feb
23

Cesta za poznaním

V pondelok 20.2.2017 sa v nových priestoroch našej školskej knižnice Modrý motýlik konala literárna beseda pod názvom Cesta za poznaním. Vybraní žiaci piatych ročníkov pod vedením pani učiteliek A. Vasiľovej a S. Goffovej spolu strávili pekné tvorivé popoludnie. Zázračným zaklínadlom sa preniesli do rozprávkovej ríše a stali sa spolutvorcami, ilustrátormi a hercami známej ľudovej rozprávky.

feb
20

Karneval

Hurá, je to tu! Opäť prišiel k nám detský karneval. Dňa 17.februára 2017 sa o 14.00 hodine vybral farebný a rozšantený sprievod masiek do karnevalovo vyzdobenej telocvične. Krásne a nápadité masky privítala moderátorka karnevalu p. Danka Rožeková alias Elza.

feb
18

Na lyžiach a snowboardoch...

V dňoch 12.2. - 17.2.2017 sa v Ždiari uskutočnil základný lyžiarsky a snowboardový výcvik žiakov siedmeho ročníka v lyžiarskom stredisku Strednica-Ždiar. Ubytovaní sme boli v peknom a veľkom hoteli Magura. 

Výcviku sa zúčastnilo 69 žiakov siedmeho ročníka. Boli rozdelení do 5 družstiev + už tradičné jedno snowboardove družstvo, pod vedením kvalifikovaných inštruktorov.

feb
18

Správne držanie tela

Dňa 15. 2. 2017 sme pre žiakov 5. ročníka zorganizovali besedu na tému Správne držanie tela. Náš hosť, fyzioterapeut Bc. Peter Pavlík, žiakom vo forme prezentácie a pútavého výkladu vysvetlil funkciu medzistavcových platničiek, poukázal na správne zakrivenie chrbtice a upozornil žiakov na dôsledky nesprávneho držania tela. 

feb
18

Matematická olympiáda

Každoročne sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou stretnú najlepší matematici na matematickej olympiáde. Aj tento rok v kategórii Z5 a Z9 sme medzi nimi mali zastúpenie a nielen hocijaké... Našu školu v kategórii Z5 úspešne reprezentovala Ingrid Tkáčová z 5.B, ktorá skončila na 2. mieste a Alžbeta Molčanová z 5.C. V kategórii Z9 bol úspešný Tomáš Škoviera z 9.C, ktorý získal 3. miesto a Daniel Kóňa z 9.A. Všetkým 4 žiakom a učiteľom, ktorí ich pripravovali ďakujeme a želáme ešte veľa ďalších úspechov... 

feb
18

Geografická olympiáda

Okresné kolo geografickej olympiády sa konalo 7.februára 2017. Geografická olympiáda pozostávala z troch častí: teoretickej, praktickej a miestnej krajiny. Otázky boli zamerané na priemysel jednotlivých krajín a na prácu s atlasom.

feb
18

Úspech našej malej recitátorky

Dňa 14.2.2017 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Víťazi okresných kôl nám svojim prednesom povestí pripravili krásny umelecký zážitok. Našu školu v I. kategórii reprezentovala Katka Kačerová, žiačka III.B triedy.

feb
13

Korčuľovanie piatakov

V piatok 10.2.2017 hneď z rána vymenili naši piataci triedu za ľadovú plochu. Vyskúšali si ľad na novom zimnom štadióne vo Vranove nad Topľou, kde trénovali svoje korčuliarske umenie, posilnili si zdravie a zvýšili telesnú zdatnosť. Niekoho nohy poslúchali od začiatku, iní museli prekonať aj zopár pádov. Všetci žiaci sa ale nakoniec zhodli, že tento netradičný priebeh vyučovania bol na jednotku.

feb
01

Hlas ŠKD

Spievanie mám zo všetkého najradšej, spievanie sú moje chvíle najkrajšie. O svojej láske k spevu nás presvedčili súťažiaci V. ročníka speváckej súťaže HLAS ŠKD, ktorá sa uskutočnila 27.1.2017. Svoj talent predstavili spevom ľudových a detských populárnych piesní.

jan
23

Šaliansky Maťko

Vo štvrtok 19. januára sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou konalo regionálne kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Organizátori v tomto roku prišli s novinkou a do súťaže zapojili aj žiakov z okresu Humenné. A tak sa naši reprezentanti museli popasovať s väčším počtom súťažiacich, ako to bolo v predchádzajúcich ročníkoch. Svojimi výbornými výkonmi si vybojovali cenné víťazstvá.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI