jún
30

Rozlúčka deviatakov

Posledný stisk ruky,
úsmev na rozlúčku
alebo slzy možno, snáď,
veď posledný raz
chytíme do rúk kľučku,
ktorú sme stlačili tisíckrát.


Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou.

jún
30

Volejbalová rozlúčka deviatakov s učiteľmi

Aj tento rok nebol výnimkou a deviataci si v zastúpení svojich spolužiakov, odchovancov volejbalových stredísk, zmerali sily so svojimi trénermi a učiteľmi. Tento spôsob rozlúčky mal veľký ohlas aj u povzbudzujúcich žiakov, ktorí hlasitým povzbudzovaním hnali deviatakov k pekným výkonom.

jún
26

Školská športová olympiáda

Úspešný a vydarený Týždeň otvorených dverí sa slávnostne ukončil Školskou športovou olympiádou, ktorá sa kvôli nepriaznivému počasiu uskutočnila dňa 24.6.2016. Tá sa niesla v duchu myšlienky Mahammada Aliho, amerického boxera „Šampióni sa rodia z niečoho, čo majú hlboko v sebe – z túžby, zo sna, z vízie.“

jún
23

Piataci v Pavlovciach

Od apríla 2008 bol pre širokú verejnosť sprístupnený lesný náučný chodník Tajch v Pavlovciach. Práve ten sa rozhodli 22. júna navštíviť naši piataci.

jún
23

Na návšteve v materskej škôlke

Keď boli škôlkari z MŠ Okulka v decembri na návšteve v prvej triede, kde im prváci predviedli, čo všetko sa už v škole naučili, sľúbili si, že sa ešte stretnú. 21. júna 2016 sa žiaci I. A vybrali do materskej školy k svojim mladším kamarátom.

jún
22

Piataci v Štátnom divadle v Košiciach

Rozprávkový príbeh o Pololuške a jej troch orieškoch je notoricky známy z televíznych a filmových spracovaní. O trochu netradičnej verzii tejto rozprávky by nám mohli porozprávať naši piataci, ktorí 20. júna 2016 navštívili Štátne divadlo v Košiciach.

jún
21

Farebný týždeň v ŠKD

Nadišlo leto a deti nášho ŠKD sa zmenili na pestrofarebné kvety. Každý deň uplynulého týždňa rozkvitli inou farbou. V pondelok v červených tričkách vyzdobili svojimi kresbami chodník pri telocvični.

jún
20

Cifroškárske zlato a striebro z Vidiečanovej Habovky

11. - 12. júna 2016 oravská dedinka Habovka hostila najlepších detských ľudových spevákov a hudobníkov na celoštátnej postupovej súťaži detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov - Vidiečanova Habovka.

jún
16

Tretiaci v Bardejove a v Bardejovských Kúpeľoch

V stredu, dňa 15. 6., sa tretiaci vybrali na exkurziu do Bardejova a Bardejovských Kúpeľov.

Mesto Bardejov - historicky a kultúrne bohaté mesto - považované za jedno z najkrajších slovenských miest sa tretiakom páčilo. Prešli sa po Radničnom námestí, navštívili Šarišské múzeum - prírodovednú časť a Baziliku sv. Egídia. Obzreli si centrum, ktoré bolo v roku 2000 zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a poobzerali si zvyšky mestského opevnenia s baštami. 

jún
16

Na muzikáli Jana z Arku

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove privítalo na veľkej scéne v stredu, 15. 06. 2016, aj našich žiakov 8. a 9. ročníka. Tí s pani učiteľkami Mgr. Andreou Vasiľovou, Mgr. Zuzanou Mičejovou, Mgr. Helenou Demčákovou, Mgr. Michaelou Turcovskou, Mgr. Máriou Vojtkovou a PaedDr. Annou Opaľuchovou spoznávali príbeh známej francúzskej mučenice a pastierky v pôvodnom slovenskom muzikáli Jana z Arku.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI