mar
20

Beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou

16.3.2017 sa žiaci III.A a III.D triedy zúčastnili besedy so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou v prostredí Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Po milom privítaní zamestnancami knižnice, pani spisovateľka rozprávala deťom o svojej tvorbe.

mar
20

Prvenstvo vo volejbale

Vo štvrtok 16. marca sa na pôde našej školy uskutočnilo okresné kolo vo volejbale chlapcov za účasti piatich základných škôl. Hralo sa systémom každý s každým na dva víťazné sety. Najväčšou prekážkou za obhajobou prvenstva bola ZŠ Juh.

mar
20

Spoločné zážitky na srdce klopú...

Jednou z radostí ale niekedy aj adrenalínovým zážitkom je aj korčuľovanie. Hoci mrazivé dni pominuli, žiaci tretieho ročníka 15.3. 2017 využili možnosť vyšantiť a zakorčuľovať si na ľadovej ploche. Zdokonalili si korčuliarske zručnosti, posilnili svalstvo dolných končatín, zvýšili si sebavedomie, či uvoľnili napätie a stres.

mar
20

Exkurzia štvrtákov v Krajskej hvezdárni v Prešove

Dňa 17. 3. 2017 sme zrealizovali exkurziu do Krajskej hvezdárne a planetária v Prešove. Veľmi sme sa tešili, lebo hviezdy, súhvezdia, Mesiac, naša Zem a iné planéty nás veľmi zaujímajú.

mar
17

Pytagoriáda - okresné kolo

Dňa 14.3. a 15.3.2017 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo 38. ročníka Pytagoriády kat. P3, P4, P5 a P6, P7, P8 t.j. 3. – 8. ročník ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 153 súťažiacich z 19 základných škôl.

mar
15

Prváci v knižnici

Našim prváčikom pripravili knihovníci v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove n/T dňa 14.3.2017 milé prekvapenie. Pán kráľ, princezná či ježibaba porozprávali klasické, ale aj moderné rozprávky. Takouto  pútavou formou priblížili našim najmenším čitateľom poslanie i prácu v knižnom zariadení.

mar
13

Talenty 2017

V nedeľu 26. februára 2017 sa v Dlhom Klčove konal už XXVI. ročník okresnej súťaže Talenty 2017. O priazeň publika a poroty sa uchádzalo 36 spevákov sólistov, 8 speváčok v kategórii DUO a 5 dievčenských speváckych skupín.

mar
06

Okresné kolo v basketbale

Prvý marcový deň sa na našich základných školách niesol v znamení basketbalu. Usporiadateľom bola tradične ŽS Bernolákova, ktorá hostila ďalších šesť tímov, medzi ktorými nechýbalo ani družstvo našich chlapcov. Naši chlapci podali na turnaji solídne výkony, čo ich vynieslo až do záverečného finále. V ňom narazili na ZŠ Bernolákovu a ani tomuto súperovi nedali dôvod na radosť a zápas vyhrali v pomere 10:7. Chlapcom za prvé miesto gratulujeme a do ďalších rokov prajeme veľa nielen športových úspechov.

feb
23

Cesta za poznaním

V pondelok 20.2.2017 sa v nových priestoroch našej školskej knižnice Modrý motýlik konala literárna beseda pod názvom Cesta za poznaním. Vybraní žiaci piatych ročníkov pod vedením pani učiteliek A. Vasiľovej a S. Goffovej spolu strávili pekné tvorivé popoludnie. Zázračným zaklínadlom sa preniesli do rozprávkovej ríše a stali sa spolutvorcami, ilustrátormi a hercami známej ľudovej rozprávky.

feb
20

Karneval

Hurá, je to tu! Opäť prišiel k nám detský karneval. Dňa 17.februára 2017 sa o 14.00 hodine vybral farebný a rozšantený sprievod masiek do karnevalovo vyzdobenej telocvične. Krásne a nápadité masky privítala moderátorka karnevalu p. Danka Rožeková alias Elza.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI