dec
05

Technická olympiáda

Dňa 30. 11. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády v kategórii A dvojice pre žiakov 8. -9. ročníka a v kategórii B jednotlivci pre žiakov 5. -7. ročníka. Súťaž pozostávala z teoretickej časti formou testu a praktickej časti. V praktickej časti bolo úlohou súťažiacich zostrojiť výrobok na základe predloženého technického výkresu.

dec
05

Slávici z lavice

V utorok 28. 11. 2017 sa už po štvrtýkrát naša školská telocvičňa premenila na koncertnú sálu, v ktorej sa rozozvučali hlasy malých i väčších spevákov v školskom kole súťaže v speve populárnej piesne Slávici z lavice. Zúčastnilo sa jej 14 spevákov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Diváci obdivovali ich krásne hlasy i odvahu, s akou sa postavili pred publikum.

nov
30

Povedzme šikanovaniu jasné NIE!

Dňa 23.11.2017 sa deti druhých ročníkov ŠKD zúčastnili besedy na tému šikanovanie. Kpt. Martina Andreková z PZ SR vo Vranove nad Topľou im prijateľnou formou objasnila pojmy šikanovanie a kyberšikana. Deti upozornila na rôzne druhy šikanovania, vysvetlila im ako spoznať agresora či obeť šikany, ako sa brániť a kde vyhľadať pomoc.

nov
30

Malí herci – dramatizácia rozprávky

Žiaci štvrtého ročníka sa v mesiaci november zapojili do aktivity, ktorú navrhla školská knižnica pod názvom: Malí herci. Prostredníctvom inscenácie rozprávok, ktoré si žiaci jednotlivých tried pripravili pre svojich spolužiakov a zahrali v priestoroch „Pri domčeku“, sme sa na chvíľu preniesli do sveta fantázie.

nov
28

Na najvyššom stupienku víťazov v hoteli Carlton

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Centrom rozvoja znalostí o potravinách (organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na zvyšovanie povedomia o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu) zorganizovali už 5. ročník súťaže HOVORME O JEDLE, ktorá sa skladá z niekoľkých častí.

nov
28

Projekt EnglishOne

Národný projekt EnglishOne je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v Slovenskej republike. V našej škole aktivizujú žiakov na prácu s moderným digitálnym vzdelávacím programom učiteľky Mgr. Marcela Lukčíková a Mgr. Helena Demčáková. Škola získala metodiky, pracovné listy, kvalitnejšiu výučbu cez licencovaný vzdelávací portál pod záštitou Ministerstva školstva SR.

nov
26

Divadelné predstavenie Rysavá jalovica

... Krt trpezlivo čaká začiatok. Čím ona väčšmi s kázňou odťahuje, tým väčší strach zmocňuje sa ho, lebo vie, že tým ostrejšia bude ona.

Tak nadišiel konečne smutný okamžik. Eva začala, ale len otázkou.
„Šiel si len sám z jarmoku?“
Muž ochotne odpovedá:
„Hej, sám ako palec; živej duše nešlo so mnou.“
„To verím, lebo všetci poriadni ľudia za vidna sa poberajú z jarmoku a netúlajú sa po nociach ako ty. Noc má svoju moc.“ ...