okt
25

MIMORIADNE VZÁCNA NÁVŠTEVA NA DVOJKE

bellaPrvý slovenský kozmonaut otvoril novú odbornú učebňu

24. október 2023 bude zapísaný v kronike Dvojky ako veľmi významný deň, pretože nás navštívil prvý slovenský kozmonaut, brigádny generál v.v. Ing. IVAN BELLA. Takýto vzácny hosť neprišiel na našu školu náhodou. Stal sa protektorom novootvorenej fyzikálnej učebne, ktorá prešla hĺbkovou rekonštrukciou s novým interiérovým, technickým vybavením a učebnými pomôckami. Po slávnostnom prestrihnutí pásky a uvedení novej fyzikálnej učebne do užívania nás charizmatický rečník v diskusii telocvičných priestorov obdaroval svojimi bohatými skúsenosťami a zaujímavými zážitkami z vesmíru, ktoré sú pre bežného človeka unikátne už len počuť, nieto zažiť.

Senzácia v BBC, CNN - Misia Štefánik - 1. spomedzi 32 najlepších - 385. človek človek vo vesmíre - celebrita, vzor - Protektor našej učebne

Príbeh obyčajného chlapca, ktorý túžil, ako sám prezradil, robiť v budúcnosti rôzne povolania, časom zistil, že ho lákajú extrémne športy a posúvanie vlastných hraníc. Tvrdo na sebe pracoval, prešiel všetkými testami s vynikajúcimi výsledkami, a tak bol vybratý na výskumnú francúzsko-rusko-slovenskú expedíciu do vesmíru. Jeho rýchla 11-mesačná príprava na odlet do kozmu prebehla ozaj intenzívne a za extrémne krátky čas, pretože kozmonauti sa bežne pripravujú 3 – 5 rokov. Porozprával nám aj zaujímavosti o prežitých ôsmich dňoch vo vesmíre a odpovedal na zvedavé otázky žiakov. Povzbudil ich nielen k ochrane životného prostredia a celkovej atmosféry, ale aj k tomu, aby verili svojim snom a boli cieľavedomí. Po besede nasledovala autogramiáda a s pánom Bellom sme sa na pamiatku aj odfotili.

Tešíme sa, že sme mohli stretnúť ďalšiu významnú osobnosť Slovenska. Uvedomujeme si, že takúto vzácnu chvíľu s pánom Bellom už nemusíme nikdy zažiť, preto si ju veľmi vážime a ďakujeme, že nás poctil svojou návštevou.

Modernizáciu vynovenej fyzikálnej učebne financovalo mesto Vranov nad Topľou cez úspešný projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“, ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou a celkovú finančnú skladačku doplnili financie z výhry z vedomostnej súťaže NAJ ŠKOLA 2023.

  • DSC_0134
  • DSC_0151
  • DSC_0156
  • DSC_0158
  • DSC_0161
  • DSC_0168
  • DSC_0173
  • DSC_0182
  • DSC_0197
  • DSC_0223

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI