mar
01

Marec - mesiac kníh

kniha mini„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“
J. A. Komenský

Marec. Mesiac príchodu jari, mesiac sviatku žien, učiteľov. Mesiac marec je navyše aj mesiacom, v ktorom vzdávame hold knihe. Knihe - ako studnici poznatkov, múdrostí a ponaučení, studnici zábavy. Ak hovorím o knihách, nemám na mysli len rozprávky, príbehy, romány a poéziu, ktoré sa nám ponúkajú na pultoch kníhkupectiev, knižníc alebo vlastných domácich zbierok, ale aj učebnice, encyklopédie či slovníky, ktoré sú našimi sprievodcami počas bežných školských dní.

feb
28

Návrat do školy 1. stupeň od 1. marca 2021

Jarné prázdniny nám skončili a my od zajtra opätovne nastupujeme do školy. Vstupujeme do ďalšieho náročného obdobia, ktorý veríme, že spoločne a súbežne so zodpovednosťou pretestovaných rodičov a zamestnancov školy zvládneme potiahnuť neprerušovane až do Veľkej noci.

Na základe usmernenia RÚVZ Vranov nad Topľou, v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa, súbežne s pokynmi a usmerneniami Ministerstva školstva, nastavujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na ZŠ Sídlisko II od 1. marca 2021 nasledovne:

 • 1. stupeň sa vracia k prezenčnej forme výučby podľa rozvrhu
 • 2. stupeň pokračuje v dištančnej forme - viac informácii nájdete na odkaze → Dištančné vzdelávanie

PREZENČNÁ FORMA - 1. stupeň

 • Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 6.30 h do 17.00 h.
 • Vstup žiakov do školy bude možný od 6.30 h do 8.00 h.
 • Príchod a odchod žiakov presne určenými vchodmi:
  • Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")
  • II.A, II.B, III.A – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
  • II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka
  • žiaci 4. ročníka
    príchod - VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
   → odchod VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
 • Činnosť ŠKD bude do 17.00 h.  Žiadame rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD pri určenom vchode v presne stanovený čas (odkonzultovaný a vopred dohodnutý s triednym učiteľom/vychovávateľkou ŠKD), nakoľko nám to potom komplikuje a neustále prerušuje systematickú edukačnú prácu v Školskom klube detí.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport a iné pohybové aktivity sa do odvolania nevyužívajú.
 • CVČ a krúžková činnosť nie je povolená.
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre žiaka 2 rúška a papierové vreckovky.
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!

NEZABUDNITE: Na základe najnovších usmernení ministerstva školstva rodič predkladá elektornicky cez EduPage (prípadne písomne) čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, v ktorom deklaruje, že má negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie nie starší ako 7 dní a zároveň, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič:

Vážení rodičia a žiaci!

Vedenie školy Vás chce požiadať o maximálnu zodpovednosť a súčinnosť pri účasti Vašej dcéry/syna na vyučovacom procese, prihliadajúc na zdravotný stav členov Vašej rodiny. Ďakujeme.

feb
26

Dejepisná olympiáda

dejol mini„Ak potom ďalej budeš stúpať k výši, hodnejšia duša poskytne ti rady a povedie ťa po blaženej ríši.“

„Božská komédia“ Dante Alighieri

Už 13 rokov organizuje Slovenský inštitút mládeže Iuventa dejepisnú olympiádu. V tomto školskom roku bol hlavnou témou olympiády Stredovek, ktorý patrí medzi najdlhšie a zároveň najkontroverznejšie obdobia ľudských dejín. Zatiaľ čo jedni v ňom vidia obdobie úpadku, biedy a zaostalosti, iní v ňom hľadajú inšpiráciu ako v čase čistých ideálov, úprimnej viery či hrdinských skutkov a cti. Pravda, ako to už býva, je niekde uprostred.

feb
25

Geografická olympiáda

goDňa 5. februára 2021sa žiaci našej školy, ktorých geografia zaujíma o niečo viac, zúčastnili okresného kola geografickej olympiády, ktoré prebiehalo tohto roku online formou.
Pri vypracovaní úloh teoretickej časti využili svoje vedomosti z geografie, pri úlohách v praktickej časti museli preukázať zručnosti pri práci s atlasom a mapou. Úspešnými riešiteľmi boli všetci, ktorí sa do geografickej olympiády zapojili. V jednotlivých kategóriách našu školu reprezentovali:
v kategórii G (5.ročník): Katarína Zajícová (5.C), Lucia Mišková (5.C) a Dominika Smoľáková (5.C); v kategórii F (6. – 7.ročník): Laura Šuličová (7.B) a Stela Saladiaková (7.B); v kategórii E (8. – 9.ročník): Mária Mihalčinová (9.A), Michal Ihnát (9.C) a Zuzana Mičejová (8.B).

feb
21

Medzinárodný deň materinského jazyka – 21.2.2021

stur mini„Krajina bez jazyka, je ako krajinou bez srdca.“
keltské príslovie

Materinský jazyk – alebo materčina, materinčina, materinská reč je pojem, ktorým sa najčastejšie označuje prvý jazyk, ktorý sa daná osoba naučila vo svojom živote.
Mnohí z nás berú materinský jazyk ako samozrejmú súčasť svojej národnej identity. V niektorých krajinách však zomierali ľudia protestujúci za rovnoprávnosť svojho jazyka.

feb
21

Bronz v krajskom kole technickej olympiády

technika miniZačiatkom februára sa konalo krajské kolo Technickej olympiády. Vzhľadom k aktuálne platným protipandemickým opatreniam pristúpili organizátori súťaže k online forme. Krajských kôl sa zúčastnili žiaci, ktorí sa v okresnom kole kategórie A (ako súťaže dvojíc), aj kategórie B (ako súťaže jednotlivcov), umiestnili na 1.mieste.
Technická olympiáda prebiehala formou testu, ktorý pozostával z teoretickej a z praktickej časti. Okres Vranov nad Topľou reprezentovali v kategórii A (tímy) žiaci našej školy.
Jakub Kmec z IX.B a Matej Dutkovič z VIII.A. Chlapci si počínali veľmi dobre a obsadili krásne 3. miesto. Poďakovanie patrí tak žiakom, ako aj pánom učiteľom PaedDr. Marekovi Hermanovskému a PaedDr. Róbertovi Ďuranovi, ktorí ich na súťaž pripravovali. K úspechu im blahoželáme, a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu okresu, mesta i našej školy.

feb
17

Minikarneval

masky mini"Keď neprší, aspoň kvapká!" Toto ľudové zrnko múdrosti sa v dnešnej dobe veľmi hodí na jednu fašiangovú tradíciu – karneval. 
Žiaci nemohli mať "veľký" spoločný karneval, preto si tretiaci 17.2.2021 urobili malý triedny karneval. Každá tretiacka trieda si pripravila vlastný karnevalový program. Najprv si vlastnoručne vyrobili masky, nasadili si ich na tváre a takto maskovaní sa zabávali. Recitovali básničky, vymýšľali príbehy, napodobňovali pohyby zvierat či hádali hádanky. Aj takýto karneval deti potešil a mali z neho radosť.

feb
17

Snehuliacka dedina

snehuliak mini„Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na vrch dám a už stojí snehuliačik a už stojí tam.“ Snehuliaci sú s nami už odpradávna. Prvá zmienka o týchto obľúbených postavičkách zo snehu sa objavila v európskej literatúre už v 16. storočí. Prvýkrát bolo samotné slovo snehuliak (po nemecky Schneemann) spomenuté v roku 1770 v zbierke detských piesní od Christiana Felixa Weißa. Je však známe, že táto idea stavať snehuliakov k nám bola prinesená od Eskimákov. A ujala sa aj medzi našimi deťmi. Pani Zima nám na konci svojej vlády nadelila bohatú snehovú nádielku a na našom školskom dvore, štvrtok 18.2.2021, vyrástla utešená snehuliacka dedina. Pozrite sa akých má krásnych obyvateľov!

feb
15

Návrat do školy 1. stupeň od 10.2.2021 (aktualizované k 15.2.)

AKTUALIZOVANÉ k 15.2.2021 - Máme za sebou prvé 3 dni prezenčného vyučovania na 1. stupni v roku 2021. Pred nami je ďalší týždeň, ktorý veríme, že spoločne a súbežne so zodpovednosťou pretestovaných rodičov a zamestnancov školy zvládneme potiahnuť neprerušovane až do jarných prázdnin (22.-26.2.2021). Od 15.2.2021 bude vyučovanie na ZŠ Sídlisko pokračovať v nastavenom režime spred minulého týždňa (viď nižšie):

Na základe usmernenia RÚVZ Vranov nad Topľou, v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa, súbežne s pokynmi a usmerneniami Ministerstva školstva, nastavujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na ZŠ Sídlisko II od 10. februára 2021 nasledovne:

 • 1. stupeň sa vracia k prezenčnej forme výučby podľa rozvrhu
 • 2. stupeň pokračuje v dištančnej forme - viac informácii nájdete na odkaze → Dištančné vzdelávanie

PREZENČNÁ FORMA - 1. stupeň

 • Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 6.30 h do 17.00 h.
 • Vstup žiakov do školy bude možný od 6.30 h do 8.00 h.
 • Príchod a odchod žiakov presne určenými vchodmi:
  • Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")
  • II.A, II.B, III.A – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
  • II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka
  • žiaci 4. ročníka
    príchod - VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
   → odchod VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
 • Činnosť ŠKD bude do 17.00 h.  Žiadame rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD pri určenom vchode v presne stanovený čas (odkonzultovaný a vopred dohodnutý s triednym učiteľom/vychovávateľkou ŠKD), nakoľko nám to potom komplikuje a neustále prerušuje systematickú edukačnú prácu v Školskom klube detí.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport a iné pohybové aktivity sa do odvolania nevyužívajú.
 • CVČ a krúžková činnosť nie je povolená.
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre žiaka 2 rúška a papierové vreckovky.
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!

NEZABUDNITE: Na základe najnovších usmernení ministerstva školstva rodič predkladá písomné čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, v ktorom deklaruje, že má negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie nie starší ako 7 dní a zároveň, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič:

Vážení rodičia a žiaci!

Vedenie školy Vás chce požiadať o maximálnu zodpovednosť a súčinnosť pri účasti Vašej dcéry/syna na vyučovacom procese, prihliadajúc na zdravotný stav členov Vašej rodiny. Ďakujeme.

feb
12

Fašiangové učenie a fašiangy v ŠKD

fasiangy miniObdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi jarným a zimným obdobím. Sú symbolom radosti, veselosti a hojnosti.
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“ jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Touto pesničkou otvorili piatkové ráno prváci, keď prišli do triedy.
Oblečení a prestrojení v rôznych maskách začali svoje „Fašiangové učenie“ trochu inak. Čítali, písali, počítali a riešili rôzne zábavné a zaujímavé úlohy. Vyrobili si aj „veselé valentínky“ pre tých, ktorých majú radi. Niektorí si ich zobrali domov, iní zaniesli svojim kamarátom či súrodencom do iných tried. Bolo to dopoludnie plné radosti, tanca, smiechu, zábavných hier a súťaží.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI