apr
22

Stopa života – návšteva ministra školstva Branislava Gröhlinga

grohling miniVšetko, čo v živote robíme, zanecháva stopu. Stopa v piesku, na duši, na zemi, v blate, srdci. Môže byť veľká, malá, hlboká, neviditeľná, nezmazateľná...

Deň 22.apríl je nielen Deň Zeme, ale aj deň, kedy do našej školy zavítal minister školstva Mgr. Branislav Gröhling a primátor mesta Ing. Ján Ragan. Na pôde školy ich srdečne privítal riaditeľ školy, Mgr. Peter Kocák, tak ako sa patrí, chlebom a soľou.
V úvode pán minister srdečne pozdravil deti, ktoré si pripravili rôzne aktivity pri príležitosti Dňa Zeme pod dozorom svojich pedagógov. V tento deň sa začala na škole výzva na záchranu našej planéty, ktorá bude pokračovať v priebehu celého budúceho eko-týždňa rôznymi činnosťami. Človek musí žiť naplno ako súčasť prírody a nie ako jej pán. Je súčasťou lesa, stromu, potoka a tým, že ich ochraňuje, chráni aj seba.

Návšteva pána ministra sa niesla v pracovnom duchu, diskutovalo sa o elektrifikácii školy, kde je potrebná nevyhnutná rekonštrukcia. Okrem toho sa zúčastnení venovali možnostiam investícií do vybavenia školy, športovísk, podmienok pre zážitkové vyučovanie v oblasti environmentálnej výchovy ako aj o projektoch a výzvach z ministerstva školstva.
Pán minister vyjadril radosť z toho, že deti môžu po niekoľkých mesiacoch opäť nastúpiť do školy, aby sa predišlo novým pandémiám ako je nedostatok sociálneho kontaktu a psychické problémy detí.
Veď predsa nijaká technika nemôže nahradiť ľudské srdce, prítomnosť blízkeho človeka, rovesníkov. Táto stopa je v živote človeka najdôležitejšia. Nikdy nedokážeme zmazať svoje stopy z nádherných malých skutkov láskavosti, obetavosti.
Aj pán minister dnes zanechal v našich srdciach stopu a my mu za to ďakujeme. Priali by sme si, aby tých nezabudnuteľných, krásnych stôp bolo v našom živote čo najviac.

 • DSC_7737
 • DSC_7740
 • DSC_7742
 • DSC_7745
 • DSC_7748
 • DSC_7750
 • DSC_7753
 • DSC_7756
 • DSC_7759
 • DSC_7763
 • DSC_7764
 • DSC_7767
 • DSC_7770
 • DSC_7773
 • DSC_7776
 • DSC_7783
 • DSC_7786
 • DSC_7788
 • DSC_7790
 • DSC_7793
 • DSC_7797
 • DSC_7798
 • DSC_7799
 • DSC_7805
 • DSC_7817
 • DSC_7826
 • DSC_7833
 • DSC_7835
 • DSC_7843
 • DSC_7845
 • DSC_7850

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI