dec
03

13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

sjl mini13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2020/2021 sa konal naozaj netradičným spôsobom.
Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej „SK OSJL”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagovali na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k realizácii okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá voľného času. Toto usmernenie malo za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodnom a vychádzalo z Organizačného poriadku OSJL, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, v ktorej sa nachádzame a všetkých bezpečnostných opatrení, bolo nutné tohto roku pristúpiť k realizácií OSJL online formou.
Zmena nastala aj po obsahovej stránke olympiády. V školskom roku 2020/2021 okresné kolá OSJL neobsahovali druhú časť – ústnu. Súťažiaci absolvovali iba písomnú časť, ktorá pozostáva iba z testu, na vypracovanie ktorého mali 30 minút.
Okresného kola OSJL sa zúčastnila Nina Mrusková, žiačka 9.C triedy. Na olympiádu sa vytrvalo a usilovne pripravovala (pod vedením p.uč. Márie Romanovej). Aj napriek sťaženým podmienkam žiačku entuziazmus neopúšťal, ba naopak, pracovala s veľkým nasadením. Poctivá a dôsledná príprava priniesla svoje ovocie a žiačka získala na okresnom kole OSJL krásne druhé miesto.
Žiačke blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa odhodlania a chuti do učenia.