jún
01

PASOVANIE za čitateľa knižnice

kniha mini"Knižnica je múdry dom,
veľa knižiek býva v ňom.
Všetky svoje miesto majú,
z poličiek sa usmievajú…"

Čo sa skrýva za týmito tajomnými slovami išli hľadať naši prváčikovia, postupne po triedach, v týždni od 24.5. do 28.5.2021 do HZK vo Vranove nad Topľou. Ich radosť a nadšenie z dlhoočakávanej akcie prehĺbili aj pani knihovníčky, ktoré im pripravili nezabudnuteľný zážitok dramatizáciou rozprávky "Tri prasiatka", zaujímavými hádankami o knihách, ich autoroch či ilustrátoroch.

Hravou formou im priblížili knižnicu ako zbierku kníh, ktoré sa na určenom mieste zhromažďujú, požičiavajú a taktiež dodržiavajú pravidlá o zaobchádzaní s nimi.
Naši žiaci nielen pozorne počúvali, ale sa aj aktívne zapájali do pripraveného programu.
Odmenou im bolo "PASOVANIE za čitateľa knižnice", kedy im pani knihovníčky, v kostýmoch rozprávkových bytostí, odovzdali prvé čitateľské preukazy. Najväčším potešením pre deti bolo zapožičanie kníh podľa vlastného výberu.
Veríme, že čitateľské nadšenie, ktoré nastalo po návšteve HZK, si naši prváčikovia uchovajú natrvalo.
Veľké poďakovanie patrí vedeniu a knihovníčkam HZK vo Vranove nad Topľou, ktoré pre nás túto akciu pripravili.

 • IMG_20210524_100022
 • IMG_20210524_100924
 • IMG_20210524_104144
 • IMG_20210524_110928
 • Resized_20210525_100438
 • Resized_20210525_100504
 • received_1161303104342357
 • received_166646245404690
 • received_215058446912197
 • received_2951470095096976
 • received_335836794619004
 • received_4124614517585345
 • received_485904999369629
 • received_504482970692125
 • received_821839975432161
 • received_917875959062150
 • received_929320920969495

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI