jún
17

Urob čo najviac krokov

pockro miniTak ako v minulosti bolo prirodzené, že sa ľudia veľa hýbali a málo sedeli, dnes je to presne naopak. Niektorí ľudia si myslia, že ak po celom dni strávenom pri počítači si hodinku zacvičia, urobia pre svoje telo veľa. Výskumy však hovoria inak... Ak by sme sa počas celého dňa konštantne hýbali, malo by to na zdravie človeka oveľa väčší vplyv, ako hodina denne vo fitku.
Počítanie krokov je posledné roky tak trochu trend. Mnohí si kroky počítajú bez toho, aby vedeli, aký skvelý úžitok to ich telu prináša.
10 000 krokov - práve toto je akási pomyselná hranica, ktorú by mal každý zdravý jedinec denne dosiahnuť. Toto číslo stanovili na základe zistení, že človek by mal spáliť aspoň 2 000 kalórii týždenne, aby znížil riziko srdcovo-cievnych chorôb. To vychádza približne na 300 kalórii denne, čo je dokopy 10 000 krokov. Nehovoriac o tom, že chôdza je pre človeka najprirodzenejší pohyb a teda dokáže ušetriť nervy nejedného “milovníka” kardia.

AJ my sme v poslednom období počas dištančného vzdelávania strávili veľa času doma s obmedzeným pohybom alebo zasedení pri počítači.
Preto sme pre žiakov pripravili projekt: „UROB ČO NAJVIAC KROKOV!!!
Úlohou žiakov bolo v období od 5.mája do 5.júna urobiť čo najviac krokov. Využiť mohli čas počas hodín TSV, THD a iných hodín, ale aj po vyučovaní vo svojom voľnom čase.
Výsledky si mohli zaznamenať pomocou aplikácií v mobilnom telefóne, pomocou krokomerov či hodiniek.
Sme veľmi radi, že do súťaže sa zapojilo 346 žiakov 2. stupňa.
A tu sú výsledky:
Dievčatá:
1. Ema Lengvarská (VI.C) – 779 523 krokov
2. Mária Magdaléna Medvecová (IX.A) – 500 783 krokov
3. Júlia Tömöryová (IX.A) – 465 000 krokov
Chlapci:
1. Šimon Uzoráš (VI.C) – 549 018 krokov
2. Matej Lehet (IX.B) – 468 518 krokov
3. Viktor Vancák (VIII.C) – 457 680 krokov
Najvyšší priemer (na 1 žiaka) dosiahla trieda VII.D – 271 067 krokov.
Najviac žiakov sa zúčastnilo v triede VIII.B – 26 žiakov s priemerom 222 586 krokov.
Víťazom blahoželáme!!!

  • DSC_7879
  • DSC_7885
  • DSC_7891
  • DSC_7896
  • DSC_7904
  • DSC_7905
  • DSC_7906
  • DSC_7907
  • DSC_7911
  • DSC_7912

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI