okt
28

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc Knižnica - brána do života

Brána je symbol vstupu, ale aj krytého priestoru za ním a tajuplnej moci. Obrad prekročenia brány symbolizoval pre mnohé kultúry prechod z jedného životného obdobia do nasledujúceho.Prečo sú knižnice, či samotné knihy považované za bránu, ktorá nám otvára dvere do života? Spomienky na to, ako si rodič vezme dieťa na kolená, alebo ako si spolu sadnú do pohodlného kresla, či ľahnú na detskú posteľ večer pred spaním, patria medzi tie najkrajšie, ktoré si z detstva uchovávame. Pocit blízkosti a hrejivého tepla, ktoré pramení z pozornosti, ktoré rodič dieťaťu počas čítania, či rozprávania príbehov venuje, poskytujú dieťaťu pocit podpory, lásky, spolupatričnosti, dôvernosti a dôležitosti, ktoré mu slúžia ako emocionálny základ pre jeho ďalší život.

Keďže kniha má nezastupiteľné miesto v živote človeka, rozhodli sme sa opäť zapojiť do príprav Medzinárodného  dňa školských knižníc.

Tento deň sme začali rozhlasovým vysielaním o knihách, o tom aké sú knihy dôležité, akú radosť môže čítanie prinášať, ako sa zázraky, sny, príšery, hrdinovia a nepredstaviteľné miesta môžu stať súčasťou nášho života, ako nás môžu nadchnúť, nastrašiť alebo poučiť. Po rozhlasovom vysielaní sa už žiaci po ročníkoch venovali práci s knihou.

Vzťah ku knihe je potrebné pestovať už v útlom veku. Na to mysleli aj pani učiteľky prvého ročníka a tak si prváčikovia doniesli svoju obľúbenú knihu z vlastnej knižnice. V škole ju svojim spolužiakom predstavili, porozprávali o nej. Vlastnoručne vyrobená ilustrácia im poslúžila ako záložka do knihy. Chvíľku žiacke knihy tvorili v triede  výstavku, ku ktorej pani učiteľky pridali aj portréty detských spisovateľov, ktorých predstavili aj v prezentácii.

Aj zo školskej knižnice si vybrali knihy - Zatúlané húsa a Žabiatko, z ktorých si prečítali úryvky. Záver dňa patril dramatizácii  Rozprávky o veľkej repe.

 • den_kniznic_01_roc_01
 • den_kniznic_01_roc_02
 • den_kniznic_01_roc_03
 • den_kniznic_01_roc_04
 • den_kniznic_01_roc_05
 • den_kniznic_01_roc_06
 • den_kniznic_01_roc_07
 • den_kniznic_01_roc_08
 • den_kniznic_01_roc_09
 • den_kniznic_01_roc_10
 • den_kniznic_01_roc_11
 • den_kniznic_01_roc_12
 • den_kniznic_01_roc_13
 • den_kniznic_01_roc_14
 • den_kniznic_01_roc_15
 • den_kniznic_01_roc_16
 • den_kniznic_01_roc_17
 • den_kniznic_01_roc_18
 • den_kniznic_01_roc_19
 • den_kniznic_01_roc_20
 • den_kniznic_01_roc_21
 • den_kniznic_01_roc_22
 • den_kniznic_01_roc_23
 • den_kniznic_01_roc_24

Druháci si na svoj Deň knižníc pripravili Čitateľský maratónik. Štvorčlenné družstvá prečítali rozprávku Dlhý, Široký a Bystrozraký. Po nej nasledoval kvíz, ktorý hodnotila  žiacka porota. Prekvapením bolo, že všetky tri družstvá získali rovnaký počet bodov. V závere si žiaci prečítané rozprávky zilustrovali. Z vybraných prác si nakoniec vytvorili vlastné rozprávkové leporelo.

 • den_kniznic_02_roc_01
 • den_kniznic_02_roc_02
 • den_kniznic_02_roc_03
 • den_kniznic_02_roc_04
 • den_kniznic_02_roc_05
 • den_kniznic_02_roc_06
 • den_kniznic_02_roc_07

Tretiaci si svoje vedomosti z literatúry preverili v literárnom kvíze. Trojčlenné družstvá z každej triedy ukázali, že ovládajú literárne pojmy, poznajú spisovateľov i slovenské ľudové rozprávky. V dramatizácii rozprávky museli ukázať pohotovosť a schopnosť improvizovať. Do súťaže sa zapájali aj diváci, ktorí hľadali literárne postavy v hádankách a povzbudzovali svoje družstvá. Súťaž bola vyrovnaná, najviac bodov však získalo družstvo III. B triedy.
V každej triede ešte prebiehal čitateľský maratón, kde sa žiaci striedali pri čítaní kníh: Opice z našej police, Slovenské rozprávky, Naša mama je bosorka.

 • den_kniznic_03_roc_01
 • den_kniznic_03_roc_02
 • den_kniznic_03_roc_03
 • den_kniznic_03_roc_04
 • den_kniznic_03_roc_05
 • den_kniznic_03_roc_06
 • den_kniznic_03_roc_07
 • den_kniznic_03_roc_08
 • den_kniznic_03_roc_09
 • den_kniznic_03_roc_10
 • den_kniznic_03_roc_11
 • den_kniznic_03_roc_12
 • den_kniznic_03_roc_13

Medzinárodný deň školských knižníc si žiaci štvrtého ročníka pripomenuli zábavným programom, kvízom a čitateľským maratónom. V zábavnom programe odzneli citáty o knihách, krátka básnička a scénka o kapitánovi Kukukovi a kráľovnej Regíne. V kvíze súťažili trojčlenné družstvá z každej triedy. Preukazovali znalosti o spisovateľoch,  knihách i literárnych dielach. Čitateľským maratónom predviedli svoje čitateľské zručnosti.

 • den_kniznic_04_roc_01
 • den_kniznic_04_roc_02
 • den_kniznic_04_roc_03
 • den_kniznic_04_roc_04
 • den_kniznic_04_roc_05
 • den_kniznic_04_roc_06
 • den_kniznic_04_roc_07
 • den_kniznic_04_roc_08
 • den_kniznic_04_roc_09
 • den_kniznic_04_roc_10
 • den_kniznic_04_roc_11
 • den_kniznic_04_roc_12
 • den_kniznic_04_roc_13
 • den_kniznic_04_roc_14
 • den_kniznic_04_roc_15

V piatom ročníku žiaci priniesli z domu svoje obľúbené rozprávkové knihy, z ktorých čerpali námet na výrobu najzaujímavejšej záložky. Nechýbali motívy princezien, drakov, silákov, osloboditeľov. V druhej časti čítali úryvky, ba aj celé rozprávky, aby predviedli svoj čitateľský talent.

Šiestaci si priniesli svoju najobľúbenejšiu knihu, s ktorou počas hodiny literárnej výchovy s radosťou pracovali a vytvárali kartotečné lístky, záložky, niektorí sa podujali na tvorbu komiksu či lyrickej básne o svojej naj knihe.

V siedmom ročníku sa žiaci oboznámili s knihou Poškoláci od známej súčasnej autorky pre deti a mládež Gabriely Futovej. Po spoločnom čítaní prvej kapitoly knihy sa žiaci pustili do skupinovej práce s literárnym textom a zapájali sa do tvorivých i interpretačných úloh, ktoré v závere hodiny úspešne prezentovali. Niektorí sa podelili o svoju čitateľskú skúsenosť so spolužiakmi predstavením svojich najobľúbenejších, či práve čítaných kníh. Okrem nich si v triedach pripravili výstavku naj kníh: najstarších, najmenších, či najkrajšie ilustrovaných. Svoje čitateľské schopnosti a zručnosti si overili prácou s textom, v ktorom po pozornom čítaní hľadali odpovede na otázky týkajúce sa obsahu textu i jeho gramatickej stavby.

Ôsmaci takisto nešetrili fantáziou. Pripravili si prezentácie v PowerPointe o vzniku knihy, hľadali informácie o najstaršej, najväčšej, najmenšej či najdrahšej knihe na internete. Vyskúšali si svoje vedomosti prostredníctvom kvízu. Tí smelší nacvičili krátke scénky. V závere voľným písaním vyjadrili svoj vzťah ku knihe, kde vznikli veľmi zaujímavé dielka.

Naši najstarší žiaci, deviataci, sa zamýšľali nad textom britského autora Roalda Dahla Postrach Foxley, v ktorom uvažovali nad stereotypom a pravidelnosťou v živote človeka. Mohli si tak rozvíjať nielen čitateľské zručnosti prostredníctvom pripravených pracovných listov, ale aj tvorivé schopnosti s možnosťou napísať úvahu na tému Moje stereotypy a pocity istoty.

 • den_kniznic_2_stupen_01
 • den_kniznic_2_stupen_02
 • den_kniznic_2_stupen_03
 • den_kniznic_2_stupen_04
 • den_kniznic_2_stupen_05
 • den_kniznic_2_stupen_06
 • den_kniznic_2_stupen_07
 • den_kniznic_2_stupen_08
 • den_kniznic_2_stupen_09
 • den_kniznic_2_stupen_10
 • den_kniznic_2_stupen_11
 • den_kniznic_2_stupen_12

V našej knižnici Modrý motýlik sa stretli zástupcovia z jednotlivých tried, ktorí spoločne súťažili za ročník v pripravenom kvíze. Ten bol obsahovo zameraný na otázky z oblasti literatúry, jej histórie a vôbec všetkého, čo s knihou súvisí. Spomedzi riešiteľov kvízu sa ako najšikovnejší a najsčítanejší ukázali žiaci 7. ročníka, v zložení: Dárius Krišta, VII. A; Linda Vinklerová VII.B; Adela Molčanová, VII.C, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov. Ani ostatní súťažiaci však nesklamali, ba naopak, svojimi výsledkami a vedomosťami milo prekvapili.

Cieľom aktivít pripravených na našej škole k Medzinárodnému dňu školských knižníc bolo vzbudiť u žiakov  záujem o čítanie, rozšíriť ich fantáziu, pestovať talent dobrého čítania.  Veríme, že tieto aktivity prispeli k šíreniu čítania kníh medzi žiakmi.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI