okt
26

Dôležitý oznam - prerušenie prezenčnej výučby na 1. stupni

Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľ ZŠ Sídlisko II 1336 na základe nariadenia a pokynov RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou a so súhlasom zriaďovateľa

PRERUŠUJE prezenčný výchovno-vzdelávací proces na 1. stupni a prechádza na dištančné vzdelávanie

od 27. októbra 2020 (utorok)
do 2. novembra 2020 (pondelok).

Predpokladaný nástup do školy pre žiakov 1. stupňa je predbežne stanovený na 3. novembra 2020 (utorok).
Bližšie informácie a prípadne zmeny budú zverejnené na webstránke školy a prostredníctvom aplikácie EduPage.

Poznámka: Žiaci 2. stupňa i naďalej pokračujú v dištančnej forme do 27. novembra 2020.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy

okt
24

USMERNENIA a POKYNY od 26.10.2020 do 27.11.2020

Na základe aktualizovaných usmernení Ministerstva školstva, pokynov Ústredného krízového štábu a rozhodnutím ministra škosltva vydané 23.10.2020, nastavujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na ZŠ Sídlisko II od 26.10.2020 do 27.11.2020 nasledovne:

 • 1. stupeň i naďalej pokračuje v klasickej prezenčnej forme výučby podľa rozvrhu
 • 2. stupeň prechádza na dištančnú formu - viac informácii nájdete na odkaze → Dištančné vzdelávanie

PREZENČNÁ FORMA - 1. stupeň

 • Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 6.30 h do 17.00 h.
 • Vstup žiakov do školy bude možný od 6.30 h do 8.00 h.
 • Príchod a odchod žiakov presne určenými vchodmi:
  • Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")
  • II.A, II.B, III.A – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
  • II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka
  • žiaci 4. ročníka
    príchod - VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
   → odchod VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
 • Činnosť ŠKD bude do 17.00 h.  Žiadame rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD pri určenom vchode v presne stanovený čas (odkonzultovaný a vopred dohodnutý s triednym učiteľom/vychovávateľkou ŠKD), nakoľko nám to potom komplikuje a neustále prerušuje systematickú edukačnú prácu v Školskom klube detí.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport a iné pohybové aktivity sa do 27.11. nevyužívajú.
 • CVČ a krúžková činnosť do 27.11. nie je povolená.
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre žiaka 2 rúška a papierové vreckovky.
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!

Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič:

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch piatok 30. októbra a pondelok 2. novembra 2020 a zároveň piatok 6. novembra a pondelok 9. novembra 2020.

Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť.

okt
23

Šarkaniáda opačne

sarkan miniKeď na jeseň začne fúkať silný vietor a na oblohe objaví sa drak, v piatok 23.10.2020, to však bolo všetko naopak. Šarkany nelietali, deti nebehali a ani obloha nad naším školským dvorom nehýrila farbami. Všetky šarkany totiž ostali na zemi. Deti ŠKD popustili uzdu svojej predstavivosti, fantázii, kreativite a pestrými farbami rozveselili školský dvor. Farebnými kriedami nakreslili a následne vyfarbili tradičných i tak trochu netradičných šarkanov. Po celý čas vládla medzi deťmi dobrá nálada a tie boli za svoju snahu odmenené veselými šarkaníkmi s cukríkovým chvostom.

okt
23

Základné informácie - dištančné vzdelávanie - 2. stupeň

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe prijatých bezpečnostných opatrení si Vám dovoľujeme oznámiť, že od 26. októbra 2020 do 27. novembra 2020 prerušujeme na 2. stupni prezenčnú formu vyučovania. Od pondelka 26. októbra 2020 prechádzame na dištančnú formu vzdelávania.

Dištančná forma vzdelávania žiakov bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Učitelia budú počas tejto formy vzdelávania v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 h komunikovať so žiakmi a postupne zadávať domáce úlohy prostredníctvom EduPage, Microsoft Office 365 (aplikácie Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams), Bezkriedy, Zborovňa podľa dištančného rozvrhu hodín v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti, s určením presného termínu na preštudovanie-vypracovanie.                                

Prosíme Vás, rodičov, o spoluprácu pri tejto netradičnej forme vyučovania Vašich detí. Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu a preto nastavujeme tieto pravidlá pre všetkých.

Dištančná forma vzdelávania nie je časom oddychu a prázdnin, ale časom zmeny vo vyučovaní prostredníctvom e-learningu v domácom prostredí žiakov. Je to pre nás – učiteľov, ale aj pre Vás – rodičov a žiakov, situácia, ktorú sa pokúsime zvládnuť čo najlepšie.
Žiaci a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium.

Prostredníctvom webovej stránky školy Vás budeme priebežne informovať o aktuálnej situácii, zverejňovať aktuálne usmernenia a nariadenia.

Držme si prsty, aby sme túto kritickú situáciu spoločnými silami a zodpovedným prístupom v zdraví zvládli.
 
Ďakujem Vám za pochopenie, trpezlivosť, pomoc a dohľad nad domácou prípravou Vašich detí.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy

okt
15

Týždeň zdravej výživy

tzv miniOd roku 1981 sa vo viac ako 150 krajinách sveta slávi 16. október ako Svetový deň výživy. Jeho cieľom je poukázať na to,že až 820 miliónov ľudí trpí hladom a naopak, vyše 670 miliónov dospelých a 120 miliónov detí trápi obezita.
Do Svetového dňa výživy sa pravidelne zapája aj naša škola aktivitami v rámci Týždňa zdravej výživy. Tento týždeň bol zameraný najmä na prevenciu pred šírením ochorenia COVID-19. Už tradične si žiaci pripravili výstavu plodov jesene našich sadov a záhrad. Na hodinách biológie prebiehali besedy o zdravej výžive. Po minulé roky k nám na diskusie prichádzali odborníci, no tento rok sme vzhľadom na epidemiologickú situáciu realizovali besedy vo vlastnej réžií. Zamerali sme sa najmä na to, ako sa v tomto období chrániť pred vírusmi, ako posilňovať imunitu, ako správne nosiť rúška a ako postupovať pri prvých prejavoch nákazy.

okt
15

Čítačka s písačkou

kniha miniHornozemplínska knižnica v školskom roku 2019/20 realizovala projekt Čítačka s písačkou, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Medzi mnohými aktivitami bola aj súťaž o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu pod rovnomenným názvom ČÍTAČKA s PÍSAČKOU, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy.
Zo 75 literárnych a 99 výtvarných prác z celého okresu získali naši žiaci pekné úspechy: v I. kategórii (poézia) 2. miesto Jakub Kentoš a tiež Daniel Mihalčin z III.B triedy, žiakov pripravila p. uč. Mgr. V. Kobielská, v II. kategórii (poézia) 2. miesto Noemi Mitriková z bývalej IV. A a kolektív žiakov tejto triedy v próze v II. kategórii 3. miesto, pripravila Mgr. H. Borošová.

okt
09

Eko-deň vo Vysokých Tatrách

tatry mini9.10.2020 si žiaci ôsmeho ročníka za dodržania prísnych epidemiologicko-hygienických opatrení vychutnali prírodu Vysokých Tatier a v rámci eko-dňa zažili vyučovanie v prírode. Zdolaním trasy vedúcej náučným chodníkom zo Štrbského na Popradské pleso posilnili svoje kondičné schopnosti a popri tom upevnili vedomosti o vegetačných stupňoch priamo v prírode, zamýšľali sa nad významom ochrany lesov a nad faktormi znečisťujúcimi životné prostredie. Nezabudli však aj hľadať spôsoby ako prispieť k ochrane čistého ovzdušia. Prostredníctvom týchto aktivít sme poukázali na dôležitú spätosť človeka s prírodou a posilňovali environmentálne povedomie žiakov, čo je súčasťou plánu environmentálnej výchovy na našej škole.

okt
05

MATEMATICKÝ KLOKAN 2020

klokan miniV minulom školskom roku sa nám predsa podarilo súťažiť. Matematické úlohy žiaci riešili online. Mnohí získali „Diplom úspešného riešiteľa“, taktiež boli odmenení darčekom. Do súťaže sa zapojili aj bývalí prváci, dnes už druháci. Medzi úspešných riešiteľov patria:

sep
30

Imatrikulácia v ŠKD

imatrik miniMilou tradíciou v našom školskom klube sa stalo prijímanie prvákov za členov ŠKD. Slávnostná imatrikulácia sa konala 30.9.2020. Bola iná ako po minulé roky, pretože kvôli epidemicko-hygienickým opatreniam sa nemohli stretnúť všetci prváci spolu a imatrikulácia prebiehala samostatne v jednotlivých oddeleniach. Hlavnými imatrikulátormi sa stali rozprávkové bytosti SpongeBob, Harry Poter, Zvonilka, Spiderman, lesní škratkovia i Ovocníčkovia, pred ktorými museli deti preukázať svoju šikovnosť, zručnosť i odvahu. Právoplatnými členmi klubu sa stali po zložení „Sľubu klubára“. Odmenou im bol imatrikulačný list a sladká lízanka.
Veľa šťastia, úspechov, úsmevov a krásnych zážitkov v ŠKD, milí prváci!

sep
30

Okresné kolo v Cezpoľnom behu

cezpol miniPosledný septembrový deň sa v našom meste konalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných škôl. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách chlapcov a dievčat. Súťažiaci sa tento rok museli popasovať s nepriazňou počasia. Preteky boli poznačené ťažkými podmienkami v podobe blatistého terénu a dažďa, ktoré žiakom značne sťažovali pretekanie. Aj napriek týmto ťažkým podmienkam sa žiačkam našej školy darilo a obsadili pekné druhé miesto. Chlapci sa v silnej konkurencii na popredné priečky neprebojovali, no napriek tomu podali dobrý výkon. Našim žiakom a žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a do budúcna prajeme veľa športových úspechov.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI