dec
18

Zvianočnieva sa

zvsa mini„Vianoce budú a bodka.“
Vianočným príhovorom z rozhlasu otvorila dnešný deň pani katechétka Vargovčáková, ktorá pripomenula posolstvo blížiacich sa Vianoc.
Zázračné Vianoce, stromček sa ligoce... Dnes sa svetielka šťastia rozžiarili nielen na stromčeku, ale aj v očkách našich prváčikov. Spoločnou besiedkou vo svojich triedach si s p. učiteľkami pripomenuli blížiace sa Vianoce. Vianočne naladení aj oblečení sa potešili tancom, spevom, koledami, vinšmi. Najväčším prekvapením a zároveň aj odmenou bol pre nich vianočný punč, ktorý im veľmi chutil. Na záver sa navzájom obdarili milými darčekmi, ktoré si sami vyrobili.
Zázračné Vianoce, stromček sa ligoce.....prajeme všetkým šťastné a veselé Vianoce!

dec
18

Betlehemy očami detí

betlehem miniUž nadišiel nádherný vianočný čas a kúzlo Vianoc je všade okolo nás. Jednou z najtypickejších vianočných dekorácií je betlehem. Krása, pokoj a neha, ktoré z neho sálajú oslovili a inšpirovali aj deti ŠKD. Aktivitou, Betlehemy očami detí, sme chceli deťom priblížiť Vianoce a narodenie Ježiša, podporiť ich výtvarné cítenie a umožniť im podieľať sa na umocnení vianočnej atmosféry.
Krásne Vianoce a šťastný nový rok!

dec
18

Úspechy v Technickej olympiáde

technika miniDňa 26. 11. 2020 si žiaci základných škôl zmerali svoje sily v okresnom kole Technickej olympiády online formou. Za našu školu sa tejto súťaže zúčastnili traja žiaci. Všetci zúčastnení dosiahli veľmi pekné výsledky.
V kategórii A (dvojice): 1.miesto - dosiahli žiaci Jakub Kmec (IX.B ) a Matej Dutkovič (VIII.A). Žiakov pripravovali PaedDr. Róbert Ďurana a PaedDr. Marek Hermanovský.
V kategórii B (jednotlivec) dosiahol žiak Martin Pohlod (VII.A) pekné 3.miesto. Žiaka pripravoval Mgr. Rastislav Fedor.

dec
18

Zdobenie vianočného stromčeka

vianoce mini
Zvončeky už zvonia a ihličie vonia, 

svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve.
Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte


Najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Všetci sa najviac tešíme na deň, keď konečne postavíme stromček a ozdobíme ho trblietavými guľami, farebnými svetielkami a sladkosťami. Dlhý čas čakania na deň, keď sa ozve vianočný zvonček, si žiaci 4. ročníka spríjemnili vlastnoručným vyrábaním vianočných ozdôb. Krásnymi a nápaditými výtvormi šikovných rúk potom spolu s triednymi pani učiteľkami vyzdobili svoj stromček. Jednotlivé triedy si navzájom zavinšovali veselé a šťastné prežitie vianočných dní.

dec
18

Čarovná farbička

car far miniČarovanie farbičkami prináša už tradične na našej škole veľmi pekné výtvarné diela. Tohtoročná "Čarovná farbička" s témou ČARODEJKA ZIMA, ktorá prebiehala v novemberi a decemberi 2020, mala iný šat. Keďže sme sa nemohli stretnúť v jednom ateliéri, deti z I. stupňa tvorili vo svojich triedach a najlepšie práce postúpili do školského kola.
Žiaci II. stupňa to mali ťažšie. Tvorili doma, pod odborným dohľadom pedagógov, s podtémami: ZIMA a ZIMNÉ ŠPORTY. Súťažné výtvarné práce odfotili, poslali svojim učiteľkám výtvarnej výchovy na portál EduPage. Porota ocenila snaženie žiakov vo všetkých kategóriách takto:

dec
10

PYTAGORIÁDA - školské kolo - 2. stupeň

pytag miniV dňoch 9. a 10.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády kategórii P5 – P8 dištančnou formou. Súťaže sa zúčastnilo 47 žiakov, ktorých dištančne pripravovali vyučujúci matematiky. Súťaž prebiehala online v aplikácii Edupage a žiaci cez túto aplikáciou boli aj vyhodnotení.
Na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách sa umiestnili títo žiaci:

dec
09

PYTAGORIÁDA - školské kolo - 1. stupeň

pytag miniNajlepší matematici z tretieho a štvrtého ročníka si v stredu zmerali svoje sily v školskom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. Na súťaž sa svedomito pripravovali a preto nás potešili svojimi vedomosťami. Súťaže sa zúčastnilo 16 tretiakov. Z toho bolo 6 úspešných riešiteľov. Zo štvrtého ročníka sa súťaže zúčastnilo 18 žiakov. Z toho bolo 12 úspešných riešiteľov.

dec
08

Hravo s Mikulášom

mikulas miniVitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali.....

Ani tento rok Mikuláš na deti v našej škole nezabudol a dodržali sme mikulášsku tradíciu. Pani učiteľky pripravili pre svojich prváčikov pekný tematický deň, ktorý sa niesol v mikulášskom duchu. Vo svojich triedach si so žiakmi hravou a zábavnou formou zopakovali učivo z jednotlivých predmetov, riešili rôzne zaujímavé úlohy, z prezentácie sa dozvedeli o sv. Mikulášovi, zaspievali pesničku, zatancovali a zarecitovali básničky. Z vreca plného sladkých prekvapení sa ušlo nielen deťom, ale aj pánovi riaditeľovi a pani zástupkyni, tetám kuchárkam, upratovačkám, ujom školníkom, ktorí sa spoločnými silami podieľajú na tom, aby sme sa v škole cítili príjemne. Odmenou pre všetkých boli úsmevy a krásne žiarivé očká na tvárach detí.

dec
08

Všetkovedko

vv miniKto je Všetkovedko? No predsa náš kamarát, ktorý každoročne pre žiakov 2. až 4. ročníka nachystá zaujímavé úlohy, aby našiel najmúdrejších medzi najbystrejšími. O titul Všetkovedko dňa 8.12.2020 zabojovalo 54 odvážnych žiačikov – 17 druhákov, 20 tretiakov a 17 štvrtákov. Pracovali usilovne, a preto veríme, že sa budú zo svojich úspechov tešiť. O najlepších z nich vás budeme informovať hneď po zverejnení výsledkov organizátormi súťaže. Všetkým súťažiacim už teraz blahoželáme za odvahu a ochotu robiť niečo pre svoje napredovanie.

dec
04

USMERNENIA a POKYNY od 7.12.2020

Na základe konzultácii s RÚVZ Vranov nad Topľou, v súlade s pokynmi a usmerneniami Ministerstva školstva, nastavujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na ZŠ Sídlisko II od 7. novembra 2020 nasledovne:

 • 1. stupeň naďalej pokračuje v klasickej prezenčnej forme výučby podľa rozvrhu
 • 2. stupeň pokračuje v dištančnej forme - viac informácii nájdete na odkaze → Dištančné vzdelávanie

PREZENČNÁ FORMA - 1. stupeň

 • Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 6.30 h do 17.00 h.
 • Vstup žiakov do školy bude možný od 6.30 h do 8.00 h.
 • Príchod a odchod žiakov presne určenými vchodmi:
  • Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")
  • II.A, II.B, III.A – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
  • II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka
  • žiaci 4. ročníka
    príchod - VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
   → odchod VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
 • Činnosť ŠKD bude do 17.00 h.  Žiadame rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD pri určenom vchode v presne stanovený čas (odkonzultovaný a vopred dohodnutý s triednym učiteľom/vychovávateľkou ŠKD), nakoľko nám to potom komplikuje a neustále prerušuje systematickú edukačnú prácu v Školskom klube detí.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport a iné pohybové aktivity sa do odvolania nevyužívajú.
 • CVČ a krúžková činnosť nie je povolená.
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre žiaka 2 rúška a papierové vreckovky.
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!

NEZABUDNITE: Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič:

Vážení rodičia a žiaci!

Vedenie školy Vás chce požiadať o maximálnu zodpovednosť a súčinnosť pri účasti Vašej dcéry/syna na vyučovacom procese, prihliadajúc na zdravotný stav členov Vašej rodiny. Ďakujeme.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI