Rada školy

 

Zloženie rady školy pri Základnej škole, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

za zástupcov pedagogických zamestnancov
PaedDr. Anna Brcková (predsedníčka)
Mgr. Daniela Babiaková

za zástupcov nepedagogických zamestnancov
p. Jaroslav Natafaluši

za zástupcov rodičov
PhDr. Slavomír Kmec
PhDr. Maroš Mitrik
Ing. Jana Bakajsová
Mgr. Dana Zajícová

za zriaďovateľa
JUDr. Štefánia Križovenská
PhDr. Jozef Baran
Ing. Ján Lapčák
Ing. Peter Michalov

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...