okt
03

Čítačka s písačkou

citacka s pisackouUmenie nám otvára cestu do rôznych častí ľudského života, odhaľuje krásu, inšpiruje, motivuje, potešuje srdce i ducha. Precítiť krásu slova a vnímať silu umeleckej výpovede dokáže len ten, kto vie načúvať sám sebe, iným a nie je mu cudzie tráviť svoj voľný čas v spoločnosti literatúry. O tom, že takýchto vnímavých a šikovných tvorivých žiakov máme, svedčia výrazné úspechy v regionálnej súťaži o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu Čítačka s písačkou VI.


V piatok, 3. októbra, sme zavítali do tunajšej Hornozemplínskej knižnice, aby sme si z rúk poroty prevzali ceny. 

V úvode sa nám predviedli žiaci z Umeleckej základnej školy so svojou hrou na husliach a flaute.  Po krátkej hudobnej časti nasledovalo samotné hodnotenie a udeľovanie cien víťazom. Naša škola si prevzala päť krásnych úspechov.

Vo výtvarnej časti získala tretie miesto so svojou prácou O motýľovi, ktorý nechcel spávať na lúke žiačka III. A triedy, Nina Mrusková,  pod vedením Mgr. Heleny Borošovej. Výtvarné práce hodnotil ilustrátor Miroslav Regitko.

Literárne práce vyhodnotila porota v zložení: predsedníčkou bola spisovateľka, vysokoškolská pedagogička, PhDr. Alžbeta Verešpejová, PhD., ďalšími členmi PhDr. Valéria Juríčková, PhD., ktorá vedie tvorivé dielne písania, a Mgr. Júlia Melková.

Krásne prvé miesto v druhej kategórii získal žiak V.A triedy Šimon Krišta. Jeho prácu Kúpeľňový rozhovor sme si mohli vypočuť z úst samotného autora. Žiaka pripravovala Mgr. Viera Kobielská.

V tretej kategórii k nám poputovali dve ceny. Na treťom mieste sa umiestnil žiak Tibor Sopko s prácou Panvica Alica.

Prvú cenu si prevzal žiak Dárius Krišta, ktorý nám odhalil problém šikanovania vo svojom hrdinskom texte Hrdina z Hokaidó.  Obaja žiaci navštevujú triedu VIII. A a pripravovala ich Mgr. Andrea Vasiľová.

Práca žiačky IX. B triedy, Martiny Krištanovej, Veverička, pán Uhorka a ... pod vedením Mgr. Daniely Babiakovej získala v štvrtej kategórii pekné druhé miesto.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspešné pokračovania.

 

  • citacka_s_pisackou (1)
  • citacka_s_pisackou (2)
  • citacka_s_pisackou (3)
  • citacka_s_pisackou (4)
  • citacka_s_pisackou (5)
  • citacka_s_pisackou

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI