dec
03

Beseda o sebapoškodzovaní

bos1 miniSebapoškodzovanie je téma nie ľahká, no o to viac potrebná k verejnej diskusii. Je to správanie, ktorého cieľom je poškodenie telesnej integrity bez vedomého a cieleného zámeru zomrieť. Jedná sa o úmyselné poškodzovanie – zraňovanie vlastného tela alebo jeho časti bez zámeru spáchať samovraždu. Ide skôr o spôsob zvládania svojich emócií, ktoré sa zdajú byť príliš bolestné, aby mohli byť vyjadrené slovami. Vychádzajúc zo štatistík vieme, že postihuje hlavne mladú generáciu. Preto sme sa rozhodli venovať v rámci prevencie aj tejto téme a zrealizovali sme besedu pre našich žiakov 9. ročníka, ktorú viedla Mgr. Martina Jurčová z HZOS. Rozprávali sme o tom, čo je sebapoškodzovanie odborne nazývané automutilácia. Aké sú jeho príčiny, dôsledky, cieľové skupiny a ako sa dá liečiť.

dec
03

Exkurzia CEPT

cept miniDňa 3.12.2018 žiaci 7.A triedy v rámci predmetu technická výchova navštívili špeciálne učebne Katedry techniky, Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Špeciálne učebne boli zriadené prostredníctvom projektu Centrum edukácie a popularizácie techniky. V skratke CEPT. Počas exkurzie mali žiaci možnosť vidieť princípy činnosti rôznych technických zariadení používaných v bežnom živote. Činnosť týchto zariadení bola prezentovaná na základe modelov a rezov skutočných strojov. Vďaka predstaveniu týchto zariadení si žiaci uvedomili postupnosti činnostných zákonitostí ako aj energetických efektivít. V druhej časti mali možnosť vyskúšať si výrobu vlastných výrobkov za pomoci rôznych strojov a zariadení, ako sú napríklad: fréza, sústruh, 3D tlač a podobne. Snahou tohto projektu je pomôcť školám a v čo najvyššej miere splniť požiadavky stanovené Vzdelávacím štandardom učebného predmetu technika pre 5. - 9. ročník základnej školy.

nov
30

Detský čin roka 2018

dcr miniDňa 30. 11.2018 skončilo hlasovanie za najcennejšie detské činy v siedmich kategóriách: Záchrana ľudského života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý veľký čin. Žiaci našej školy sa každú jeseň zapájajú do detskej poroty. Tohto roku to bolo 429 detí. Ktoré detské skutky zarezonovali v srdciach hlasujúcich najmocnejšie, to sa dozvieme 12. decembra 2018. Projekt Detský čin roka je pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

nov
30

Ochranárik

ochr miniHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou privítala dňa 30. 11. 2018 žiakov a ich pedagógov zapojených do výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". V jej priestoroch sa totiž uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola ročníka 2018/19. Predstavitelia Odboru krízového riadenia nášho mesta odovzdali ceny najlepším zúčastneným malým umelcom. Medzi nich patrí aj žiačka našej školy, ktorá získala 1. miesto v kategórii II. stupeň ZŠ s postupom do celonárodného kola, Slávka Palenčíková zo VII. B triedy, ktorú pripravila p. uč. Mgr. M. Borošová. K úspechu srdečne blahoželáme!

nov
30

iBobor

ibobor miniNovemeber už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Tento rok sa na nej zúčastnilo 76 žiakov. Spolu so 77 928 súťažiacimi z 979 škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Súťažili sme v 4 kategóriách. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

nov
29

Technici na olympiáde

to miniDňa 29. 11. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády v kategórii A dvojíc, pre žiakov 8. - 9. ročníka a v kategórii B jednotlivci pre žiakov 5. - 7. ročníka. Súťaž pozostávala z teoretickej časti formou testu a praktickej časti. V praktickej časti bolo úlohou súťažiacich zostrojiť výrobok na základe predloženého technického výkresu. V tejto súťaži v kategórii A obsadili žiaci našej školy Martin Kozák (9.C) a Tobias Mikloš (9.C) tretie miesto. V kategórii B sa žiak našej školy Jakub Kmec (7.B) umiestnil na druhom mieste. Všetkým oceneným blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov. Žiakov na súťaž pripravoval PaedDr. Marek Hermanovský.

nov
27

Slávici z lavice

slavici miniJubilejný 5. ročník školského kola súťaže v speve populárnych piesní Slávici z lavice mal niekoľko noviniek. Prebiehal v priestoroch veľkej telocvične a niektorých účinkujúcich sprevádzala školská kapela. Rekordný bol aj počet súťažiacich, ktorí prišli zabojovať o titul Slávika z lavice. Bolo ich 19 a súťažili v troch kategóriách. Ich výkony potleskom podporili spolužiaci, učitelia i rodičia. Svojím krásnym spevom všetkým spríjemnili štvrtkové popoludnie.
Výkony hodnotila porota v zložení: Mgr. D. Kráľová, Mgr. D. Kolesárová, Mgr. Z. Mičejová, Mgr. Z. Štefanková.

nov
26

Marínka Somarinka

ms miniPani spisovateľka Marka Staviarska o šibalke Marínke s tetovačkou kotvy na ramene, ktorá sa rozhodne nakrútiť film o námorníkoch.
Jedného dňa, keď sa Marínke Somarinke nepodarí zrealizovať jej sen, stať sa námorníčkou, rozhodne sa o tom aspoň natočiť film. Pomáha jej dedo, scenárista. S kamarátmi Jonášom a Krišpínom, mamkou a tatom, dedom a psom Indym zažívajú vďaka tomu každý deň zaujímavé príhody a dobrodružstvá. Práve cez ne Marínka predstaví celý postup výroby filmu. Nenápadne, vtipne, hrou.
Takto Marínku Somarinku predstavila Marka Staviarska žiakom IV.C triedy v Hornozemplínskej knižnici zaujímavou prezentáciou, čítaním i besedou.

nov
21

HLASUJ ZA NAŠU ŠKOLU A VYHRAJ!

nnl miniMilí žiaci, rodiča a všetci naši priatelia! Práve prebieha online hlasovacia súťaž, v ktorej môžeme ako škola získať skvelo vybavenú počítačovú učebňu v hodnote 7 000 €, no to ani zďaleka nie je všetko. Každý z vás, hlasujúcich, má šancu vyhrať jednu zo skvelých cien. Tak poďte do toho s nami. Pozvite svojich rodičov, priateľov a súrodencov, nezabudnite na strýka, tetu, babku a dedka... Hlasovať môžete všetci na tomto linku: https://nanovylevel.sk/

nov
20

Relaxačná hodina prvákov

relax miniDňa 20.11.2018 navštívili žiaci I.B triedy Spojenú školu na Budovateľskej ulici. Prezreli si budovu školy a zúčastnili sa množstva zaujímavých aktivít, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky. Zábavnou formou spoznávali svet hmyzu a usilovných mravcov: skladali obrázky, hrali pexeso, vyrábali mravčekov, stavali pre nich mravenisko, ochutnávali rôzne plody...
Najväčším zážitkom pre žiakov bol pobyt v špeciálne upravenej relaxačnej miestnosti, v ktorej sa využíva terapia „ SNOEZELEN“. Mali možnosť relaxovať na vodnej posteli a visiacom kresle. Pri farebných svetelných efektoch a hudbe si vypočuli a pozreli rozprávku o lenivom svrčkovi a mravcoch. Pobyt v miestnosti u detí stimuloval nielen zmyslové vnímanie, ale podporoval ich sústredenú pozornosť, odbúraval stres a napätie.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI