mar
18

Základné informácie - dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci,

Na základe rozhodnutia ministra školstva, v súlade s usmernením a pokynmi ministerstva školstva SR s názvom "Návrat do škôl 2021", súbežne s odporúčaním RÚVZ vo Vranove nad Topľou, pokračuje ZŠ Sídlisko II  od 12. apríla 2021 v dištančnej forme vyučovania na 2. stupni.

Dištančná forma vzdelávania žiakov bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Učitelia budú počas tejto formy vzdelávania v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 h komunikovať so žiakmi a postupne zadávať domáce úlohy prostredníctvom EduPage, Microsoft Office 365 (aplikácie Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams), Bezkriedy, Zborovňa podľa dištančného rozvrhu hodín v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti, s určením presného termínu na preštudovanie-vypracovanie.                                

Prosíme Vás, rodičov, o spoluprácu pri tejto netradičnej forme vyučovania Vašich detí. Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu a preto nastavujeme tieto pravidlá pre všetkých.

Dištančná forma vzdelávania nie je časom oddychu a prázdnin, ale časom zmeny vo vyučovaní prostredníctvom e-learningu v domácom prostredí žiakov. Je to pre nás – učiteľov, ale aj pre Vás – rodičov a žiakov, situácia, ktorú sa pokúsime zvládnuť čo najlepšie.
Žiaci a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium.

Prostredníctvom webovej stránky školy Vás budeme priebežne informovať o aktuálnej situácii, zverejňovať aktuálne usmernenia a nariadenia.

Držme si prsty, aby sme túto kritickú situáciu spoločnými silami a zodpovedným prístupom v zdraví zvládli.
 
Ďakujem Vám za pochopenie, trpezlivosť, pomoc a dohľad nad domácou prípravou Vašich detí.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy

mar
17

VŠETKOVEDKO – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

vv miniV utorok 8. decembra 2020 sa 54 šikovných druhákov, tretiakov a štvrtákov našej školy zúčastnilo súťaže Všetkovedko. Spolu so súťažiacimi z celého Slovenska riešili zaujímavé úlohy z rôznych oblastí – vlastiveda, prírodoveda, slovenský a anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, informatická a dopravná výchova. Tí, ktorí sa zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO. V našej škole sa tomuto titulu teší 11 žiakov.

mar
17

Prehliadka prednesov regionálnych povestí

salmat logo miniVo štvrtok 28. januára 2021 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnila online Prehliadka prednesov regionálnych povestí. Podujatie sa konalo dištančnou formou, deti do knižnice zaslali nahrávky svojich prednesov, ktoré si následne pozrela a ohodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Alžbeta Madejová, Mgr. Anastázia Sabolová a Mgr. Katarína Ondovčáková. Do podujatia sa zapojilo 7 základných škôl: ZŠ Lúčna, ZŠ Bernolákova, ZŠ Sedliská, ZŠ Sídlisko II, ZŠ Juh, ZŠ Bystré, ZŠ Žalobín s 23 nahrávkami. Našu školu reprezentovali a získali strieborné pásmo žiaci I. stupňa Ján Štefanko a Tomáš Puškár a žiačka II. stupňa Tamara Kolesárová. Porota zhodnotila, že všetci recitátori boli nesmierne nadaní a dôkladne pripravení. Taktiež veľmi ocenila kvalitný výber povestí a bola príjemne prekvapená, že o súťaž prejavilo záujem aj veľa chlapcov. Našich žiakov pripravovali Mgr. Danka Kolesárová, Mgr. Viera Kobielská a Mgr. Jana Štréblová. Blahoželáme!

mar
17

Prvenstvo našej školy v krajskom kole Olympiády ruského jazyka

russia miniKrajské kolo Olympiády ruského jazyka sa uskutočnilo 12. marca 2021 online formou. Okres Vranov nad Topľou zastupovala naša deviatačka Slávka Palenčíková.
Jej vedomosti a schopnosti komunikovať v ruskom jazyku boli preverené najprv písomne, a potom aj ústne. V písomnej časti olympiády prešla gramatickým testom, posluchom a čítaním s porozumením a testom z kulturológie. Ústna časť olympiády sa konala cez aplikáciu Zoom. Súťažiaci komunikovali s porotou na vybranú tému a rozprávali príbeh podľa obrázka.
Slávka Palenčíková preukázala najlepšie vedomosti a schopnosti. Víťazke blahoželáme a prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole.
Žiačku pripravovala Mgr. Ľubov Caklová.

mar
17

Fyzikálna olympiáda

fyzika miniDňa 17.3.2021 sa konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády. Tento rok je to už 62 ročník tejto súťaže.
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády sa organizuje pre kategórie E (deviaty ročník) a F (ôsmy ročník). Súťažiaci mali na riešenie úloh štyri hodiny. Súťažné zadanie pozostávalo z riešenia štyroch teoretických úloh. Pre kategóriu F sa okresným kolom ročník súťaže končí. Tento rok sa z dôvodu protiepidemiologických opatrení konala súťaž online formou.
V tejto olympiáde dosiahli žiaci našej školy krásne umiestnenie.
V kategórii F :
     Ján Šmatko (VIII.B) obsadil 1.miesto
V kategórii E:
     Mária Mihalčinová (IX.A) obsadila 2.miesto
     Samuel Ján Sisák (IX.B) obsadil 3.miesto
Mária Mihalčinová vďaka svojmu bodovému hodnoteniu získala postup na krajské kolo fyzikálnej olympiády. Takže jej držíme palce v ďalšom kole súťaže.
Žiakov na súťaž pripravoval PaedDr. Marek Hermanovský.
Všetkým žiakom blahoželáme, ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy a želáme veľa ďalších úspechov.

mar
16

Deň ľudovej rozprávky

dobsinsky miniKde bolo, tam bolo...
Dnes sme oslávili sviatok, ktorý sa každoročne koná pri príležitosti výročia narodenia nášho najznámejšieho zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského – Deň ľudovej rozprávky.
K žiakom II.C prišla rozprávka v podaní milej pani knihovníčky z Hornozemplínskej knižnice priamo do triedy. Mechúrik-Koščúrik s kamarátmi od Pavla Dobšinského v podobe online prenosu spestril hodinu čítania. Deťom pani knihovníčka zaujímavou prezentáciou priblížila aj ďalšie rozprávky, ako aj pojem ľudová rozprávka. Deti vyhľadávali čarovné predmety a postavy z rozprávok. Aj napriek tomu, že sa podujatie uskutočnilo netradične, na diaľku, bolo pre žiakov pútavé a poučné.

mar
12

Rozprávková štafeta

rozsta miniKde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, siedmimi dolinami, kde sa voda sypala a piesok sa lial... Tieto slová máme určite všetci vryté hlboko v pamäti, lebo týmito slovami začínajú takmer všetky rozprávky. Rozprávky a príbehy majú v živote detí výnimočné a nezastupiteľné miesto. Umožňujú deťom vstup do nových svetov, vyvolávajú v nich pocity pohody, ktoré posilňujú ich dôveru a istotu.
A touto známou vetou sa začalo v ŠKD piatkové rozprávkové odpoludnie s názvom Rozprávková štafeta. Deti putovaním z rozprávky do rozprávky stretli množstvo rozprávkových bytostí a plnili veľa zaujímavých úloh. Bohatý program predviedli všetky oddelenia klubu.

mar
11

1.miesto v súťaži ELESPARKS

spse miniSúťaž družstiev v anglickom jazyku pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl pod názvom ELEsparks už má svojich víťazov. Súťaž, ktorej poslaním je spopularizovanie anglického jazyka medzi žiakmi základných škôl organizovala Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove. Prihlásilo sa 23 družstiev, pričom aktívne sa zapojilo 18. Súťaž pozostávala z dvoch domácich kôl, v ktorých boli testované gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.
Pandemická situácia nedovolila pripraviť školské kolo na pôde školy, a tak postupujúce družstvá robili finálny test opäť on-line. Určite to nebolo jednoduché, keďže starší žiaci sa učili dištančnou formou a nemali možnosť stretnúť sa v škole a spoločne sa dohodnúť na správnej odpovedi.
Veľmi nás teší, že celkovým víťazom súťaže sa stalo družstvo našej školy pod názvom MATES, ktoré tvorili Anna Rozkošová (9.A), Alžbeta Molčanová (9.C) a Jakub Mehaj (9.C). Žiakov pripravovala Mgr.Zuzana Mičejová. Srdečne im blahoželáme a veríme, že sa im bude dariť aj naďalej.

mar
05

OZNAM - organizácia výchovy a vzdelávania od 8.3.2021

Riaditeľstvo školy, vzhľadom na aktuálne usmernenie MŠVVaŠ oznamuje, že od 8.3.2021 (pondelok) bude naďalej zachovaná prezenčná forma vyučovania pre žiakov 1. stupňa, prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu a žiakov, u ktorých charakter práce rodičov neumožňuje sa im venovať v domácom prostredí.

Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní a musí vypísať:

mar
04

Besedy o období dospievania

dosp miniDňa 4. 3. 2021 sme pripravili v online prostredí besedu pre dievčatá 7. ročníka pod názvom „Čas premien“. Bola zameraná na obdobie života plného zmien, fyzických i psychických, keď sa z dieťaťa vyvíja dospelý človek – žena. Poodhalí sa tajomstvo podstaty ich jedinečnej krásy a možností ako posilňovať svoje sebavedomie – ako byť zdravá vo vnútri aj navonok. Besedu viedla pani lektorka, Ing. Šutá zo spoločnosti MP Education, s.r.o., ktorá hneď na začiatku odbúrala u dievčat počiatočnú hanblivosť a navodila na prednáške veľmi príjemnú atmosféru. S dievčatami sa rozprávala o anatómii ľudského tela, vhodnej životospráve, hygienických návykoch, činnosti hormónov v období puberty, správnom vnímaní seba, sebavedomí, o poruchách príjmu potravy, spánku, cvičení a o iných zaujímavých záležitostiach.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI