okt
24

Šarkaniáda

sarkaniada miniŠarkan kričí, plače, volá...
„Pozrite sa, deti smola!
Chvostík pekný mašličkový,
pomôžte nájsť šarkanovi!“

V piatok, 21.10.2022, sa naším školským dvorom rozoznela známa pesnička Šarkan, ktorou sme otvorili už tradičnú a veľmi obľúbenú akciu ŠKD - Šarkaniádu. Po spoločnej pesničke a krátkej básničke sme nášmu šarkanovi Alfrédovi našli stratený chvostík aj nového kamaráta. Nasledovalo nádherné pestrofarebné dračie divadlo a spoločné šantenie šarkanov. Nechýbala ani sladká šarkanovská odmena. Červené líčka, žiariace očká a spokojné úsmevy detí svedčili o tom, že sa šarkaniáda aj tento rok vydarila.

 • 0
 • 1
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 2
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Š_1
 • Šar1.c_2
 • Šar_1.C_1
 • Šar_1.a_1
 • Šar_1.a_2
 • Šar_1.c_2
 • Šar_1.c_3
 • Šar_1.c_4
 • Šar_1.c_5
 • Šar_2.c_1
 • Šar_2.c_2
 • Šar_2.c_3
 • Šar_2.c_4
 • Šar_2.c_5
 • Šar_2.c_6
 • Šar_2.c_7
 • Šar_2.d_1
 • Šar_2.d_10
 • Šar_2.d_11
 • Šar_2.d_2
 • Šar_2.d_3
 • Šar_2.d_4
 • Šar_2.d_5
 • Šar_2.d_6
 • Šar_2.d_7
 • Šar_2.d_8
 • Šar_2.d_9
 • Šar_3.d_1

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI