sep
27

Ekodeň v 5. ročníku

16. septembra žiaci piateho ročníka si vychutnali krásne jesenné počasie – absolvovali svoj eko-deň. Na štyroch stanovištiach sa vyskúšali z matematickej logiky, kde jednoduchými výpočtami vylúštili škodcov našich lesov, kreatívne zhotovili labuť, z ekológie riešili krížovku, osemsmerovku, doplňovačky, hádanky.

sep
25

Exkurzia - Dubník

Dňa 22.9.2016 sa žiaci III.C a III.D zúčastnili na exkurzii na Dubníku, kde sa precvičili v určovaní hlavných a vedľajších svetových strán. Spoza mrakov vykuklo aj slniečko, ktoré im pomohlo určiť svetové strany podľa poludňajšieho tieňa.

sep
07

Vitajte v škole

Dňa 5.9.2016 sme na našej škole opäť privítali nový školský rok. V jej priestoroch sa zišlo okrem „starých známych“ aj mnoho nových tvárí – malých prvákov, ktorých spolu s ich rodičmi privítal pán riaditeľ Mgr. Milan Bendik a pani zástupkyne Mgr. Ingrid Imrichová a Mgr. Andrea Sabolová a vedúca ŠKD pani Bernardína Pariľáková. 

aug
31

Zaradenie žiakov - oznam

Milí rodičia, ponúkame Vám k nahliadnutiu zoznamy novovytvorených kolektívov žiakov 5. ročníka, zaradenie novoprijatých žiakov a žiakov opakujúcich ročník.
Prosíme Vás o to, aby ste nežiadali preloženie svojho dieťaťa do inej triedy. Za pochopenie ďakujeme.

jún
30

Rozlúčka deviatakov

Posledný stisk ruky,
úsmev na rozlúčku
alebo slzy možno, snáď,
veď posledný raz
chytíme do rúk kľučku,
ktorú sme stlačili tisíckrát.


Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou.

jún
30

Volejbalová rozlúčka deviatakov s učiteľmi

Aj tento rok nebol výnimkou a deviataci si v zastúpení svojich spolužiakov, odchovancov volejbalových stredísk, zmerali sily so svojimi trénermi a učiteľmi. Tento spôsob rozlúčky mal veľký ohlas aj u povzbudzujúcich žiakov, ktorí hlasitým povzbudzovaním hnali deviatakov k pekným výkonom.

jún
26

Školská športová olympiáda

Úspešný a vydarený Týždeň otvorených dverí sa slávnostne ukončil Školskou športovou olympiádou, ktorá sa kvôli nepriaznivému počasiu uskutočnila dňa 24.6.2016. Tá sa niesla v duchu myšlienky Mahammada Aliho, amerického boxera „Šampióni sa rodia z niečoho, čo majú hlboko v sebe – z túžby, zo sna, z vízie.“

jún
23

Piataci v Pavlovciach

Od apríla 2008 bol pre širokú verejnosť sprístupnený lesný náučný chodník Tajch v Pavlovciach. Práve ten sa rozhodli 22. júna navštíviť naši piataci.

jún
23

Na návšteve v materskej škôlke

Keď boli škôlkari z MŠ Okulka v decembri na návšteve v prvej triede, kde im prváci predviedli, čo všetko sa už v škole naučili, sľúbili si, že sa ešte stretnú. 21. júna 2016 sa žiaci I. A vybrali do materskej školy k svojim mladším kamarátom.

jún
22

Piataci v Štátnom divadle v Košiciach

Rozprávkový príbeh o Pololuške a jej troch orieškoch je notoricky známy z televíznych a filmových spracovaní. O trochu netradičnej verzii tejto rozprávky by nám mohli porozprávať naši piataci, ktorí 20. júna 2016 navštívili Štátne divadlo v Košiciach.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI