apr
09

Mediálna gramotnosť – hoaxy, dezinformácie, falošné správy

hero miniUrčite ste už zažili situáciu, keď ste si na internete prečítali zaujímavý článok, ale niečo vám na obsahu tej správy nesedelo. Bola tá správa pravdivá alebo bola celá vymyslená? V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s falošnými informáciami, ktoré sa nachádzajú na internete. Ale prečo tieto falošné správy vznikajú? A kto ich tam dal?
V piatok 9.4.2021 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili webinára, ktorý bol zameraný práve na túto tému. Lektorom tohto webinára bol Mgr. Jakub Jusko z Masarykovej univerzity v Brne. Vysvetlil žiakom, že dôvodov prečo vznikajú falošné správy je veľa. Jedným z nich je túžba manipulovať s ľuďmi a šíriť medzi nimi „svoju pravdu“. Často sa stáva to, že hoaxy majú šíriť medzi ľuďmi paniku a hrôzu, pretože falošná správa sa šíri rýchlejšie než pravdivá. Dnes dokáže tvoriť a šíriť správy takmer každý. Stačí mať notebook alebo mobil, internetové pripojenie a zvyšok už je na šikovnosti a schopnosti autora.

Ďalej žiakom vysvetlil, ako odhalia falošné správy. Existujú rôzne triky ako sa „nenechať napáliť“. Zistiť si, kto je autorom príspevku, z akých je to zdrojov, overiť si obrázky, čítať celé články, nie len nadpisy, prípadne skontrolovať dátum. Je dôležité zapamätať si, že falošné správy na internete takmer nikto nereguluje a je to priestor, kde sa môže skoro všetko. Nie všetko, čo je na internete je pravda.
Tento webinár sprostredkoval pre našich žiakov Mgr. Martin Jurica, ktorý je koordinátorom programov prevencie kriminality na regionálnej úrovni v Prešove. A tiež je koordinátorom národného projektu: Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Tento projekt má na starosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

  • a
  • b
  • c
  • d
  • e

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI