jún
01

MDD v ŠKD

mdd mini1. jún - Deň všetkých detí, malých, či veľkých. Všetky sa rovnako tešia na tento magický deň plný hier, zábav a prekvapení. Aj tento rok čakalo na deti zo ŠKD prekvapenie. K MDD im p. vychovávateľky pripravili veselé, zábavno-súťažné popoludnie s názvom Ovocníčkovia. Deti s nadšením súťažili a ich očká žiarili radosťou. Za svoju snahu boli odmenené sladkosťami a dobrou náladou. Veríme, že prežili pekný deň a prajeme všetkým deťom, aby mali šťastné a spokojné detstvo a aby boli milované a dostávali od svojich blízkych čo najviac lásky.

jún
01

PASOVANIE za čitateľa knižnice

kniha mini"Knižnica je múdry dom,
veľa knižiek býva v ňom.
Všetky svoje miesto majú,
z poličiek sa usmievajú…"

Čo sa skrýva za týmito tajomnými slovami išli hľadať naši prváčikovia, postupne po triedach, v týždni od 24.5. do 28.5.2021 do HZK vo Vranove nad Topľou. Ich radosť a nadšenie z dlhoočakávanej akcie prehĺbili aj pani knihovníčky, ktoré im pripravili nezabudnuteľný zážitok dramatizáciou rozprávky "Tri prasiatka", zaujímavými hádankami o knihách, ich autoroch či ilustrátoroch.

jún
01

Dobšinského rozprávkový svet

Tamara ŠvarnáViesť deti k hlbšiemu poznaniu slovenských ľudových rozprávok, podnietiť ich k hľadaniu a objavovaniu mravných hodnôt vyslovených v ľudových rozprávkach bolo cieľom výtvarnej súťaže Dobšinského rozprávkový svet. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže bola Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote. Žiačka III.D triedy Tamara Švarná v tejto súťaži obsadila pekné 2. miesto. Žiačku pripravovala Mgr. Marta Šofranková.

máj
30

Škola lesnej múdrosti

lesysr miniSpolužitie s prírodou je podstatou dlhšieho pobytu v nej. Hovorí o úcte a láske, o pokore a o prijímaní a dávaní.
Interaktívne vyučovanie pre žiakov druhého ročníka, zamerané na spoznávanie ihličnatých a listnatých stromov, lesných zvierat vyskytujúcich sa v našom regióne pripravili zamestnanci štátneho podniku Lesy SR. Deti si mohli overiť svoje vedomosti a zručnosti zaujímavými aktivitami. Započúvali sa do spevu vtáčikov, ktoré hľadali v korunách stromov, skladali rôzne druhy stromov, priradili k nim názvy a plody. Zisťovali názvy zašifrovaných zvierat. Dozvedeli sa ako strom vytvára letokruhy. Páčila sa im aktivita v hádzaní šípok.
Učenie vonku umožnilo žiakom vidieť, cítiť a ohmatať – jednoducho zažiť a tak si lepšie zapamätať.

máj
30

Koľko lásky je v Tvojom srdiečku?

klj miniLáska je veľmi bohatá a má veľa podôb. Každý z nás by mal poznať tento cit . V období od 1.5. – 31.5. máme opäť možnosť potešiť srdcia mnohých seniorov. Deti nášho ŠKD prijali výzvu a dokázali, že ich malé srdiečka sú plné lásky, o ktorú sa vedia podeliť. S láskou a úctou vlastnoručne vyrobili pekné pohľadnice a pripísali aj zopár vrúcnych slov. Žiaci III. D a IV. C k pohľadniciam pridali aj malé darčeky, ktoré isto potešia. Veríme, že naše pohľadnice urobia radosť osamelým seniorom v domovoch dôchodcov.

máj
30

Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“ 2021

bod miniNaši talentovaní žiaci sa radi zapojili do tejto súťaže aj počas dištančného vyučovania. Tri najkrajšie práce výtvarníkov boli odoslané na krajské kolo do Prešova na vyhodnotenie. Odbornú porotu zaujala práca žiačky Lei Janokovej z triedy VIII.C, kde jej pridelili 2. miesto.
Víťazke Lei Janokovej srdečne blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

máj
30

Úspechy v biblickej olympiáde

biblolympPočas pandemickej situácie a dištančného vyučovania prebiehala biblická olympiáda 2021 online formou. Okresné kolo vedomostnej súťaže sa uskutočnilo 10. marca 2021. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo žiakov: Samuel Ján Sisák z IX.B, Anežka Tatárová a Michal Hatala z IX.A.
Popri veľkom úsilí zabojovať o popredné miesto, podarilo sa im obsadiť 2. miesto v okresnom kole.
Našim „olympionikom“ srdečne blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

máj
26

Ako sa nestať obeťou dezinformácie

fakenewsPodľa štatistík priemerný človek strávi sledovaním elektronických médií až 106 dní v roku. Internet a sociálne siete vytvorili priestor na rýchle šírenie rôznych dezinformácií, hoaxov, fake news, či fám a rozmach samozvaných alternatívnych médií. Prieskumy poukazujú, že až približne pätina ľudí na Slovensku dokáže veriť v zásadných témach, akými sú očkovanie alebo otázky späté s ochorením COVID-19, konšpiračným médiám. U čitateľov pritom vzbudzujú strach a nedôveru voči mainstreamovým médiám, teda médiám hlavného prúdu. Práve na vznik a rozšírenie takzvanej hybridnej dezinformačnej vojny bol zameraný dnešný webinár pre žiakov 9. ročníka, ktorý viedol skúsený novinár Vladimír Šnídl z denníka N. Reportér, ktorý je zároveň autorom publikácie Pravda a lož na Facebooku, sa už niekoľko rokov zameriava na problematiku šírenia hoaxov, dezinformácií a venuje sa ich odhaľovaniu. Naším žiakom sme túto aktuálnu a zaujímavú tému zrealizovali v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom.

máj
21

Stoj, pozor, voľno!

spv miniNeustály rozvoj dopravy a rast intenzity cestnej premávky prináša so sebou aj negatívne dôsledky. Štatistické údaje dopravnej nehodovosti prinášajú alarmujúce výsledky. Dennodenne sa na našich cestách stávajú dopravné nehody, pri ktorých dochádza k ľahkým, ale i ťažkým zraneniam a čo je najhoršie, aj k stratám na ľudských životoch. Keďže pri dopravných nehodách je rozhodujúcim faktorom ľudský činiteľ, je potrebné venovať pozornosť dopravnej výchove. Jej cieľom je pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov či cyklistov. To bolo aj cieľom všetkých aktivít, ktoré plnili deti počas celého týždňa v ŠKD. Oboznámili sa s dopravnými značkami, dopravnými prostriedkami, zopakovali si pravidlá pre chodcov i cyklistov. Svoje nadobudnuté vedomosti si overili v praxi v dopravnej súťaži – Stoj, pozor, voľno!

máj
11

Tohtoročný Hviezdoslavov Kubín inak

hk mini„Človek by mal každý deň počuť aspoň jednu pieseň, čítať jednu krásnu báseň, vidieť jednu výbornú maľbu a ak by to bolo možné, povedať zopár rozumných slov.“ Túto myšlienku povedal už dávno Johann Wolfgang von Goethe.
Pesničku počujeme v rádiu každý deň, krásne obrazy vidíme okolo seba – prírodu, ulice, mestá, dediny, ľudí... a za básňami sa treba vybrať na Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci sa aj počas dištančného vyučovania so slovom, s textom, s básňami spojili pri príprave na recitáciu. Súťaže sa nezúčastnili osobne, ale vytvorili videozáznamy svojho prednesu. Najlepšie videonahrávky recitátorov zo školského kola, ktorí postúpili do okresného kola, vyhodnocovala 5. mája 2021 odborná porota pod vedením Mgr. Ľubice Bekéniovej.
V II. kategórii obsadili za prednes poézie 3. miesto Tamara Furková (VI.C) a za prednes prózy 3. miesto Noemi Mitríková (V.A). Čestné uznanie za uchovávanie rýdzosti dialektu si odniesla Alexandra Mižovová (VI.C).
V I. kategórii získal za prednes prózy čestné uznanie Daniel Berta (IV.A).
Inšpirujme sa aj my v dnešnej dobe Goetheho myšlienkou a vypočujme si každý deň peknú pieseň, potešme oči krásou prírody a pohlaďme dušu pekným slovom.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI