Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca

Mgr. Anna Treľová

Konzultačné hodiny:
streda: 12.00 hod. – 14.00 hod.
Kabinet výchovného poradcu je na prízemí, č. dverí 181

Základné informácie - náplň práce výchovného poradcu

Výchovný poradca:

 • Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
 • Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
 • Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom.
 • Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
 • Informuje rodičov o prijímacom konaní.
 • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
 • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
kontakt: CPPPaP
Bernolákova 92
093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 057 442 37 18
fax: 057 488 01 07
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
O službu je potrebné požiadať vopred – osobne, telefonicky alebo písomne. Sociálny pracovník si s Vami dohodne termín.

Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom:

 • pedagogické
 • psychologické
 • sociálne
 • psychoterapeutické
 • reedukačné  a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi.

Výchovný poradca sa pri svojej činnosti bude riadiť:

 • Pedagogicko-organizačnými pokynmi na daný školský rok pre školy, školské zariadenia, ktoré vydalo MŠ SR
 • Plánom práce školy 2021/2022
 • Zákonom č. 245/2008 o vzdelávaní a výchove.

 Z týchto dokumentov pre výchovného poradcu vyplýva:

 1. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa
  a/ podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí a ich účasti vo všetkých oblastiach,  ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú
  b/ sprístupňovať všetkým deťom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.
 2. V zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, bude spolupracovať  s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú témam s problematikou intolerancie.
 3. Výchovný poradca úzko spolupracuje s ostatnými členmi pedagogického  zboru, najmä s triednymi  učiteľmi,  s koordinátorom drogovej prevencie, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami a záujmovými občianskymi organizáciami, sleduje a skúma miestne a regionálne potreby odborných pracovníkov.
 4. Výchovný poradca bude pomáhať riešiť problémy ohrozujúce mravný vývin detí v spolupráci  s  riaditeľom školy, psychologickou poradňou, v prípade potreby s ďalšími odborníkmi zo zariadení výchovnej prevencie, pediatrom, soc. kurátorom, policajtom.
 5. Výchovný poradca bude sledovať oficiálne stránky MŠ a jeho priamo riadených organizácií Krajského školského úradu a ďalších inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní.

Plán práce výchovného poradenstva 2021/2022

Oznamy pre žiakov končiacich školskú dochádzku (9.ročník)

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...