iné, no nevyhnutná je pre všetkých. Témou tohtoročného svetového dňa vody, ktorý si na celom svete pripomíname 22. marca, je: Čo pre teba znamená voda?
Niektoré aktivity ku Dňu vody prebiehali už v minulom týždni, keď žiaci tvorili výtvarné práce na tému Vodný svet. V prezentáciách sa dozvedeli o skupenstvách vody, jej význame, výskyte, využití i ochrane.
Ani online vyučovanie neodradilo žiakov a deň vody si pripomenuli v „modrom“ rôznorodými aktivitami. Téma vody sa prelínala všetkými online vyučovacími hodinami.

mar
19

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční
od 7. do 9. apríla 2021
v čase od 14.00 h do 17.00 h
bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

*Zápis sa uskutoční vo veľkej telocvični ZŠ - príchod cez školský dvor.

Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka:

1. Občiansky preukaz

2. Rodný list dieťaťa

 

3. Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka

- možnosť vyplniť vo Vami zvolenom čase z pohodlia domova, výrazne tým ušetríte čas pri zápise
- vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis
- povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na kontrolu všetky potrebné dokumenty
- prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola

Elektornicka_prihlaska_1_rocnik Zápis - rezervácia termínu

 *prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu

mar
18

Prvenstvo v súťaži ELEKTROmatik

spse miniDňa 18. 3. 2021 sa tím pod názvom „ZSDVOJKAvt“ zúčastnil posledného školského kola matematickej súťaže ELETROmatik organizovanej prestížnou strednou školou SPŠE v Prešove. Náš tím tvorili Igor Višňovský a Jakub Mehaj z IX. C, Jakub Adam zo VII.A a Richard Vasilko zo VII.B. Do súťaže sa zapojilo 22 tímov zo 14 základných škôl. Do posledného kola postúpilo len 6 najlepších tímov. Prvé dve kolá absolvovali súťažiaci domácim riešením úloh. Školské online kolo sa realizovalo prostredníctvom aplikácie CISCO WEBEX MEETINGS, ktorú aktuálne používajú žiaci na tejto strednej škole počas dištančného vzdelávania. Naši chlapci ukázali, že vedia spolupracovať v tíme, riešiť spolu nielen zaujímavé, ale aj náročné matematické úlohy a spoločne sa dohodnúť na správnych odpovediach, s ktorými si hravo poradili. Zvládli to jednoducho na výbornú, a tak si spoločne vybojovali 1. miesto. Ukázali, že majú výborné vedomosti z matematiky, súťažného ducha a vedia zvoliť správnu taktiku v snahe získať čo najviac bodov v celkovom poradí.
V mene našej školy im preto srdečne gratulujeme.
Diplomy a ceny, ktoré pre účastníkov súťaže venovala SPŠE a Nadácia SPŠE, sú už pripravené a budú doručené do našej školy.
Súťažiacich pripravoval a motivoval Mgr. Matúš Boroš.

mar
18

Základné informácie - dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci,

Na základe rozhodnutia ministra školstva, v súlade s usmernením a pokynmi ministerstva školstva SR s názvom "Návrat do škôl 2021", súbežne s odporúčaním RÚVZ vo Vranove nad Topľou, pokračuje ZŠ Sídlisko II  od 12. apríla 2021 v dištančnej forme vyučovania na 2. stupni.

Dištančná forma vzdelávania žiakov bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Učitelia budú počas tejto formy vzdelávania v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 h komunikovať so žiakmi a postupne zadávať domáce úlohy prostredníctvom EduPage, Microsoft Office 365 (aplikácie Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams), Bezkriedy, Zborovňa podľa dištančného rozvrhu hodín v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti, s určením presného termínu na preštudovanie-vypracovanie.                                

Prosíme Vás, rodičov, o spoluprácu pri tejto netradičnej forme vyučovania Vašich detí. Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu a preto nastavujeme tieto pravidlá pre všetkých.

Dištančná forma vzdelávania nie je časom oddychu a prázdnin, ale časom zmeny vo vyučovaní prostredníctvom e-learningu v domácom prostredí žiakov. Je to pre nás – učiteľov, ale aj pre Vás – rodičov a žiakov, situácia, ktorú sa pokúsime zvládnuť čo najlepšie.
Žiaci a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium.

Prostredníctvom webovej stránky školy Vás budeme priebežne informovať o aktuálnej situácii, zverejňovať aktuálne usmernenia a nariadenia.

Držme si prsty, aby sme túto kritickú situáciu spoločnými silami a zodpovedným prístupom v zdraví zvládli.
 
Ďakujem Vám za pochopenie, trpezlivosť, pomoc a dohľad nad domácou prípravou Vašich detí.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy

mar
17

VŠETKOVEDKO – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

vv miniV utorok 8. decembra 2020 sa 54 šikovných druhákov, tretiakov a štvrtákov našej školy zúčastnilo súťaže Všetkovedko. Spolu so súťažiacimi z celého Slovenska riešili zaujímavé úlohy z rôznych oblastí – vlastiveda, prírodoveda, slovenský a anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, informatická a dopravná výchova. Tí, ktorí sa zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO. V našej škole sa tomuto titulu teší 11 žiakov.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI