Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Medzinárodný deň školských knižníc Administrátor 7688
Skautské dotyky prírody Administrátor 2266
Šarkany v oblakoch Administrátor 2589
Naši "remeselníci" v Hanušovciach nad Topľou Administrátor 2221
Deň jabĺk Administrátor 4518
UNPLUGGED - Európsky program prevencie užívania návykových látok Administrátor 1888
Technická súťaž mladých elektronikov Administrátor 2646
"Čert a Káča" v našej škole Administrátor 6154
Tretiaci v múzeu v Hanušovciach Administrátor 2369
Šiestaci v archíve Administrátor 1984
Radničkine trhy 2013 Administrátor 2411
Eko deň v 5.ročníku Administrátor 2160
Na návšteve v Humennom Administrátor 2817
Čítačka s písačkou – "dožinky" literárnych a výtvarných prác Administrátor 2817
Výstup na hrad Čičva Administrátor 2491
Vranovský mládežnícky maratónik Administrátor 6653

Nový  Create new article.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI