apr
19

Palculienka

Poznáte jednu z najkrajších rozprávok Hansa Christiána Andersena Palculienka? Žiaci prvého až piateho ročníka sa s touto jemnou bytosťou zrodenou z kvetu mohli zoznámiť 11. apríla v MsDK vo Vranove nad Topľou. V podaní hercov Spišského divadla zo Spišskej Novej Vsi mohli sledovať príbeh Palculienky, na ktorú pri spoznávaní sveta číhali rôzne nástrahy.

apr
10

Slávnostný zápis do 1. ročníka

Dňa 6. apríla 2017 sa v Základnej škole, Sídlisko II vo Vranove nad Topľou uskutočnil slávnostný zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2017/2018.
Zápisu sa zúčastnili aj pozvaní hostia: PaedDr. Marianna Lapčáková, vedúca oddelenia školstva, Mgr. Bibiána Lancíková riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a p. Helena Vasiľová, riaditeľka Materskej školy na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou a p. Emília Nováková, riaditeľka Materskej školy Okulka vo Vranove nad Topľou.

apr
10

Biblická olympiáda ECAV

Dňa 31.3.2017 sa konalo v Prešove seniorálne (krajské) kolo Biblickej olympiády ECAV.
Zúčastnila sa ho po prvý krát víťazka školského kola Julka Tarčinská.

apr
10

Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, do ktorej sa už tradične zapája aj naša škola. 

Prostredníctvom rozhlasového vysielania sme si pripomenuli cieľ a význam tohto dňa. V priestoroch školy sme urobili finančnú zbierku a ozdobili sme sa krásnym žltým narcisom – kvetom symbolizujúcim morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú.

apr
05

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo (30.3.2017)

„Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“  J. Čajková

Umelecký prednes, ako ktorékoľvek iné umenie, vyžaduje zaujatie, talent, cieľavedomú tvorbu. Nemôže ostať pri jednej tradícii, čaká vždy na niečo nové a objavné. Aj naši smelí recitátori sa pokúsili presvedčiť porotu o svojich kvalitách v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutočnila v Hornozemplínskom osvetovom stredisku.

mar
29

Andersenova noc

Žiaci 3.C strávili noc zo 17. na 18. marca 2017 v škole. Mali akciu venovanú knihám, literatúre. Nazvali ju Andersenova noc.

mar
29

Deň s rozprávkou

Keď mám peknú knižku v ruke

- hoci neveľkú -

je to, akoby som stretla

dobrú priateľku.

mar
26

Pletieme netradične

Dňa 21.3.2017 žiaci III.A triedy prijali pozvanie našej susednej školy - Spojenej školy na Budovateľskej ulici, aby sa zúčastnili tvorivých dielní pod názvom „Pletieme netradične“.

mar
26

Biblická olympiáda

Dňa 21. marca 2017 sa uskutočnilo na CZŠ vo Vranove nad Topľou okresné kolo Biblickej olympiády. Družstvo našej školy v zložení: Barbora Miklošová (IX.D), Simona Višňovská (IX.C) a Alexandra Kandalová (VI.B) sa umiestnila na 1. mieste. Postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Košiciach 25. apríla 2017. Žiakov pripravovala Mgr. Anna Mydlová.

Blahoželáme a prajeme aj naďalej radosť z čítania Božieho slova.

mar
26

Eko deň 7. ročník - KAPUŠIANSKY HRAD

Kapušiansky hrad sa vypína vysoko na kopci, takže jeho dominantu je jasne vidno už pri výjazde z Prešova smerom na Vranov nad Topľou. Aj dnes je to ešte krásna, pomerne zachovalá zrúcanina.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI