Ciele projektu

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

Kód ITMS projektu 26110130384

Strategickým cieľom projektu je:

  • Rozvoj čitateľskej gramotnosti a jazykových schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov.

Špecifické ciele projektu sú:

  • Inovácia metód a prostriedkov vzdelávania na podporu čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese všeobecnovzdelávacích predmetov uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ.
  • Inovácia metód a prostriedkov vzdelávania so zameraním na digitálne vyučovanie v predmete anglický jazyk.
  • Zvýšenie pedagogických zručností a jazykových znalostí pedagogických zamestnancov vyučujúcich anglický jazyk.


Časový harmonogram
Personálna matica
Podrobný popis aktivít

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...