nov
13

Beseda so stomatologičkou

Dňa 9.11.2017 sa žiaci 1.ročníka, ktorí navštevujú ŠKD stretli s pani stomatologičkou MUDr. Danicou Petríkovou. Naučili sa koľko zubov má detský a koľko dospelý chrup a z akých častí sa skladajú zuby. V úvode im pani doktorka prečítala rozprávku O maškrtnom Adamkovi, vďaka ktorej sa deti dozvedeli čo najviac zúbkom škodí a že sa musia o zúbky pravidelne a dôkladne starať.

nov
12

Beseda: Chránené rastliny a živočíchy v okrese Vranov nad Topľou

Les predstavuje výnimočné spoločenstvo, ktoré má nenahraditeľné prírodné funkcie – produkuje kyslík, tlmí hluk, vplýva na vodný režim krajiny a taktiež vytvára podmienky na zachovanie vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov i spoločenstiev. Práve na tieto funkcie, ale aj mnoho iných poukázal zoológ RNDr. Peter Pjenčák, ktorý dňa 10. novembra so žiakmi 6. ročníka diskutoval o chránených rastlinách a živočíchoch v našom okrese. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí. Najviac ich však zaujali informácie o netopieroch. Čo robiť, ak netopiera nájdeme v obývačke, či sa naozaj môže zamotať do vlasov a pod.

nov
09

Piataci sa učili plávať

V uplynulom mesiaci október naša škola realizovala plavecký výcvik pre našich piatakov. Cieľom tohto výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť plávať všetkých zúčastnených, zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti a vytvoriť pozitívny vzťah k vodnému prostrediu.

nov
05

Planetárium v Košiciach

Štvrtáci v dňoch 24. a 25. 10 2017 navštívili planetárium v Košiciach. Zaujímavá prezentácia na tému: „Naprieč slnečnou sústavou“, poskytla žiakom možnosť rozšíriť si vedomosti o vzniku, vývoji slnečnej sústavy, o procesoch formovania Zeme a ďalších planét v slnečnej sústave. Žiaci si vďaka prednáške viac uvedomili krehkosť našej planéty vo vesmíre a väčšiu potrebu chrániť našu ZEM.

nov
05

KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU

Dňa 26. 10. 2017 sa v priestoroch MsDK vo Vranove nad Topľou konalo vyhodnotenie regionálnej súťaže KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU. Kvalitu zaslaných prác posudzoval vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, jazykovedec a spisovateľ Peter Karpinský.

nov
01

Slávnostné otvorenie atletického areálu

25. október 2017 za zapísal do histórie našej školy ako veľmi významný deň. Po vyše dvoch mesiacoch bol sprístupnený zrekonštruovaný športový areál.
Dôležitej udalosti sa zúčastnili primátor mesta Vranov n/T Ing. Ján Ragan, prednosta mestského úradu Ing. Imrich Konya, vedúca oddelenia školstva vo Vranove n/T PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúci oddelení, riaditeľ školy Mgr. Milan Bendik a pani zástupkyne Mgr. Andrea Sabolová a Mgr. Imgrid Imrichová, riaditelia základných a stredných škôl vo Vranove n/T a konateľ firmy SPORT REAL NITRA Ing. Roman Moravčík.

nov
01

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. V tomto roku to bolo 23. októbra. Hlavným cieľom je podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Do oslavy knihy sa zapojili aj žiaci 1. až 4. ročníka našej školy rôznymi zábavnými formami práce s knihou.

okt
25

Deň jabĺk

Jablko je vo výžive poklad. Už grécky lekár Hippokrates predpisoval jablká proti črevným infekciám, pľúcnym ochoreniam, srdcovej slabosti a pri nedostatočnej funkcii obličiek. Žiadne iné ovocie sa v minulosti tak často nevyužívalo v ľudovom lekárstve ako práve jablko. Každý šťavnatý kúsok zásobuje telo energiou, spoľahlivo uhasí smäd vďaka obsahu ovocných kyselín a dobre zasýti. Veľmi veľa výživných látok sa nachádza už v šupke, preto by sa pri konzumácii nemalo šúpať.

okt
25

Šarkaniáda

Tradícia púšťania šarkanov a drakov je u nás veľmi rozšírená. Aj deti nášho ŠKD sa každoročne stretávajú na školskom dvore a prezentujú svojich šarkanov a drakov. Nebolo tomu inak ani tento šk. rok.

okt
25

Výstava plodov jesene

„Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad...“


V týždni od 16.10. do 20.10.2017 skrášlila priestory našej školy výstava s názvom: „Plody jesene.“
Žiaci mali možnosť vidieť tradičné i menej známe druhy ovocia a zeleniny. Obdivovali krásne naaranžované košíky a misky plné voňavých plodov našich záhrad a polí. Spestrením výstavy boli farebné tekvice rôznych tvarov a veľkostí aj nápadité a veselé výrobky z jesenných plodov.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI