nov
15

Plavecký výcvik

Plavecký výcvikV termíne od 14.10. do 15.11. absolvovali žiaci piateho ročníka základný plavecký výcvik. Cieľom tohto výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť plávať všetkých zúčastnených, prípadne zdokonaliť  už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. V závere plaveckého výcviku mohli žiaci preukázať svoje získané plavecké  schopnosti v pretekoch v jednotlivých plaveckých spôsoboch. Ako dopadli tieto preteky v jednotlivých triedach  si môžete pozrieť nižšie.

Trieda 5.A
Kategória dievčat:
Kraul - 50 m
1. A. Hatalová, 2. I. Vasilková, 3. K. Bartková
Znak – 50 m
1. A. Hatalová, 2. C. Mazurová, 3. K. Bartková
Prsia – 50 m
1. A. Hatalová, 2. A. Slaninová, 3.I. Vasilková

Kategória chlapcov:
Kraul - 50 m
1. R. Bučko, 2. K. Kentoš, 3. D. Šurín
Znak – 50 m
1. K. Kentoš, 2. R. Šimovič, 3. R. Bučko
Prsia – 50m
1. D. Šurín, 2. R. Šimovič, 3. R. Bučko

Trieda 5.B
Kategória dievčat:
Kraul - 50 m
1. T. Veliká, 2. D. Olšavská, 3. A. Veliká
Znak – 50 m
1. E. Kmecová, 2. T. Veliká, 3. P. Vožňáková
Prsia – 50 m
1. T. Veliká, 2. D. Olšavská, 3. A. Veliká

Kategória chlapcov:
Kraul - 50 m
1. J. Hrun, 2. Š. Mihališin, 3. D. Sisák
Znak – 50 m
1. B. Keba, 2. D. Sisák, 3. Š. Mihališin
Prsia – 50 m
1. J. Hrun, 2. D. Sisák, 3. S. Makranský

Trieda 5.C
Kategória dievčat:
Kraul - 50 m
1. O. Šatníková, 2. K. Hardoňová, 3. S. Fiedorová
Znak – 50 m
1. D. Ivanová, 2. O. Šatníková, 3. K. Hardoňová
Prsia – 50 m
1. A. Krankotová, 2. V. Hrubovská, 3. O. Šatníková

Kategória chlapcov:
Kraul - 50 m
1. P. Bartko, 2. J. Ilečko, 3. J. Škoviera
Znak – 50 m
1. P. Bartko, 2. S. Mitrišin, 3. J. Škoviera
Prsia – 50 m
1. P. Bartko, 2. J. Ilečko, 3. D. Zamba

Trieda 5.D
Kategória dievčat:
Kraul - 50 m
1. V. Peštová, 2. K. Macková, 3. N. Martičeková
Znak – 50 m
1. V. Peštová, 2. K. Macková, 3. N. Martičeková
Prsia – 50 m
1. N. Martičeková, 2. A. Medvecová, 3. V. Peštová

Kategória chlapcov:
Kraul - 50 m
1. A. Šandor, 2. F. Hudák, 3. M. Bačišin
Znak – 50 m
1. A. Šandor, 2. P. Sabo, 3. F. Hudák
Prsia – 50 m
1. A. Šandor, 2. F. Hudák, 3. P. Sabo

 • plavecky_vycvik_01
 • plavecky_vycvik_02
 • plavecky_vycvik_03
 • plavecky_vycvik_04
 • plavecky_vycvik_05
 • plavecky_vycvik_06
 • plavecky_vycvik_07
 • plavecky_vycvik_08
 • plavecky_vycvik_09
 • plavecky_vycvik_10
 • plavecky_vycvik_11
 • plavecky_vycvik_12
 • plavecky_vycvik_13
 • plavecky_vycvik_14
 • plavecky_vycvik_15
 • plavecky_vycvik_16
 • plavecky_vycvik_17
 • plavecky_vycvik_18
 • plavecky_vycvik_19

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI