sep
17

Ekodeň v 5. ročníku

Dňa 14. 9. piataci spolu so svojimi triednymi učiteľmi plnili rôznorodé aktivity v rámci svojho ekodňa. Hlavným cieľom jednotlivých úloh bolo to, aby sa triedne kolektívy lepšie spoznali a dokázali spolupracovať pri plnení jednotlivých úloh.

sep
05

Otvára sa školská brána

Po dvoch mesiacoch zaslúženého oddychu sme dňa 4.9. tradične v slávnostnom duchu privítali nový školský rok.  Okrem „starých známych“ sa na našom školskom dvore zišlo aj mnoho nových tvárí – malých prvákov, ktorí tu prišli plní očakávaní v sprievode svojich rodičov. Všetkých prítomných privítal pán riaditeľ Mgr. Milan Bendik, pani zástupkyne Mgr. Ingrid Imrichová a Mgr. Andrea Sabolová a vedúca ŠKD pani Bernardína Pariľáková.

aug
30

Zaradenie žiakov

Milí rodičia, ponúkame Vám k nahliadnutiu zoznamy novovytvorených kolektívov žiakov 5. ročníka.

Žiadame Vás, aby ste nežiadali preloženie svojho dieťaťa do inej triedy. Za pochopenie ďakujeme.

I.A, I.B, I.C, I.D

V.AV.BV.CV.D

jún
30

Slávnostná rozlúčka s deviatakmi

„Keď je ťažké lúčiť sa, znamená to, že všetko, čo sme prežili, bolo krásne.“ Posledný deň školského roka 2016/2017 bol pre našich deviatakov nielen dňom odovzdávania vysvedčení, ale i dňom ich slávnostnej rozlúčky s učiteľmi a so školou.

jún
25

Škola v prírode

V dňoch 12. 6. - 16. 6. 2017 sa štvrtáci zúčastnili zdravotno-vzdelávacieho podujatia v Škole v prírode v hoteli Spojár v Žiari, Žiarskej doline - v oblasti Nízkych Tatier. Okolie Liptovského Mikuláša sa im na týždeň stalo domovom. Zážitkov si doniesli neúrekom.

jún
19

Vranovská desiatka 2017 – detské preteky

V nedeľu 18.júna sa za slnečného počasia na námestí v našom meste uskutočnil 8.ročník bežeckých pretekov Vranovská desiatka. Aj tento rok boli jeho súčasťou preteky pre žiakov materských a základných škôl. Našu školu pod vedením p.uč. F. Minarčika reprezentovali žiaci II. stupňa v jednotlivých vekových kategóriách.

jún
12

Slovenčina, kto ti dal toľko nežných krás...

Dňa 2. júna 2017 v Nových Zámkoch zazneli slová tejto piesne na úvod už 25. slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.
Táto súťaž sa teší veľkej obľube u žiakov a študentov, ktorí majú blízky vzťah k písaniu slohových prác. Jej cieľom je prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenský jazyk, o predstaviteľov slovesného umenia a kultúry, o Slovensko a v neposlednom rade podporiť rozvoj žiackej tvorivosti.

jún
12

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka

Testovanie 9, alebo ako ho nazývame Monitor je v súčasnosti dôležitým monitoringom vedomosti žiakov 9.ročníka. Učitelia, ale aj rodičia a samozrejme žiaci tomu venujú veľa úsilia už od septembra, ak nie aj skôr. Je to testovanie, ktorému celá verejnosť venuje veľkú pozornosť, nakoľko vyhodnocuje prácu žiakov, učiteľov matematiky a jazyka slovenského na II.stupni ZŠ.

jún
12

Skauti pre svojich spolužiakov

Skauti na našej škole 8.júna pripravili pre žiakov 4. a 5.ročníka zaujímavé dopoludnie. Podelili sa s nimi s činnosťami, ktoré robia v skautingu. Pripravili si pre nich ukážky rôznych ohňov ako aj ich zapaľovanie pomocou kresadla, princípy skautingu im vysvetlil vodca skautského oddielu Igor, Majo im opísal činnosť na letnom tábore. Žiaci si mohli vyskúšať streľbu lukom, vzduchovkou, ale aj rôzne ďalšie hry.

jún
11

MDD v ŠKD

1. jún je deň všetkých detí, malých, či veľkých. Všetky deti sa tešia na tento magický deň plný hier, zábav. Aj tento rok čakalo na deti zo ŠKD prekvapenie. K sviatku detí im pani vychovávateľky ŠKD pripravili veselé, zábavné popoludnie. Pestrý program bol zostavený z rôznych aktivít, ktoré deti s nadšením plnili.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI