dec
20

Šaliansky Maťko

salmat miniDňa 20.12.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií: I. kategória: 2. - 3. ročník, II. kategória: 4. – 5. ročník a III. kategória: 6. – 7. ročník. Všetci účastníci sa zodpovedne pripravili, povesti predniesli s citom, ale zároveň suverénne a presvedčivo. Porota zložená z vyučujúcich slovenského jazyka však musela vybrať tých najlepších a rozhodla nasledovne:

dec
19

Čaro Vianoc

vianakad miniVeľká telocvičňa našej školy sa 19. decembra premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej za sprievodu dvanástich mesiačikov sme spevom, hudbou, tancom či hovoreným slovom okúsili čaro Vianoc. Na vytvorení slávnostnej atmosféry sa spolupodieľali talentovaní žiaci, tvoriví učitelia ako aj hostia zo Spojenej školy Budovateľská, Vranov nad Topľou.
K príjemnej nálade dopomohla aj divácka kulisa, ktorá svojím vrelým potleskom ocenila snahu a nadanie všetkých akteróv vianočného predstavenia.

dec
16

Advent v ŠKD

advent miniAdvent, alebo adventné obdobie, je obdobie vymedzené 4 nedeľami pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. V ľudovej kultúre Slovenska má advent magický charakter začiatku, kedy môžu pozitívne či negatívne ovplyvniť budúcnosť nadprirodzené sily a s tým súvisiace rôzne ľudové obyčaje, povery a vinšovania. V tomto predvianočnom čase sme aj v ŠKD zorganizovali akcie, ktorých cieľom bolo priblížiť čarovný odkaz vianočných sviatkov pre dnešného človeka.

dec
15

Vianočné inšpirácie

vianinsp miniPrichádzajú Vianoce. Tíško klopú na dvere. Hoci pre každého z nás znamenajú niečo iné, prinášajú sviatočné čaro. Domovom sa šíri vôňa pečených medovníkov a mieša sa s vôňou ihličia. Rodičia sa tajuplne usmievajú na svoje deti. Aj na uliciach pribudne úsmev venovaný len tak, neznámemu človeku. V piatok 15.12.2017 sa štvrtáci rozhodli skrášliť svoje domovy rôznymi vianočnými dekoráciami.

dec
14

Pytagoriáda

pytag miniPytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. V stredu 13. decembra si svoje vedomosti z matematiky a rýchlosť v počítaní preverili žiaci 3. a 4. ročníka. Vo štvrtok 14.12.2017 si svoje matematické vedomosti precvičili žiaci 5. - 8.ročníka našej ZŠ. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov im boli pridelené príslušné body. Výsledné hodnotenie ukázalo, že v našej škole sú šikovní počtári, za čo patrí poďakovanie aj pedagógom, ktorí ich na súťaž pripravovali.

dec
13

ECO H2O TOUR s Thomasom Puskailerom

eko miniDňa 13.12.2017 sa na našej škole uskutočnil eko-výchovný koncert ECO H2O TOUR s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálkom. Bol to hodinový interaktívny program, ktorého súčasťou boli súťaže, kvíz, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami šou biznisu. Na záver deti potešila aj autogramiáda Thomasa Puskailera a Ondreja Antáleka. Veríme, že po tomto programe sa naše deti zamyslia nad tým, ako vodou šetriť.

dec
11

Tvorivé dielne HZOS

td miniTancujúce biele vločky sprevádzali dňa 11.12. 2017 našich druháčikov na ceste do priestorov HZOS vo Vranove n/T, kde sa konali tvorivé dielne. Predvianočný čas ponúka mnoho inšpirácií na spríjemnenie si najkrajších sviatkov v roku. Naši žiaci si pre sviatočnú pohodu za pomoci pracovníčky HZOS p. Delyovej a výtvarníčky p. Halandovej vyrobili netradičnými technikami krásne vianočné gule.

dec
07

Pesničkový Mikuláš

mikulas miniHudobno-zábavný program Pesničkový Mikuláš, ktorý pripravuje MsDK, pozná už niekoľko generácií detí. Vždy prinesie zaujímavý príbeh, krásne pesničky, ale aj poučenie. 7. decembra žiaci 1.-5. ročníka pomáhali Janíčkovi a Brumtalášovi hľadať a prevychovať filmových hrdinov – mimoňov. Spoločne sa im to podarilo. Štedrý Mikuláš najsmelších divákov za pesničku alebo básničku odmenil sladkosťami.

dec
05

Predvianočná návšteva Prešova

mikulaspo miniDňa 5.12.2017 zorganizovali žiaci IV. B triedy spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi a pani učiteľkou triednu akciu. Vlakom navštívili mesto Prešov a tradičné vianočné trhy. Obdivovali krásnu výzdobu, zabavili sa na kolotočoch a prezreli si stánky v centre mesta. Nakúpili malé darčeky pre svojich blízkych. Ochutnali dobroty, ktoré nerozlučne patria k najkrajším sviatkom roka. 
Spoločne a v dobrej nálade prežili príjemné predvianočné popoludnie, na ktoré budú spomínať.

dec
04

Mikulášsky basketbal

mikulasbal miniV pondelok 4.decembra sa v popoludňajších hodinách vo veľkej telocvični uskutočnil 2. ročník Mikulášskeho turnaja dievčat v basketbale jednotlivých oddelení CVČ. Pozvanie na turnaj prijali mažoretky z TS Varanovia, tanečníčky a speváčky z DFS Cifroško, volejbalistky a atlétky zo Športového krúžku. Aj keď v prvom rade išlo o zábavu, dievčatá ku každému zápasu pristupovali veľmi zodpovedne a počas hry si nič nedarovali.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI