máj
27

Akadémia

akademia3

máj
25

Vyučovanie v lese

Dňa 24. 5. a 25. 5. žiaci III. B a III. C triedy vymenili vyučovanie v triede za oveľa zaujímavejšie - a to priamo v lese - v Juskovej Voli na Náučnom chodníku Bučí laz. Rozvrh hodín sa nelíšil od toho "školského". Hodiny vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka, matematiky, telesnej i hudobnej výchovy "odučil" RNDr. Pavol Kaňuch s ľahkosťou, vysoko odborne, ale čo bolo najdôležitejšie - upútal pozornosť žiakov, čo sa prejavilo v kontrolných otázkach v závere každej vyučovacej hodiny.

máj
25

Ekodeň v 9. ročníku

Jedinečná príroda Vysokých Tatier, úchvatný pohľad na vysokohorské štíty a k tomu ešte veľmi príjemné počasie, spríjemnili eko – deň našim deviatakom. 20. mája absolvovali náučný chodník zo Štrbského plesa (1346m n.m.) na Popradské pleso (1500m n.m.). Pri jednotlivých stanovištiach si vyskúšali, doplnili vedomosti o jednotlivých ekosystémoch.

máj
23

Druháci v bazilike

Historické pamiatky sú najväčší poklad každého národa. Treba ich poznávať, ctiť a chrániť.
Najstaršiu pamiatku nášho mesta poznávali žiaci druhého ročníka dňa 20.5.2016. Navštívili Baziliku minor Narodenia Panny Márie.

máj
17

Ranč Sahiba

V sobotu dňa 7.5.2016 krásne slnečné počasie vytiahlo na turistiku detí z Turistického krúžku a krúžku S batohom po okolí. Ich cieľom sa stal Ranč Sahiba v Komáranoch, ktorý spravuje p. J. Tarkaničová. Na ranči nás privítali dievčatá – koniarky, ktorým kone učarovali už v ôsmich rokoch.

máj
17

Deň matiek v ŠKD

Ďakujeme všetkým super mamám, ktoré sa dokázali na chvíľu zastaviť a našli si čas, aby si spolu so svojimi deťmi, pod vedením cvičiteľky Mgr. A.Mikitovej zacvičili Zumbu. Piatok 13.mája 2016 deti ŠKD takouto netradičnou formou vyjadrili svojim mamám vďačnosť za ich lásku, obetavosť a úsilie, ktoré vynakladajú pri ich výchove.
„Ty si moja super mama, vždy Ťa budem ľúbiť.“

máj
14

Aj hnevať sa treba vedieť...

Dňa 13.5.2016 sa v kine Mladosť vo Vranove nad Topľou stretli piataci z déčky. Namiesto triednickej hodiny sa spoločne s triednym učiteľom vybrali na poriadnu dávku akčného animovaného, skoro 90 minútového filmu. Spolu sa zasmiali, pobavili i poučili na Angry birds movie.

máj
13

Obvodové kolo súťaže Slávik Slovenska

Dňa 11. mája 2016 sa v CVČ vo Vranove nad Topľou konalo obvodové kolo XXVI. ročníka súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska, kde súťažili víťazi školských kôl vranovského regiónu.
V I. kategórii našu školu reprezentovala Sofia Maliková z III. B, v II. kategórii Nina Mrusková zo IV. A a v III. kategórii Hana Kocáková zo VII. D.

máj
12

Príroda okolo nás

„Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.“ (Indiáni kmeňa Cree)

Táto všeobecne známa pravda sa stala mottom štvrtkového dňa v Týždni otvorených dverí v našej škole. Štvrtok bol zameraný na poznanie a ochranu prírodného bohatstva.

máj
11

Bezpečne na cestách - dopraváčik

Automobil či bicykel sú v súčasnej dobe nevyhnutnými prepravnými prostriedkami dnešnej doby. Množstvo ľudí využíva denne cestnú sieť na pracovné alebo súkromné účely. Okrem pozitívnej stránky doprava prináša aj tú negatívnu.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI