nov
02

Rodičovský infoservis - žiadosti

rodicovsky servis

 

Vážení rodičia,
vrámci  zlepšenia našej spolupráce a komunikácie písomnou formou,
dovoľujeme si vám ponúknuť predtlače na rôzne druhy žiadostí,
ktoré z času na čas je potrebné napísať.
Veríme, že Vám ušetríme vzácny čas!

 

Druh žiadosti Použitie
Žiadosť o prijatie do ZŠ  Vypĺňa ju zákonný zástupca v prípade, že má záujem, aby sa jeho dieťa vzdelávalo v našej škole. Nevypĺňa ho zákonný zástupca pri zápise do 1.ročníka.
Žiadosť o prijatie do ŠKD  Vypĺňa ju zákonný zástupca v prípade, že má záujem, aby jeho dieťa navštevovalo ŠKD.
Žiadosť o odhlásenie zo školy  Vypĺňa ju zákonný zástupca v prípade, že  jeho dieťa nebude navštevovať našu školu zo zdravotných, rodinných alebo iných dôvodov.
Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania v predmete  Zákonný zástupca ju vypĺňa v prípade potreby oslobodenia v predmete (najčastejšie telesnej a športovej výchovy). Obnovuje sa pre každý školský rok a je potrebné k nemu doložiť lekárske potvrdenie. Súčasťou lekárskeho potvrdenia musí byť či sa jedná o čiastočné alebo úplné oslobodenie od predmetu a taktiež doba trvania oslobodenia od predmetu.
Žiadosť o uvoľnenie žiaka na max. 2 dni Vypĺňa ju zákonný zástupca v prípade, že chce ospravedlniť svoje dieťa z vyučovania na max. 2 pracovné dni.
Žiadosť o uvoľnenie žiaka na viac ako 2 dni Vypĺňa ju zákonný zástupca v prípade, že chce ospravedlniť svoje dieťa z vyučovania na viac ako 2 pracovné dni.
Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky Zákonný zástupca ju vypĺňa, pokiaľ jeho dieťa nebolo možné riadne klasifikovať.
Žiadosť o sprístupnenie písomnej práce Zákonný zástupca ju vypĺňa v prípade, že chce nahliadnuť do písomnej práce svojho dieťaťa.
Žiadosť o vydanie polročného vysvedčenia  Vypĺňa ju zákonný zástupca v prípade, že má záujem o vydanie polročného vysvedčenia.
 Žiadosť je potrebné doručiť triednemu učiteľovi.
Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí  Zákonný zástupca ju podáva v prípade záujmu osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky a vzdelávania pre svoje dieťa v školách mimo územia SR.
Žiadosť o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky  Zákonný zástupca ju podáva v prípade, že jeho dieťa nedosahuje školskú zrelosť. K žiadosti je potrebné doložiť vyjadrenie Centra pedagogickopsychlogického poradenstva a prevencie a vyjadrenie detského lekára.
Žiadosť o vydanie duplikátu vysvedčenia Návod tu...

 

Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania

pop3 mini2