máj
29

Štvrtáci na Zámutovskej kolejke

V dňoch 16. 5., 19. 5. a 22. 5. 2017 absolvovali žiaci 4. ročníka turistickú vychádzku na náučnom chodníku Zámutovská kolejka, ktorý je tematicky zameraný na prírodu a históriu lesníctva v okolitých Slanských vrchov. Turisticko-náučná trasa získala pomenovanie po lesnej železničke, ktorou sa v prvej polovici minulého storočia zvážalo drevo.

máj
23

Novodobé nelátkové závislosti a prevencia závislosti

NOVODOBÉ NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI SÚ NEBEZPEČNÉ, SPRÁVAJME SA PRETO ZODPOVEDNE! To sa vo výchovnom programe z tvorivej dielne Mgr. Petra Nováka, plnom melodických pesničiek, potvrdilo. Nové technické vymoženosti, ktorými dnes disponujeme, pomáhajú modernému človeku zvládať veľmi rýchle tempo súčasného života.

máj
23

Slávici na kraji

Dňa 18.5.2017 sa v PKO v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v interpretácii modernej piesne Slávici z lavice. Súťažilo sa v 4 kategóriách: I. kat.: 1. – 4. roč. ZŠ, II. kat.: 5. – 6. roč. ZŠ, III. kat.: 7. – 9.roč. ZŠ a IV. kat.: stredné školy.

máj
14

Vybíjaná štvrtákov

Po piatich mesiacoch si štvrtáci zopakovali súboj vo vybíjanej. 

Stretli sa 11. 5. 2017. Hrali štyri zápasy, v ktorých si vylosovali súpera - víťazi z prvých dvoch zápasov bojovali o 1. a 2. miesto, porazení o 3. a 4. miesto. Hlavným rozhodcom turnaja bola pani učiteľka telesnej výchovy Mgr. Monika Lešková.

máj
14

Beseda

V máji majú svoj sviatok všetky mamičky. Prváčence si ho pripomenuli v dopoludnie 10. mája, kedy si pozvali na návštevu mamku svojej spolužiačky Orfhlaith Heleny Collins, aby sa čo-to dozvedeli o škole a školských povinnostiach žiakov vo Veľkej Británii - v krajine, kde sa ich kamarátka narodila a pár rokov navštevovala materskú školu a jej brat Juraj aj prvé ročníky základnej školy.

máj
11

Zážitkové čítanie s Polepetkom

Tomu, kto čisté srdce nosí,
k radosti veľa netreba.
Ten ľahko vzlietne z rannej rosy
na chromých krídlach do neba. /Rúfus/

Dňa 5.52017 žiaci III.D triedy prežili "Zážitkové čítanie s Polepetkom" v Spojenej škole na Budovateľskej ulici. Žiaci tejto školy spolu s učiteľmi im pripravili dramatizáciu rozprávky Polepetko.

máj
11

Slávik Slovenska 2017

Dňa 5. mája 2017 sa na našej škole konala súťaž v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2017. Do školského kola sa zapojilo 27 šikovných spevákov a speváčok, ktorí majú radi hudbu, spev a ľudovú pieseň. 

Každý súťažiaci zaspieval dve ľudové piesne. Jednu pieseň spievali bez hudobného sprievodu a druhú s hudobným sprievodom.

máj
04

Technické múzeum v Košiciach

Štvrtok, 2. máj 2017, sa stal pre našich deviatakov dňom poznávania sveta techniky, elektriny, astronómie a ďalších zaujímavostí. Slovenské technické múzeum v Košiciach privítalo našich žiakov a ukázalo im svoje technické exponáty s ukážkou ich fungovania v praxi a možnosťou vyskúšania fungovania elektriny.

apr
30

Čarovný štetec

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou bolo počas stredajšieho predpoludnia 26. 04. 2017 dejiskom výtvarnej súťaže s názvom „Na návšteve zoo“. Malí umelci zo základných škôl nášho mesta tak mali jedinečnú možnosť predviesť svoj talent a kreativitu.

apr
29

Beseda o migrantoch

Vo štvrtok 27. apríla 2017 pripravilo Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou pre našich žiakov ďalšiu zo série diskusií o sociálno-patologických javov, ktoré sa vyskytujú v našej spoločnosti. Azda najviac pretriasanou spoločensko-politickou témou za posledné roky je migračná kríza. Lektorka diskusie Viktória Mižáková zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva ozrejmila našim žiakom základné pojmy a fakty týkajúce sa súčasnej migračnej krízy. Dozvedeli sa, prečo ľudia začali opúšťať svoje domovy, z akých krajín najčastejšie odchádzajú, ale aj do akých štátov najčastejšie putujú.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI