jan
23

Šaliansky Maťko

Vo štvrtok 19. januára sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou konalo regionálne kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Organizátori v tomto roku prišli s novinkou a do súťaže zapojili aj žiakov z okresu Humenné. A tak sa naši reprezentanti museli popasovať s väčším počtom súťažiacich, ako to bolo v predchádzajúcich ročníkoch. Svojimi výbornými výkonmi si vybojovali cenné víťazstvá.

jan
17

Ukážky prvej pomoci na Červenom kríži vo Vranove nad Topľou

Dňa 12. a 13. januára 2017 žiaci 7. ročníka navštívili priestory Červeného kríža vo Vranove nad Topľou. Inštruktorka p. Kertisová ich oboznámila s prvou pomocou, ktorú tvorí umelé dýchanie a masáž srdca, zo základnými zásadami a jej poskytovaním dospelému i malému dieťaťu (batoľaťu). Táto prvá pomoc je nevyhnutná v prípade bezvedomia, ktoré môže vzniknúť následkom úrazu, pádu, autonehody, infarktu, nízkej hladiny cukru - diabetici, epileptického záchvatu alebo silnej opitosti.

jan
17

Hry na snehu!

Zima, vietor, sneženie, chlad, ktorý ide pod kožu… Bŕŕŕ, lepšie je doma v teple. Kým počas pekných teplých dní sú všetci vonku, počas chladných zimných dní, najmä ak je nepríjemné počasie, sme radšej vo vnútri. Nielen deti, ale aj my, dospelí, potrebujeme chodiť von aj v zime.

dec
22

Vianočná akadémia

V čase predvianočného zhonu, posledných nákupov a veľkého upratovania ponúkli žiaci našej základnej školy možnosť na chvíľu sa zastaviť a stráviť príjemný deň v priestoroch veľkej telocvične. 20. december 2016 tak patril im a rovnako hosťom, ktorí prijali pozvanie na našu, už tradičnú, Vianočnú akadémiu. Rodičia, starí rodičia a všetci prítomní pozvanie určite neoľutovali a v takmer hodinovom programe ocenili talenty svojich detí, ako aj trpezlivosť a prácu ich pedagógov.

dec
21

Skauti ako nositelia Betlehemského svetla

Plameň z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme skauti každoročne roznášajú v 25 krajinách Európy. Preto aj skauti našej školy sa na tom podieľajú. Už 11. decembra sa zúčastnili transportu Betlehemského svetla skautom na Ukrajine.

V nedeľu vo večerných hodinách si boli odpáliť svetlo z vlaku, ktorý roznášal svetlo do jednotlivých miest v našom regióne.

dec
21

Vianočné inšpirácie

Vianoce - najkrajšie sviatky roka. Kto by sa na ne netešil? Aj my sa ich nevieme dočkať. V čase adventu, v čase očakávania narodenia Ježiška, je čas aj na sviatočnú úpravu našich domovov. Pri výrobe vianočných dekorácií ukázali svoju šikovnosť, tvorivosť a radosť tretiaci a štvrtáci. Pripravili výstavu pod názvom Vianočné inšpirácie, na ktorú pozývajú aj vás, už 16. 12. 2016. Príďte, možno aj vás inšpirujú.

dec
16

Šaliansky Maťko

Dňa 16. decembra sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: I. kategória - žiaci 2. – 3. ročníka  a II. kategória - žiaci 4. – 5. ročníka

dec
13

Skrátené vyučovanie

Oznamujeme Vám, že v dňoch 21. 12. a 22. 12. 2016 bude vyučovanie prebiehať v skrátenom režime. Vyučovací proces bude prebiehať podľa rozvrhu, ale vyučovacie hodiny budú skrátené – iba 30 minútové, prestávky ostávajú nezmenené.

Vyučovanie bude prebiehať nasledovne:

1.hodina

 8: 00 – 8: 30 hod.

2.hodina

 8: 40 – 9: 10 hod.

3.hodina

 9: 25 – 9: 55 hod.

4.hodina

 10: 05 – 10: 35 hod.

5.hodina

 10: 45 – 11: 15 hod.

6.hodina

 11: 25 – 11: 55 hod.

Školský klub detí bude po vyučovaní fungovať bez zmien.

dec
13

Pesničkový Mikuláš

Pesničkový Mikuláš so svojimi kamarátmi anjelom, čertíkmi, Babou Jagou a Brumtalášom zavítali aj tento rok dňa 8. a 9. decembra so svojím rozprávkovým vrecom do nášho mesta, aby potešili, pobavili a rozdali darčeky aj našim deťom z 1.-5. ročníka. Sladkú odmenu dostali odvážne deti,ktoré zarecitovali básničku či zaspievali pesničku.

dec
13

Technická olympiáda

Dňa 1. 12. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády v kategórii A dvojice pre žiakov 8. - 9. ročníka a v kategórii B jednotlivci pre žiakov 5. - 7. ročníka. Súťaž pozostávala z teoretickej časti formou testu a praktickej časti. V praktickej časti bolo úlohou súťažiacich zostrojiť výrobok na základe predloženého technického výkresu.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI