okt
24

Šarkaniáda

sarkan miniKrásne farby listnatých stromov, meniaci sa šat prírody a priaznivý vietor pozývajú všetky deti púšťať si šarkanov. Toto pozvanie s radosťou prijali deti ŠKD a susednej Spojenej školy, ktoré sa stretli na tradičnej šarkaniáde. Táto slávnosť púšťania šarkanov zaviedla do výšin nielen šarkany, ale aj naše pohľady. Nápadité divadlo na oblohe nad naším školským dvorom predviedla „Lietajúca chobotnica“, ktorú majstrovsky ovládal náš hosť, Ing. M. Maťaš. Bolo to vydarené odpoludnie plné radosti a zábavy. Deti zo Spojenej školy si ako spomienku na spoločnú šarkaniádu odniesli šarkana s cukríkovým chvostom, ktorého vyrobili deti v ŠKD.

okt
23

„Včely a včelár očami detí“

vcela miniPiatok a sobota 22. a 23. október patrili 2.ročníku včelárskeho podujatia Vranovských medových dní, ktoré sa uskutočnili v priestoroch Mestského domu kultúry vo Vranove. Podujatie zorganizovala okresná ZO SZV v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou a Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou.
Včelárstvo má v našom regióne dlhoročnú tradíciu a my sme mali to šťastie, že sme sa mohli zúčastniť nielen prezentácie o včelárstve, ale aj vyhodnotenia súťaže „Včely a včelár očami detí“. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 196 detí, z toho ocenených prác bolo 29, ktoré vybrala odborná porota. Tie boli ocenené vecnými cenami a diplomom. Ceny odovzdával primátor mesta, Ing. Ján Ragan, vedúca odboru školstva mestského úradu, RNDr.Valéria Novikmecová a predseda ZO SZV vo Vranove nad Topľou, Jozef Tomčák.

okt
21

Čítačka s písačkou

csp miniHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s OZ Korálky realizovali aj v tomto roku 13. ročník projektu Čítačka s písačkou.
Dňa 21.10. 2021 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie najlepších literárnych a výtvarných talentov.
Do tohtoročnej regionálnej súťaže sa zapojilo 11 základných škôl. Literárna časť obsahovala 74 prác, ktoré hodnotila pani spisovateľka Alžbeta Verešpejová. 161 výtvarných prác posudzoval ilustrátor Miroslav Regitko.
V silnej konkurencii sa umiestnili aj šikovní žiaci našej školy.

okt
21

Aktivity lesnej pedagogiky s piatakmi

lesysr1 miniKeď chceme u mladých ľudí vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k prírode, potom musíme uviesť do vyučovacieho procesu veselé a hravé momenty. Ak dieťa objaví nejakú skúsenosť samo, pri vlastnej činnosti a zažije pritom emocionálnu skúsenosť, tým mu uľahčíme pochopiť vzájomné súvislosti a zapamätať si ich. Je to jeden z cieľov lesnej pedagogiky, na ktorý sme sa so žiakmi 5. ročníka zamerali dňa 21.10.2021. Vďaka spolupráci s Lesmi SR si naši žiaci zážitkovým spôsobom pripomenuli to, aký význam má pre život človeka les.

okt
19

„Erasmus+“ ... s angličtinou do sveta

erasmus miniErasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v oblasti školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje profesijné zručnosti a spoluprácu s partnermi v Európe, a rovnako možnosť žiakom zúčastňovať sa zaujímavých medzinárodných projektov. Projekt Erasmus+ je realizovaný prvýkrát na našej škole. Vypracovaný projekt „S angličtinou plynule do sveta” umožní našim pedagógom absolvovať aktivity a odborné vzdelávanie v zahraničí (Malta a Dublin), ktoré podporia získanie osvedčených postupov a inovatívnych prístupov vo výučbe anglického jazyka.
Cieľom projektu je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby anglického jazyka v našej škole, aby sa žiaci prirodzene nebáli používať jazyk aj mimo školy a spontánne vedeli reagovať na rôzne situácie. Veríme, že vzniknuté partnerstvá vyústia do nasledovnej spolupráce, prípadne mobility aj samotných žiakov do zahraničia.

okt
19

Október – Mesiac úcty k starším

uctakst miniMilá babka, milý dedko,
ďakujeme vám za všetko,
za tie bozky z veľkej lásky,
za nežnosť rúk, hladiace vlásky...
V mesiaci október sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom, ich životu, starostiam a problémom, ale aj radostiam a spomienkam na mladosť. Pri tejto príležitosti vyrobili deti z ŠKD milé darčeky, ktoré s láskou a úctou darovali svojim starým rodičom ako prejav vďaky za ich obetavosť a starostlivosť.

okt
18

Viem správne používať peniaze?

peniaze miniFinančná gramotnosť je jedna zo základných zručností, ktoré by mal vedieť ovládať každý človek.

Koncept finančnej gramotnosti nie je intuitívny a je nesmierne dôležité vedieť ho podať adekvátnou formou. Obzvlášť pri dynamike, s akou sa svet financií mení je potrebné dohliadať na neustály prísun aktuálnych informácií.
A práve to bol dôvod, prečo sa ZŠ Sídlisko II rozhodla zapojiť do projektu finančnej gramotnosti pod názvom Finančná gramotnosť a výchova k podnikaniu. Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a získali sme naňho grant 2000 eur., ktoré sme využili na vzdelávanie pedagógov v tejto oblasti a na zakúpenie učebných materiálov, ktoré budú slúžiť učiteľom, ale aj ich žiakom.

okt
17

Októbrová turistika

bh miniNebudeme predsa sedieť doma. V krásnu slnečnú nedeľu (17.10.) zahájili svoju turistickú sezónu členovia Turistického krúžku a Hravej turistiky. Vybrali na Náučný chodník Bila hura. Hravo zdolali 70 metrové prevýšenie a 2 500 metrov dlhú trasu. Zopakovali si abecedu správneho turistu a z informačných tabúľ sa dozvedeli niečo nové o stromoch, rastlinách, zvieratkách. Zahrali sa, zašportovali, oddýchli, poniektorí "objavili" aj jedinú mláku v okolí.

okt
17

Oznam

covid miniVážení rodičia, milí žiaci.

Po dvoch týždňoch dištančného vzdelávania a zaistenia nariadených karanténnych opatrení riaditeľ školy OBNOVUJE PREZENČNÉ VYUČOVANIE na 2. stupni od pondelka 18. októbra 2021.

V záujme čo najdlhšieho zachovania prezenčnej formy výučby Vás chcem požiadať (aj žiakov, aj rodičov) o zodpovednosť v súvislosti s účasťou dcéry/syna na vyučovacom procese v prípade:
- zhoršeného zdravotného stavu,
- identifikovania príznakov ochorenia COVID-19 (bolesť hlavy, bolesť hrdla, sekrécia z nosa, kašeľ, zvýšená teplota, horúčka, hnačky)
- úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou v interiéri. V prílohe zasielam infografiku, aby ste sa vedeli zariadiť v prípade, že žiak je pozitívny alebo prišiel do úzkeho kontaktu.

P.S. - Vážení rodičia, nezabudnite prosím vyplniť cez aplikáciu EduPage "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" Vášho dieťaťa, nakoľko ide z Vašej strany o povinný dokument, ktorým sa zaväzujete, že posielate svoje dieťa do školy zdravé, bezpríznakové.

Verím, že spoločnými silami a zodpovedným prístupom sa nám podarí zotrvať v prezenčnej forme výučby čo najdlhšie.

Za súčinnosť a spoluprácu vopred veľmi pekne ďakujem.

Mgr. Peter Kocák

okt
15

Na ceste si dávaj pozor

krizovatka mini

„ Na ceste si dávaj pozor, cesta nie je park, vždy sa pozri vľavo, vpravo a nie naopak...“
...spieva sa v známej detskej piesni od M. Jaroša. Príjemné s užitočným spojili druháci 15. 10. počas vychádzky v rámci učiva prvouky o dopravnej výchove. Naučené vedomosti overovali v praxi, hľadali dopravné značky, snažili sa správne prechádzať cez cestu, pozorovali premávku na rušných cestách. Zamysleli sme sa spolu nad tým, aké množstvo áut okolo nás prešlo. Vo väčšine z nich sedel len jeden človek.
Aby sme sa na cestách cítili bezpečne, musíme prispieť všetci, tak vodiči, ako aj chodci.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI