feb
19

Ako sa stať hrdinom?

pp mini(zážitková hodina poskytnutia 1. pomoci)
Poskytnutie prvej pomoci je nevyhnutné a povinné v prípade bezvedomia, ktoré môže vzniknúť následkom úrazu, pádu, autonehody, infarktu, nízkej hladiny cukru u diabetikov či pri epileptickom záchvate. Nespanikáriť a zachovať si chladnú rozvážnu myseľ učili našich siedmakov 16. februára simulovanými situáciami dobrovoľníčky, inštruktorky SČK vo VT. Vysvetlili žiakom, ako sa zachovať, kedy a ako treba zavolať telefonicky prvú pomoc, dozvedeli sa základné informácie o základných zásadách, postupoch a slede kardiopulmonálnej resuscitácie (srdcovo-pľúcne oživovanie), ako použiť defibrilátor AED a heimlichov manéver.
Nevieme, kedy môžeme niekomu zachrániť život, preto je dôležité, aby sme poznali zásady prvej pomoci. Zážitková hodina biológie s odborným výkladom a možnosťou vyskúšať si poskytnutie prvej pomoci na figuríne boli zaujímavým spestrením a hlavne poučnou skúsenosťou pre našich žiakov. Dúfajme, že tieto skúsenosti nebudú musieť nikdy vyskúšať v reálnom živote, no ak áno, tak vieme, že sa stanú hrdinami pre niečí zachránený život.

  • 1000012084
  • 1000012089
  • 1000012094
  • 1000012099
  • 1000012101
  • IMG_20240216_110740
  • IMG_20240216_111543
  • IMG_20240216_111733
  • IMG_20240216_112436

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI