jún
14

„Parádnych 45 minút“ (finančná gramotnosť)

45min miniFinančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.
Beseda, ako jedna z foriem vyučovania, je forma, kde sa uplatňuje prednáška s následným dialógom. Keďže úroveň finančnej gramotnosti u nás dlhodobo zaostáva, rozhodli sme sa v rámci aktivít na rozvíjanie finančnej gramotnosti zrealizovať besedu, ktorej obsahom bola práve táto aktuálna téma.
Dňa 14.6.2021 sa na hodinách občianskej náuky v deviatych ročníkoch uskutočnila beseda na tému: „Parádnych 45 minút“, s pracovníkmi Raiffeisen banky. Cieľom besedy bolo hravým a zaujímavým spôsobom implementovať finančnú gramotnosť do oblasti ekonómie a priblížiť žiakom “dospelácky” svet peňazí, tak, aby žiaci boli pripravení na samostatný život.
Akviziční kouči, ktorí besedu viedli, vystupovali na profesionálnej úrovni s veľkou dávkou odbornosti a tiež humoru. Rôznymi aktivitami, kvízmi, či motivujúcimi príbehmi sa snažili podať praktické informácie o bežnom či firemnom účte, platobných kartách, hypotekárnom úvere, sporení, či investovaní.

Žiaci boli počas besedy aktívni a naozaj promptne reagovali na položené otázky. Za svoju aktivitu boli odmeňovaní peknými vecnými propagačnými materiálmi. Touto besedou o finančnej gramotnosti si žiaci vedomosti nielen upevnili, ale aj odniesli nové.

  • 45min1
  • 45min2

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI