okt
20

Deň jabĺk

Liga proti rakovine už po sedemnástykrát zrealizovala Týždeň proti rakovine, ktorý sa tento rok uskutočnil od 10. 10. do 16. 10. 2016. Jeho súčasťou bola preventívna kampaň, ktorej cieľom je motivovať ľudí k zdravému životnému štýlu.

okt
20

Čarovná farbička

V piatkové popoludnie 14. 10. 2016 sa stretli mladí výtvarníci z 1. – 8. ročníka na 3. ročníku súťaže Čarovná farbička, aby sa popasovali s témou „Z rozprávky do rozprávky“. Pastelky, farby či štetce vykúzlili na výkresoch žiakov ilustrácie známych rozprávok či vlastné zaujímavé rozprávkové inšpirácie.

okt
18

Mažoretky Varanovia - I. Vicemajsterky sveta 2016

Po úspešných majstrovstvách Európy , vranovské mažoretky zavŕšili súťažnú sezónu 2016 účasťou na Majstrovstvách sveta 2016 v chorvátskom meste Poreč , ktoré sa konalo  22 - 25.9 2016 . Vo veľkolepej športovej hale Žatika sa stretlo viac ako 3000 mažoretiek z celého sveta, aby si zmeralo svoje sily v tanečných choreografiách s náčiním baton, pompon, flag, mace a drumers.

okt
17

Týždeň zdravej výživy 10.10.2016 – 14.10.2016

V jesenných mesiacoch sa v našej škole už tradične organizuje Týždeň zdravej výživy. Počas tohto týždňa žiaci spolu s učiteľmi vytvorili krásnu výstavku voňavých plodov z našich sadov a záhrad, ktorými nás každoročne obdarúva zlatožltá jeseň. 

okt
16

Výstava Plody jesene

Jeseň nám rozdáva veľa radosti z farieb, ktoré vyčarí na listoch stromov a kríkov. Polia a záhrady pustnú a úroda sa hromadí v našich pivniciach a komôrkach. Aj v škole sme si vôňu jesene priblížili výstavkou.

okt
16

Eko-deň v 9. ročníku

Jedinečná príroda Vysokých Tatier, úchvatný pohľad na vysokohorské štíty a k tomu ešte veľmi príjemné počasie, spríjemnili Eko-deň našim deviatakom. 14. októbra žiaci IX.C a IX.D absolvovali náučný chodník zo Štrbského plesa (1346m n. m.) na Popradské pleso (1500m n. m.).

okt
16

Exkurzia - Svidník, Dukla, Medzilaborce

14.10.2016 – krásny jesenný deň, keď sa žiaci dvoch deviatych tried /IX. A, IX. B/ vybrali na exkurziu po stopách, kde sa rodila naša sloboda. Najprv sa zastavili vo Svidníku a navštívili Vojenské  historické múzeum.

okt
16

Návšteva divadelného predstavenia v Prešove

Dňa 11. 10. 2016 navštívili druháci a štvrtáci divadelné predstavenie Budulínček v DJZ v Prešove.

okt
11

Archív

V týždni od 3. do 7.10. 2016 navštívili naši šiestaci archív vo Vranove nad Topľou. Archívnym dokumentom môže byť textový, obrazový, zvukový a iný záznam pochádzajúci z činnosti štátnych orgánov, obcí, právnických a fyzických osôb, ktorý je pre svoju jedinečnú a trvalú informačnú hodnotu predmetom verejného záujmu a jeho preberaním, ochraňovaním a sprístupňovaním  sa zaoberá práve archív.

okt
10

Výstup na hrad Čičva

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa uskutočnil 26.ročník výstupu na 101 slovenských hradov a zámkov. Cieľom podujatia je oboznamovať návštevníkov s históriou a tradíciami slovenských pamiatok a taktiež prispieť k ochrane či úprave hradov a zámkov, ako aj okolitého prostredia.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI