nov
29

Slávici z lavice

U nás spieva celá škola je názov piesne, ktorá zaznela v utorok 22. novembra v úvode súťaže v speve populárnych piesní Slávici z lavice. Že je to skutočne tak, dokázalo 19 spevákov svojím krásnym spevom. Získali si priazeň publika, ktoré ich povzbudzovalo potleskom a známejšie piesne si s nimi aj zaspievalo.

nov
28

Malý konštruktér

Dňa 24.11.2016 sa v našom ŠKD uskutočnila súťaž v skladaní stavebnice SEVA – „Malý konštruktér“. V tento deň medzi sebou súťažili deti I. - VIII. oddelenia, zložené zo 4 súťažiacich. Stavebnica SEVA je kreatívna, deťom rozvíja myseľ i manuálnu zručnosť, bola niekoľkokrát označená titulom „Správna hračka“ (r. 2012, 2014, 2015).

nov
28

Detský čin roka

Práve prebieha 16. ročník tohto projektu, ktorý je pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Žiaci našej školy sa každú jeseň zapájajú do detskej poroty. Čítajú nominované príbehy a hlasujú za skutky, ktoré považujú za najcennejšie v šiestich kategóriách:

nov
27

Vybíjaná štvrtákov

Dňa 25. 11. 2016 sa stretli štvrtáci našej školy na turnaji vo vybíjanej. Zápolili štyri triedy v štyroch zápasoch, v ktorých si každá trieda vylosovala súpera. Hralo sa na volejbalovom ihrisku, jeden zápas trval 7 minút. Štvrtáci ukázali svoju znalosť pravidiel, bojovnosť, pohotovosť, šikovnosť uhýbať sa pred vybitím.

nov
25

Stretnutie s prváčikmi

Dopoludnia 22. a 24. novembra 2016 navštívili triedu našich prváčikov ich mladší kamaráti z MŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou. Prišli sa pozrieť ako sa našim najmladším žiakom darí, čo všetko sa už v novej škole naučili, zažili a tiež ukázali, načo sa majú budúci školáci tešiť a aj pripraviť.

nov
23

Štátne divadlo v Košiciach

O potrebe starať sa o naše telo všetci dobre vieme. A tak pravidelne jeme, dodržiavame pitný režim, snažíme sa cvičiť. Ale nielen jedlom je človek živý. Čo naša duša? Ako pohladiť ju? 

Umenie je potravou pre dušu, poskytuje nám radosť a stimuluje našu kreativitu. O pravdivosti týchto slov sa mohli presvedčiť žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí 22. novembra 2016 navštívili Štátne divadlo v Košiciach, kde si pozreli romantický tanečný príbeh Zvonár u Matky Božej.

nov
23

Úspech na olympiáde zo SJL

15. novembra 2016 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

nov
23

Ibobor

Aj tento rok sa 70 žiakov našej školy zapojilo do informatickej súťaže Ibobor. Súťažili v troch kategóriách: Kadeti, Benjamíni a Bobríci. V stredu 9. 11. súťažilo 14 347 Kadetov, v piatok 11. 11. súťažilo 15 486 Bobríkov, vo štvrtok 10. 11. a v utorok 15. 11. súťažilo 20 615 Benjamínov na celom Slovensku.

nov
21

Učitelia vybojovali druhé miesto

Dňa 16. novembra 2016 v priestoroch športovej haly na ZŠ JUH prebiehal ďalší ročník volejbalového turnaja učiteľov ZŠ mesta Vranov nad Topľou o putovný pohár primátora mesta. Turnaja sazúčastnilo 6 zmiešaných tímov z vranovských škôl. Po dlhom súperení družstvo našich učiteľov v zložení: Mgr. Fedor, Mgr. Lešková, Mgr. Minarčik, Mgr. Babiaková, Mgr. Kocák, Mgr. Vargová, Mgr. Mydlová, Mgr. Šofranková a Mgr. Šofranko, vybojovalo pekné 2. miesto.
Súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

nov
20

Šikanovanie - problém, o ktorom musíš vedieť viac!

Dňa 18.11.2016 sa deti 2.ročníkov ŠKD zúčastnili besedy o šikanovaní, prevencii a následkoch šikanovania. Kpt. Mgr. Martina Andreková z PZ SR vo Vranove n. T., opísala deťom rôzne druhy šikanovania, poučila deti ako takému problému predchádzať a ako riešiť náznaky šikanovania.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI