mar
25

Svetový deň vody v našej škole

Svetový deň vodyAj keď v  tomto roku pripadol Svetový deň vody na sobotu, 22. marca 2014, naši žiaci si ho pripomenuli dnes, 24. marca. Prvý Svetový deň vody sa uskutočnil 22.3.1993 a odvtedy je jeho cieľom neustále pripomínanie dôležitosti a významu vody a motivovanie ľudí k jej ochrane a šetreniu. Voda je najrozšírenejšou a najdôležitejšou látkou na svete, bez ktorej by život na Zemi nebol možný.


Ako prebehol u nás?

Už aj  tí najmladší žiaci, prváci, vedia, aká dôležitá je voda pre život človeka. Jej význam si počas Svetového dňa vody pripomenuli nielen na hodine prírodovedy, ale aj na iných vyučovacích hodinách. Formou prezentácie s názvom: „Ako vznikajú obláčiky,“  a  „Príbeh Kvapky a Kvapka“  sa dozvedeli o tom, čo je to kolobeh vody v prírode a aké dôležité je neznečisťovať vodné zdroje.  V závere dňa si nakreslili pekné obrázky o tom, kde všade sa voda v prírode  nachádza.
Prezentáciou, hravou formou, si aj druháci pripomenuli význam vody pre život na našej Zemi, jej nevyhnutnosť pre človeka, rastliny a živočíchy. Túto tému zaradili vyučujúce  nielen do učiva prírodovedy, ale aj priebežne do ostatných predmetov.
Počas dňa si druháci  vymysleli vlastný  príbeh „O Kvapôčke“, ktorý aj  ilustrovali.
Počas celého roka im bude pekné leporelo pripomínať význam vody pre každého z nich.
Tretiaci na  tento deň  nezabudli aj kvôli tomu, že slovo voda sa prelína celými osnovami tretieho ročníka.  Preto aj počas Svetového dňa vody slovo voda opakovane skloňovali na hodinách slovenského jazyka, kedy sa aj "umývali mydlom", aj "vymývali pohár v umývadle", na matematike  tvorili vodné slovné úlohy,  či hľadali články o vode v čítanke. Na prírodovede si zopakovali,  čo sa o vode učili už skôr -  o vlastnostiach i o skupenstvách vody, rozpustnosti rôznych látok vo vode i o jednotkách objemu. Keďže práve preberajú učivo  o človeku a význame vody pre organizmus, pripomenuli si správne dodržiavanie pitného režimu, aj známe heslo: Pite zdravú vodu – vodu z vodovodu. Pri tej príležitosti si skontrolovali, akú vodu mali žiaci na pitie a v rozhovore spomenuli aj škodlivosť sladených nápojov.Aj na vlastivede sa učia tretiaci o vode, dnes si lepšie upevnili, kde pramenia  a kadiaľ tečú rieky Slovenska,  ale aj o minerálnych prameňoch a kúpeľoch.  Žiaci v skupinkách vypracovali projekty o kúpeľoch i minerálnych vodách na území Slovenska, ktoré si umiestnili na nástenku.Na záver si zaspievali niekoľko piesní o vode a nakreslili, ako sa máme my ľudia správať, aby sme mali pitnej vody dostatok i v budúcnosti.
Žiaci 4. ročníka si pred vyučovaním nakreslili na tabuľu obrázky – pútače o vode. Na slovenskom jazyku tvorili o nej vety, na matematike riešili slovné úlohy o dĺžkach slovenských riek a na literárnej výchove hľadali texty a spievali piesne, v ktorých sa spomínala voda.  
Zaujímavosťou dňa bol pokus, ktorý začal počas  prestávky a trval jednu celú nasledujúcu  hodinu. Dokázali ním, že aj kvapkajúci vodovodný  kohútik spôsobuje plytvanie vodou, ak za hodinu nakvapká litrový objem do odmerného valca. Odkvapkanú vodu využili štvrtáci na polievanie kvetov v triede, ktoré majú celkom pekné aj preto, že nezabúdajú na ich pravidelné polievanie.
Nakoniec každý žiak napísal pár viet o tom, čo robí, aby vodou neplytval.

A aký odkaz si z dnešného dňa odnášame?

 • Nezabudnite šetriť vodu doma, v škole, v práci.
 • Nenechávajte ju dlho tiecť.
 • Ak vám zostane v pohári voda, ktorú ste nestihli vypiť, polejte ňou kvety.
 • sdv_01
 • sdv_02
 • sdv_03
 • sdv_04
 • svetovy_den_vody_01
 • svetovy_den_vody_02
 • svetovy_den_vody_03
 • svetovy_den_vody_04
 • svetovy_den_vody_05
 • svetovy_den_vody_06
 • svetovy_den_vody_07
 • svetovy_den_vody_08
 • svetovy_den_vody_09
 • svetovy_den_vody_10

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI