Výberové konanie

jún
24

Významné európske ocenenie projektu

etwinning logoPustiť sa do projektu eTwinning v našej škole bolo veľmi dobrým rozhodnutím. Prvý, s názvom Dobrodružná cesta k angličtine, (An adventurous journey to English) získal minulý rok celoslovenské národné ocenenie za kvalitu projektu a vzájomnú spoluprácu. Tento školský rok bol prehodnocovaný na Európskej úrovni a opäť získal európske ocenenie za kvalitu projektu. Projekty, ktoré získajú európsky certifikát kvality, sú projekty s najvyšším hodnotením spomedzi projektov, ktoré získali národný certifikát kvality. Tieto projekty predstavujú príklady úspešnej európskej spolupráce. Európsky certifikát kvality sa udeľuje iba raz ročne.
Cieľom projektu Dobrodružná cesta k angličtine bolo povzbudzovať žiakov a zlepšovať ich komunikačné zručnosti a schopnosti v angličtine a zvýšiť ich záujem o učenie sa anglického jazyka zábavným spôsobom. Využívali sme na to rôzne web nástroje. Tím partnerov tvorili 19 učitelia a 180 žiakov z 9 krajín. Žiaci, ktorí na tomto projekte vzájomne spolupracovali mali príležitosť a možnosť spoznať rovesníkov z európskych krajín, tiež ich kultúru, školu, životný štýl a využívať anglický jazyk na vzájomnú komunikáciu.
Veľmi sa tešíme, že práve náš projekt získal Európsky certifikát kvality. Projekt bol realizovaný na vysokej úrovni s kvalitnou prípravou. Pozitívom projektu bol hlavne záujem žiakov o anglický jazyk, žiaci potlačili ostych rozprávať cez webkameru s celým svetom jazykom, ktorý je nadnárodným komunikačným kanálom. Výhodou je, že sa im otvárajú nespočetné možnosti, ktoré môžu využiť v budúcnosti.

  • IMG_7949

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI