okt
01

SLÁVIK SLOVENSKA 2021

slavik miniVo štvrtok 30. septembra sa uskutočnilo školské kolo jubilejného 30. ročníka súťaže v speve ľudových piesní SLÁVIK SLOVENSKA. Po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou sa naša škola opäť rozozvučala krásnymi detskými „slávičími“ hlasmi. V troch kategóriách súťažilo spolu 23 detí, ktoré ukázali nielen svoj talent, lásku k hudbe a spevu, ale aj odvahu postaviť sa pred porotu a spolužiakov a podať čo najlepší výkon. Tu sú naši víťazi:

 

I. kategória (1. – 3. ročník)
1. miesto: Hana Vancáková, II. D
2. miesto: Miroslava Bencová, III. A
3. miesto: Iveta Tabaková II. A a Tamara Hermanovská, II. C
Čestné uznanie: Alžbeta Anderková, III. D a Nina Bakajsová, III. A

II. kategória (4. – 6. ročník)
1. miesto: Jakub Ballek, VI. C
2. miesto: Noemi Mitriková, VI. A
3. miesto: Katarína Venglovičová, IV. A a Beáta Dudová, V. C
Čestné uznanie: Sabína Fuňáková, V. A

III. kategória (7. – 9. ročník)
1. miesto: Erika Barlová, IX. B
2. miesto: Zuzana Mičejová, IX. B a Natália Kvočková, VIII. C
3. miesto: Soňa Hermanovská, VII. A
Čestné uznanie: Tamara Kolesárová, VII. A

 • IMG_20210930_134109
 • IMG_20210930_134127
 • IMG_20210930_134155
 • IMG_20210930_134208
 • IMG_20210930_134220
 • IMG_20210930_134240
 • IMG_20210930_134248
 • IMG_20210930_134256
 • IMG_20210930_134303
 • IMG_20210930_134311
 • IMG_20210930_135835
 • IMG_20210930_140001
 • IMG_20210930_145342
 • IMG_20210930_145352
 • IMG_20210930_145401
 • IMG_20210930_145415
 • IMG_20210930_145432
 • IMG_20210930_145445
 • IMG_20210930_145503
 • IMG_20210930_145535
 • IMG_20210930_145550
 • IMG_20210930_145611
 • IMG_20210930_145630_1
 • IMG_20210930_145641
 • IMG_20210930_145654
 • IMG_20210930_151553
 • IMG_20210930_151636
 • IMG_20210930_151943

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI