Výberové konanie

máj
29

Potvrdené prvenstvo v okrese

kniha mini(slávnostné vyhodnotenie okresných olympiád)
Byť motivovaný a zapálený pre prácu, chytiť sa príležitosti a dokonca uspieť, je najväčšou radosťou žiaka a jeho učiteľa, ktorý vie, že jeho práca má zmysel. Na Dvojke sme takú radosť zažívali počas celého školského roka vďaka našim šikovným žiakom veľmi často. CVČ v našom meste 29. 5. rekapitulovalo úspešnosť žiakov okresných škôl na olympiádach a súťažiach za celý rok.
Z rúk RNDr. Valérie Novikmecovej (vedúca oddelenia školstva) a Ing. Anny Marcinčinovej (riaditeľka CVČ) si diplomy a odmeny prevzali najšikovnejší žiaci okresu. Za našu školu boli ocenení: M. Kozák (9. D), F. Laktič (8. B), T. Soták (7. A), M. Gešperik (9. A), E. Lacká (6. A), B. Steeno (7. B), V. Kóňa (8. B), L. Pivovarníková (7. A), Z. Štofová (5. C), S. Karasová (5. A), D. Petríková (9. A), N. Mitriková (8. A), Z. Oslovičová (9. A), O. Oravec (3. A), A. Lazor (5. C), Š. Kušnír (5. C), J. Veliký (6. A), R. Znanec (7. C), N. Mandulová (7. D), T. Kalman (9. D), D. Mihalčin (6. C) a L. Lobodášová (7. C).

Najčastejšie sa na pódiu striedali dvojkári, a tak ZŠ Sídlisko II bola vyhodnotená opäť po roku ako najúspešnejšia škola v okresných kolách olympiád v šk. roku 2023/2024 a obhájila si tak prvenstvo, ktoré získala už tretí školský rok po sebe. Úprimne blahoželáme všetkým oceneným a ďakujeme za perfektnú reprezentáciu žiakom a ich učiteľom. Veríme, že zapálenie a motivácia v žiakoch pretrvá, znásobí sa a nakazí aj ostatných našich dvojkárov.

 • IMG_20240529_092039
 • IMG_20240529_095207
 • IMG_20240529_095255
 • IMG_20240529_100525
 • IMG_20240529_100634
 • IMG_20240529_100831
 • IMG_20240529_100921
 • IMG_20240529_102551
 • IMG_20240529_102932
 • IMG_20240529_102936
 • najúspešnejšia škola

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI