máj
10

Učíme sa vonku – Požičovňa slov

usv miniSlovenský jazyk 10.5.2021
Deti si nesadli ako zvyčajne do lavice. Náhodným losovaním farieb sa rozdelili do štyroch skupín. Skupiny plnili úlohy, cvičenia a texty na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Z rozprávok získavali počas hodiny čitateľské zručnosti. Po splnení úloh víťazná skupina súťažila v behu vo vakoch.

máj
09

Vesmír očami detí

vesmir miniTajomný, nekonečný, neprebádaný... Aj takto označujeme VESMÍR, ktorého sme súčasťou, a ktorý často stvárňujeme vo svojich fantazijných predstavách.
Ako dokážu deti pustiť uzdu svojim myšlienkam a vytvoriť zaujímavý obraz o tajuplnom vesmíre, sme sa dozvedeli z výtvarných prác, ktoré vyobrazili žiaci našej školy pre súťaž “Vesmír očami detí.” Každoročne ju vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci aj s regionálnymi osvetovými strediskami.
V tomto šk. r. roku sa konal už jej XXXVI. ročník a aj naši žiaci prispeli peknými prácami do jeho pokladnice. Patrí im veľká vďaka za to, že ani protipandemické opatrenia a dištančné vyučovanie nezastavili ich snahu podieľať sa na pestrej palete obrazov o tajuplnom vesmíre. Dňa 31.3.2021 sme zaslali ich zaujímavé dielka (z I. a II. stupňa) do HZOS vo Vranove nad Topľou, kde sa konalo okresné kolo tejto súťaže.

máj
07

Holubica mieru

holubica miniHolubice, sú od nepamäti symbolmi mieru. 7. mája 2021 si ich žiaci 3. ročníka zhotovili z papiera na počesť výročia oslobodenia našej vlasti. Triedy sa stretli na školskom dvore. Porozprávali sa o vojne a o tom, aké majú šťastie, že žijú v mieri. Krátkym sprievodom okolo školského dvora s holubicami nad hlavami a skandovaním „Nech žije mier“ vyjadrili nádej, že sa im ten mier zachová. Deti boli zvedavé, či ich holubice vedia lietať, tak ich vypustili. Nelietali. Iba zleteli z výšky na zem. Neboli však sklamané. Boli šťastné. Akcia sa im páčila.

máj
04

Slovíčka v malíčku

slovickaNaša škola sa aj v čase dištančného vzdelávania v mesiaci marec zapojila do projektovej súťaže „Slovíčka v malíčku“, ktorú organizuje IALF, o. z. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť „Môj slovník z reality“ v cudzom jazyku. Svoj humorno-obrázkový slovník v nemeckom jazyku vytvorila a do súťaže sa ním zapojila aj naša žiačka Barborka Kandalová z 8.A. Barborka svoje vedomosti z nemeckého jazyka, výtvarný talent, ale aj zmysel pre humor spojila a vytvorila slovník, ktorý porotu zaujal a postúpil do finálového kola. Hodnotiť slovníky v tomto finálovom kole bude môcť aj verejnosť počas mesiaca máj. Veríme, že aj pomocou nášho hlasovania na stránke https://mszr.webnode.sk/mszr-2021/ sa Barborka so svojim projektom umiestni na poprednej priečke. Žiačku pri práci na projekte usmerňovala  Mgr. Anna Jusková.

máj
01

Detský čin roka 2021

detskycin-logoMilí žiaci,
Chceme Vás informovať o spustení Projektu Detský čin roka 2021, lebo sme presvedčení, že súčasná situácia si vyslovene žiada hovoriť o význame dobra o čosi viac.
Minuloročné a súčasné pandemické udalosti ovplyvnili spôsoby učenia sa, ale aj život v rodinách. Slovo POMOC nadobudlo širší rozmer. Vy môžete o čosi viac aj malým dobrým skutkom vniesť do každodennej reality cenné a dôležité posolstvá.
V aktuálnej situácii sa bude projekt uskutočňovať hlavne online. Dúfame, že naša prosba zapisovať a zdieľať dobré skutky, ktoré vykonali deti sa dostane k celej verejnosti.
Podporné informácie nájdete na tomto priloženom letáku.

apr
27

Záujem o štúdium na ZŠ Sídlisko II v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

V prípade záujmu o štúdium na ZŠ Sídlisko II v 1. ročníku  a v 3.- 9. ročníku v školskom roku 2021/2022, vyplňte prosím elektronickú prihlášku.
*E-prihlášku vypĺňajú zákonní zastupcovia nových potenciálnych žiakov, prestupujúcich z inej základnej školy.

Usmernenia:
 • V položke "ročník" vyberte prosím ten, ktorý prislúcha budúcemu školskému roku.
 • Údaje v prihláške, ako je meno a priezvisko dieťaťa, prosíme vypĺňajte na základe rodného listu dieťaťa a dodržujte diakritické znamienka, ako sú dĺžne a mäkčene.
O prijatí Vášho dieťaťa na štúdium na ZŠ Sídlisko II rozhodne riaditeľ školy.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

apr
25

Návrat do školy 1. a 2. stupeň od 26.4.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva 2021/12811:1-A1810 (pdf, 163.24 kB), nastavujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na ZŠ Sídlisko II od 26. apríla 2021 nasledovne:

 • 1. a 2. stupeň sa vracia k prezenčnej forme výučby podľa rozvrhu

PREZENČNÁ FORMA

 • Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 6.30 h do 17.00 h.
 • Vstup žiakov do školy bude možný od 6.30 h do 8.00 h.
 • Príchod a odchod žiakov presne určenými vchodmi:
  • Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")
  • II.A, II.B, III.A – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
  • II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka
  • žiaci 4. ročníka + 2. stupeň
    príchod - VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
   → odchod VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
 • Činnosť ŠKD bude do 17.00 h.  Žiadame rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD pri určenom vchode v presne stanovený čas (odkonzultovaný a vopred dohodnutý s triednym učiteľom/vychovávateľkou ŠKD), nakoľko nám to potom komplikuje a neustále prerušuje systematickú edukačnú prácu v Školskom klube detí.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport a iné pohybové aktivity sa do odvolania nevyužívajú.
 • CVČ a krúžková činnosť nie je povolená.
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre žiaka 2 rúška a papierové vreckovky.
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!

NEZABUDNITE: Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní (prípadne výnimku) a musí vyplniť "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti". Vzhľadom k lepšej evidencii a manipulácii s tlačivami Vás žiadame, aby ste čestné vyhlásenie vyplnili elektronicky cez aplikáciu EduPage.

Vážení rodičia a žiaci!

Vedenie školy Vás chce požiadať o maximálnu zodpovednosť a súčinnosť pri účasti Vašej dcéry/syna na vyučovacom procese, prihliadajúc na zdravotný stav členov spoločnej domácnosti. Ďakujeme.

apr
24

Pytagoriáda

pytag miniV dňoch 13. a 14. 4. 2021 sa žiaci 3. až 8. ročníka po úspešnom absolvovaní školského kola zúčastnili okresného kola Pytagoriády. Aj napriek tomu, že úlohy boli náročné, naši žiaci svoje vedomosti obhájili a zaradili sa medzi úspešných riešiteľov.

apr
24

Biblia očami detí

pracabodNaša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do výtvarnej súťaže – Biblia očami detí. V 3. kategórii ZŠ roč. 3.-4. sa na 2. mieste v kraji umiestnila naša žiačka Zoja Zubková z III. D triedy. Nakreslila obraz s názvom Pád Jericha. Blahoželáme k peknému úspechu, tiež za reprezentáciu školy a prajeme aj naďalej chuť stvárňovať biblické príbehy štetcom a farbami.
Žiačku pripravovala p. katechétka Mgr. Anna Mydlová

apr
22

Stopa života – návšteva ministra školstva Branislava Gröhlinga

grohling miniVšetko, čo v živote robíme, zanecháva stopu. Stopa v piesku, na duši, na zemi, v blate, srdci. Môže byť veľká, malá, hlboká, neviditeľná, nezmazateľná...

Deň 22.apríl je nielen Deň Zeme, ale aj deň, kedy do našej školy zavítal minister školstva Mgr. Branislav Gröhling a primátor mesta Ing. Ján Ragan. Na pôde školy ich srdečne privítal riaditeľ školy, Mgr. Peter Kocák, tak ako sa patrí, chlebom a soľou.
V úvode pán minister srdečne pozdravil deti, ktoré si pripravili rôzne aktivity pri príležitosti Dňa Zeme pod dozorom svojich pedagógov. V tento deň sa začala na škole výzva na záchranu našej planéty, ktorá bude pokračovať v priebehu celého budúceho eko-týždňa rôznymi činnosťami. Človek musí žiť naplno ako súčasť prírody a nie ako jej pán. Je súčasťou lesa, stromu, potoka a tým, že ich ochraňuje, chráni aj seba.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI