Aktuálne o nás

• v školskom roku 2020/2021 navštevuje školu spolu 780 žiakov, z toho 364 žiakov na prvom stupni a 416 žiakov na druhom stupni.  Je plne organizovanou (1. - 9. ročník), modernou a najväčšou školou v okrese. Jej súčasťou je 8 oddelení ŠKD;
• pracuje v nej 58 pedagógov – 18 učiteľov prvého stupňa, 28 učiteľov druhého stupňa, 4 katechéti a 8 vychovávateliek ŠKD. Pedagogický zbor je 100% kvalifikovaný a značne omladený. O chod školy sa stará aj 11 prevádzkových zamestnancov;
• verejnosti je známa výbornými výsledkami vo výchovno-vzdelávacej činnosti i mimoškolskej činnosti (v rámci okresu, kraja, ale aj celého Slovenska i na medzinárodnej úrovni).
• v celoplošnom testovaní piatakov T5 (november 2019) bola v matematike úspešnosť našich žiakov o 2,4 % lepšia ako celoslovenský priemer a v slovenskom jazyku a literatúre o 4,6 % lepšia ako celoslovenský priemer;
• celoplošné testovanie deviatakov T9, ktoré malo byť uskutočnené v apríli 2020, nebolo z dôvodou pandémiu koronavírusu uskutočnené;
• v  škole s vynikajúcimi výsledkami dlhodobo pôsobí Centrum voľného času. V rámci neho majú žiaci možnosť rozvíjať svoj talent a nadanie v oddelení Volejbal, v Detskom folklórnom súbore Cifroško alebo v Tanečnom súbore Varanovia (mažoretky). Zmysluplné trávenie voľného času ponúka aj vyše 30 krúžkov na škole;
• výchovnovzdelávací proces je v škole spestrený rôznymi exkurziami, kultúrno-spoločenskými a  športovými akciami. Medzi nich patria lyžiarsky, snowboardový a  plavecký výcvik, rôzne cvičenia a  didaktické hry, škola v prírode, tematické exkurzie po Slovensku a Eko dni. Škola ponúka žiakom možnosť zúčastniť sa aj zahraničných exkurzií do Londýna, Viedne, Budapešti, exkurziu na trase Osvienčim – Wieliczka – Krakov. Súčasťou vyučovania sú aj návštevy divadelných a  filmových predstavení, výchovných koncertov, besied, prednášok a seminárov;
• škola sa môže pochváliť 2x ročne vydávanými školskými časopismi – Príma Bifľoško pre prvý stupeň a Bifľoško pre druhý stupeň;
• hodnotenie školy verejnosťou je veľmi priaznivé, o čom svedčí rastúci záujem rodičov o prijatie ich detí do našej školy;
• vysoké percento prihlásenia detí našich bývalých absolventov potvrdzuje dôveryhodnosť tejto školy a mnohí súčasní pedagógovia sú zároveň aj bývalými absolventmi našej školy;
• máme kladné hodnotenie od rodičovskej verejnosti, vedenia mesta, kultúrnych a spoločenských organizácií, s ktorými škola spolupracuje.


ČO PONÚKAME?


1.Kvalitný výchovno-vzdelávací proces
- je realizovaný pestrými metódami a formami práce pomocou moderných didaktických prostriedkov a učebných materiálov,
- využíva e-learningový systém vyučovania (komunikácia žiak- učiteľ prostredníctvom počítačovej siete, aj v prípade neúčasti žiaka na hodine),
- prebieha v počítačových a multimediálnych učebniach (počítače, notebooky, interaktívne tabule), v átriu, v odborných učebniach - jazykových učebniach, chemickej učebni, v cvičnej kuchynke, v dielňach, v školskej knižnici, na vlastnom detskom dopravnom ihrisku, v telocvičniach a športových ihriskách,
- je spestrený aj lyžiarskym výcvikom, plaveckým výcvikom, školou v prírode, exkurziami do zahraničia – Veľká Británia a Poľsko, návštevami divadelných a filmových predstavení, Eko dňami,
- jeho súčasťou sú aj mnohé voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova, pracovné vyučovanie, ako aj vyučovanie cudzích jazykov: anglického( od 2. ročníka), nemeckého a ruského jazyka,
- výsledkom je 100%-ná úspešnosť rozmiestnenia žiakov 9. ročníka na SŠ
2.Rozvoj nadania, zručností a talentu žiakov v mimovyučovacom čase
Škola ponúka širokú škálu záujmových aktivít podľa vlastného výberu. Žiaci majú možnosť navštevovať záujmové útvary vzdelávacieho, umeleckého a športového charakteru, ako aj Centrum voľného času s oddeleniami – volejbal, folklór - Detský folklórny súbor Cifroško a oddelenie mažoretkového tanca - Tanečný súbor Varanovia.
Svoje talenty prezentujú na kultúrnych podujatiach organizovaných mestom, ale aj tradičných akciách školy: Vianočná akadémia, Fašiangový karneval, akadémia Deti rodičom, Týždeň otvorenej školy a pri tvorbe školských časopisov „Príma Bifľoško“ a „Bifľoško“.

Projekty

V školskom roku 2018/2019 pokračujeme v implementácií projektu „Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti" pod záštitou Ministerstva školstva SR a s finančnou podporou Štrukturálnych fondov EÚ, ktorého úlohy sme začali plniť už v júni školského roka 2011/2012. Strategickým cieľom projektu je rozvoj čitateľskej gramotnosti a jazykových schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov.
Zároveň pokračujeme v realizácii národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný taktiež z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti. Jeho hlavným cieľom je prispieť k atraktívnejšiemu spôsobu vyučovania.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI