nov
10

Cigaretka na dva ťahy...

fajcenieMedzinárodný deň bez fajčenia alebo aj nefajčiarsky deň si pripomíname 15. novembra. Je alarmujúce, ako skoro sa mladiství, ba priam deti, dostávajú do prvého kontaktu s cigaretou a tabakom v rôznych „moderných“ podobách, skrývajúce sa napríklad aj za „zdravšie alternatívy“. V rámci Medzinárodného dňa bez fajčenia sme našim ôsmakom pripravili besedu v spolupráci s RÚVZ vo VT, Mgr. Máriou Gešperovou a Mgr. Janou Gogovou.
Opakované zdôrazňovanie dôležitosti prevencie a informovanie o negatívnom vplyve cigaretového dymu na zdravie človeka je veľmi dôležité už u detí v školskom veku. Počas prednášky si mohli žiaci odkontrolovať stav a funkčnosť svojich pľúc pomocou spirometra. Čím skôr v žiakoch zakoreníme záporný vzťah k fajčeniu a prehĺbime kladný vzťah k pohybu, športu a zdravej životospráve, tým viac to ocenia v budúcnosti, keď na našu Dvojku budú odprevádzať ešte svoje pravnúčatá.

  • IMG_20221104_100912
  • IMG_20221104_103058
  • IMG_20221104_103320
  • IMG_20221104_103353
  • received_440913754788933
  • received_638726527953822

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI