dec
08

Technická olympiáda

technika miniKoncom novembra sa žiaci našej školy zúčastnili 14. ročníka technickej olympiády. Olympiáda pozostávala z vedomostného testu, po zvládnutí ktorého prešli súťažiaci k praktickej časti. Úlohou žiakov bolo podľa predloženého výkresu vyrobiť výrobok. Konečný výrobok porota hodnotila z viacerých hľadísk. Hodnotila sa estetika, presnosť a funkčnosť výrobku.
V kategórii A tejto olympiády zručností družstvo našich žiakov Michael Kozák (IX.D) a Filip Laktič (VIII.B) obsadilo 3. miesto a v kategórii B (jednotlivci) Timotej Soták (VII.A) obsadil tiež bronzové miesto. Žiakov na olympiádu pripravovali PaedDr. Marek Hermanovský a Mgr. Rastislav Fedor.
Našim šikovným technicky zručným žiakom k získanému umiestneniu blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

  • IMG_20231123_084818
  • IMG_20231123_093914
  • IMG_20231123_093957
  • IMG_20231123_103740
  • IMG_20231123_112022
  • IMG_20231123_112204

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI