apr
10

Záujem o štúdium na ZŠ Sídlisko II v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

V prípade záujmu o štúdium na ZŠ Sídlisko II v 1. ročníku  a v 3.- 9. ročníku v školskom roku 2021/2022, vyplňte prosím elektronickú prihlášku.
*E-prihlášku vypĺňajú zákonní zastupcovia nových potenciálnych žiakov, prestupujúcich z inej základnej školy.

Usmernenia:
 • V položke "ročník" vyberte prosím ten, ktorý prislúcha budúcemu školskému roku.
 • Údaje v prihláške, ako je meno a priezvisko dieťaťa, prosíme vypĺňajte na základe rodného listu dieťaťa a dodržujte diakritické znamienka, ako sú dĺžne a mäkčene.
O prijatí Vášho dieťaťa na štúdium na ZŠ Sídlisko II rozhodne riaditeľ školy.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

apr
09

Mediálna gramotnosť – hoaxy, dezinformácie, falošné správy

hero miniUrčite ste už zažili situáciu, keď ste si na internete prečítali zaujímavý článok, ale niečo vám na obsahu tej správy nesedelo. Bola tá správa pravdivá alebo bola celá vymyslená? V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s falošnými informáciami, ktoré sa nachádzajú na internete. Ale prečo tieto falošné správy vznikajú? A kto ich tam dal?
V piatok 9.4.2021 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili webinára, ktorý bol zameraný práve na túto tému. Lektorom tohto webinára bol Mgr. Jakub Jusko z Masarykovej univerzity v Brne. Vysvetlil žiakom, že dôvodov prečo vznikajú falošné správy je veľa. Jedným z nich je túžba manipulovať s ľuďmi a šíriť medzi nimi „svoju pravdu“. Často sa stáva to, že hoaxy majú šíriť medzi ľuďmi paniku a hrôzu, pretože falošná správa sa šíri rýchlejšie než pravdivá. Dnes dokáže tvoriť a šíriť správy takmer každý. Stačí mať notebook alebo mobil, internetové pripojenie a zvyšok už je na šikovnosti a schopnosti autora.

apr
09

Návrat do školy 1. stupeň od 12.4.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/11929:1-A1810 (pdf, 172.28 kB), nastavujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na ZŠ Sídlisko II od 12. apríla 2021 nasledovne:

 • 1. stupeň sa vracia k prezenčnej forme výučby podľa rozvrhu
 • 2. stupeň pokračuje v dištančnej forme - viac informácii nájdete na odkaze → Dištančné vzdelávanie

PREZENČNÁ FORMA - 1. stupeň

 • Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 6.30 h do 17.00 h.
 • Vstup žiakov do školy bude možný od 6.30 h do 8.00 h.
 • Príchod a odchod žiakov presne určenými vchodmi:
  • Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")
  • II.A, II.B, III.A – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
  • II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka
  • žiaci 4. ročníka
    príchod - VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
   → odchod VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
 • Činnosť ŠKD bude do 17.00 h.  Žiadame rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD pri určenom vchode v presne stanovený čas (odkonzultovaný a vopred dohodnutý s triednym učiteľom/vychovávateľkou ŠKD), nakoľko nám to potom komplikuje a neustále prerušuje systematickú edukačnú prácu v Školskom klube detí.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport a iné pohybové aktivity sa do odvolania nevyužívajú.
 • CVČ a krúžková činnosť nie je povolená.
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre žiaka 2 rúška a papierové vreckovky.
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!

NEZABUDNITE: Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní (prípadne výnimku) a musí vyplniť "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti". Vzhľadom k lepšej evidencii a manipulácii s tlačivami Vás žiadame, aby ste čestné vyhlásenie vyplnili elektronicky cez aplikáciu EduPage.

Vážení rodičia a žiaci!

Vedenie školy Vás chce požiadať o maximálnu zodpovednosť a súčinnosť pri účasti Vašej dcéry/syna na vyučovacom procese, prihliadajúc na zdravotný stav členov spoločnej domácnosti. Ďakujeme.

apr
08

Celoslovenské kolo Olympiády RUJ

russia miniDňa 08. 04. 2021 sa uskutočnilo Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku online formou.
Prešovský kraj reprezentovala žiačka ZŠ Sídlisko II z Vranova nad Topľou, Slávka Palenčíková z 9. B triedy, ktorá v kategórii A1 obsadila 4. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.
Olympiáda RUJ pozostávala z písomnej a ústnej časti.
V písomnej časti súťažiaci absolvovali testy ako počúvanie a čítanie s porozumením a kulturologický test.
Ústna časť prebiehala cez aplikáciu ZOOM. Obsahovala voľný rozhovor s členmi odbornej poroty na danú tému a besedu súťažiacich formou vzájomnej komunikácie.
Slávke srdečne blahoželáme ku peknému výsledku a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
Žiačku pripravovala Mgr. Ľubov Caklová

apr
08

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo

hk mini„Umenie je ako slnko, ktoré sa tiež nikomu nevtiera. Keď zatiahnete závesy a zavriete okenice, tak vám slnko do bytu nelezie, lenže je to vaša chyba, že chcete žiť potme.“ (Jan Werich)

Slovo je prejavom myšlienky, ale jeho vyslovenie predpokladá aj vyjadrenie pocitu, emócie, vzťahu. Oddávna bolo aj spôsobom skrášľovania, zjemňovania a spríjemňovania medziľudských vzťahov. Tejto podobe slova sa osobitne venovali niektorí jednotlivci, ktorí ho svojou tvorbou a narábaním so slovom povýšili na umenie. Aj my sme medzi seba pustili slnko, roztiahli sme závesy a otvorili okenice. Aj keď netradične, predsa sme si len našli spôsob, ako na umenie nezanevrieť, nezabudnúť, ale naďalej ho rozvíjať v našich srdciach, prezentovať ho medzi sebou.

apr
08

Biologická olympiáda kategória „E“

bio miniDňa 8. 4. 2021 sa konal už 55. ročník okresného kola biologickej olympiády kategórie „E“ - Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti. Obsahom tejto kategórie je rozmanitý svet živočíchov, rastlín a neživých prírodnín v našom najbližšom okolí. Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie sa olympiáda konala online formou. Žiaci sa museli pripraviť nielen na teoretickú časť, v ktorej zvládli podrobne charakterizovať rastliny, ale aj na poznávanie určených živočíchov či hornín. Našu školu reprezentoval v odbornosti geológia Michal Ihnát (IX.C), ktorý sa umiestnil na 2. mieste, v odbornosti zoológia sa na 3. mieste umiestnila Zuzana Oslovičová (VI.A).
Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Michalovi držíme prsty v krajskom kole. Žiakov pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková

apr
01

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

biblicka olympiadaDňa 10.3.2021 sa uskutočnili súčasne na celom Slovensku dekanátne, teda okresné kolá Biblickej olympiády žiakov základných a stredných škôl. V tomto roku boli k štúdiu vybrané biblické knihy: Kniha Exodus 1- 24. kap., Evanjelium podľa Jána a Kniha proroka Jonáša. Priebeh súťaže bol online, každý z domu sám.
Družstvo našej školy tvorili žiaci Klára Hudáková z VIII.C, Anna Klimkovská z VI.C a Filip Laktič z V.B. 
V konkurencii vranovských škôl obsadili krásne 2. miesto. Žiakov pripravovala p. katechétka Mgr. Anna Mydlová.
K peknému úspechu blahoželáme a ďakujeme za prípravu a reprezentáciu školy. Nech je aj naďalej čítanie Biblie pre nás všetkých súčasťou každodenného kresťanského života.

mar
31

Internetová bezpečnosť detí a mládeže

hero miniDigitálne technológie sú súčasťou nášho každodenného života. Už si ani nevieme predstaviť deň bez toho, aby sme nezobrali mobil do ruky alebo sa nepozreli na internet. Trávime veľa času na sociálnych sieťach, četovaním s kamarátmi, pozeraním filmov, či počúvaním hudby. Nakoľko sme ale na internete v bezpečí?
Práve na túto tému bol zameraný webinár, ktorého sa 31.3.2021 zúčastnili žiaci 8. ročníka. Lektorom tohto webinára bol Ing. Viktor Šoltés, PhD. zo Žilinskej univerzity. Hneď na začiatku prednášky predstavil žiakom niekoľko cudzích výrazov, ako sú: cyberbullying, cyberstalking, catfishing, flaming, hoax, malware a mnoho iných. Zvýšenú pozornosť venoval výrazu grooming, čo predstavuje praktiku, pri ktorej dospelá osoba kontaktuje dieťa online, zväčša s použitím falošného profilu. Na tento podvod má tzv. groomer viacero dôvodov. Môže dieťa zneužiť a speňažiť jeho fotografiu, ktorá bola určená na jeho osobné sexuálne potešenie alebo ho môže vydierať. Uvedomme si, že je to trestný čin.

mar
31

22. marec - Svetový deň vody

dv miniVoda je základnou podmienkou života. Pre každého voda znamená iné, no nevyhnutná je pre všetkých. Témou tohtoročného svetového dňa vody, ktorý si na celom svete pripomíname 22. marca, je: Čo pre teba znamená voda?
Niektoré aktivity ku Dňu vody prebiehali už v minulom týždni, keď žiaci tvorili výtvarné práce na tému Vodný svet. V prezentáciách sa dozvedeli o skupenstvách vody, jej význame, výskyte, využití i ochrane.
Ani online vyučovanie neodradilo žiakov a deň vody si pripomenuli v „modrom“ rôznorodými aktivitami. Téma vody sa prelínala všetkými online vyučovacími hodinami.

mar
19

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční
od 7. do 9. apríla 2021
v čase od 14.00 h do 17.00 h
bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

*Zápis sa uskutoční vo veľkej telocvični ZŠ - príchod cez školský dvor.

Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka:

1. Občiansky preukaz

2. Rodný list dieťaťa

 

3. Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka

- možnosť vyplniť vo Vami zvolenom čase z pohodlia domova, výrazne tým ušetríte čas pri zápise
- vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis
- povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na kontrolu všetky potrebné dokumenty
- prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola

Elektornicka_prihlaska_1_rocnik Zápis - rezervácia termínu

 *prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI