História školy

Svoju históriu si škola začala písať 4. septembra 1972. V tom čase to bola najmodernejšia a najväčšia škola v meste a okrese. Do novopostavenej budovy boli preradení žiaci II. ZDŠ, ktorá sídlila v terajšej budove SOU textilného vo Vranove nad Topľou. Zachovala si aj pôvodný názov. K pôvodným žiakom pribudli žiaci z okolitých dedín, z Michalka, Merníka a I. ZDŠ, ktorých bydlisko bolo na Sídlisku II.

Vo funkcii riaditeľa školy pokračoval riaditeľ bývalej II. ZDŠ Juraj Hudacký a vo funkcii zástupcu riaditeľa školy Štefan Škovran. Druhým zástupcom riaditeľa školy sa stal Pavol Butkovský. Keďže sa rozrástol počet žiakov školy, pribudli aj noví učitelia. Učiteľský kolektív v 1. školskom roku v novej škole tvorilo 15 učiteľov 6.-9. ročníka, 16 učiteľov 1.-5. ročníka, 6 vychovávateliek ŠD a skupinová vedúca Pionierskej organizácie – spolu 37 pedagógov a vedenie školy.

Školská budova bola plánovaná na 22 tried, no už v 1. roku sa v nej vyučovalo 600 žiakov v 28 triedach, čo bolo na úkor odborných učební.

Úroveň výchovnovzdelávacích výsledkov sa na škole od jej vzniku postupne zvyšovala. Zlepšilo sa vybavenie školy učebnými pomôckami, do užívania bola ešte v 1. školskom roku odovzdaná školská jedáleň, telocvičňa a dobudovával sa školský areál s jednotlivými ihriskami. Začali sa prejavovať veľmi dobré športové výsledky žiakov školy, najmä vo volejbale.

Názov II. ZDŠ sa čoskoro zmenil na Sídlisko II, kedy dochádza aj k organizačným a personálnym zmenám.


Súčasná škola

Súčasná škola prešla najmä v poslednom období mnohými zmenami. Od 01.04.2002 sa stala právnym subjektom. Naďalej ostáva najväčšou školou v meste – počtom žiakov a tried. Materiálnym zabezpečením a celkovým vzhľadom si tiež zachovala status - moderná.

V školskom roku 2001-2002 mala 31 tried, 14 na 1. stupni a 17 na 2. stupni a 9 oddelení ŠKD. Navštevovalo ju 885 žiakov, 398 na 1. stupni a 487 na 2. stupni. Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo 48 interných a dvaja externí zamestnanci, prevádzku školy - 17 zamestnancov.

V školskom roku 2005-2006 prešla rozsiahlou rekonštrukciou, s finančnou pomocou Mesta Vranov nad Topľou a štrukturálnych fondov Európskej únie.

Z finančných prostriedkov školy sa uskutočnili aj úpravy v interiéri budovy a škola nadobudla dnešný vzhľad.

K atraktivite školy výraznou mierou prispieva činnosť Školského strediska záujmovej činnosti, kde pracuje detský folklórny súbor Cifroško, tanečný súbor Varanovia a volejbalový záujmový útvar. Detské dopravné ihrisko a bohatá ponuka záujmových útvarov v mimovyučovacom čase sú už tiež výraznou značkou školy.

Do povedomia verejnosti sa škola dostala veľmi dobrými výchovno-vzdelávacími výsledkami, ponukou zaujímavých aktivít, akou sú športová olympiáda, akadémie, projekty, akcie organizované spolu s rodičmi – turistická vychádzka, dni otvorených dverí, ekodni, ples školy, týždeň otvorenej školy.

V školskom roku 2013-2014 navštevuje školu 781 žiakov, 332 na prvom stupni a 449 na druhom stupni, má 56 pedagógov – 16 učiteľov prvého stupňa, 31 učiteľov druhého stupňa, 9 vychovávateliek ŠKD a 9 prevádzkových zamestnancov.

V školskom roku 2011/2012 ukončili žiaci štvrtého ročníka školskú reformu na prvom stupni, stali sa ako prví absolventmi primárneho vzdelávania.

V školskom roku 2012/2013 sa ukončila školská reforma aj na II. stupni, prví deviataci ukončili nižšie sekundárne vzdelávanie. Aj v školskom roku 2013/2014 učitelia naďalej plnia úlohy, ktoré smerujú výchovno-vzdelávaciu činnosť k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy podľa Školského vzdelávacieho programu Vzdelanie pre život.

Projekty

V školskom roku 2011/2012 bol úspešne ukončený projekt E-learning - škola budúcnosti pod záštitou Ministerstva školstva SR a s finančnou podporou Štrukturálnych fondov EÚ. Žiaci a pedagógovia môžu naďalej využívať  portál Class Server a učebné pomôcky, ktoré škole tento projekt priniesol.

V školskom roku 2012/2013 a 2013/2014 škola pokračovala v realizácii projektu "Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti" taktiež pod záštitou Ministerstva školstva SR a s finančnou podporou Štrukturálnych fondov EÚ,  ktorého úlohy začala plniť už v júni školského roka 2011/2012.

Jeho strategickým cieľom je rozvoj čitateľskej gramotnosti a jazykových schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov.

V júni 2013/2014 by škola mala tento projekt ukončiť.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...