Aktuálne o nás

• v školskom roku 2021/2022 navštevuje školu spolu 796 žiakov, z toho 359 žiakov na prvom stupni a 437 žiakov na druhom stupni.  Je plne organizovanou (1. - 9. ročník), modernou a najväčšou školou v okrese. Jej súčasťou je 10 oddelení ŠKD;
• pracuje v nej 60 pedagógov – 17 učiteľov prvého stupňa, 30 učiteľov druhého stupňa, 4 katechéti a 10 vychovávateliek ŠKD. Pedagogický zbor je 100% kvalifikovaný a značne omladený. O chod školy sa stará aj 11 prevádzkových zamestnancov;
• verejnosti je známa výbornými výsledkami vo výchovno-vzdelávacej činnosti i mimoškolskej činnosti (v rámci okresu, kraja, ale aj celého Slovenska i na medzinárodnej úrovni).
• v celoplošnom testovaní piatakov T5 (november 2019) bola v matematike úspešnosť našich žiakov o 2,4 % lepšia ako celoslovenský priemer a v slovenskom jazyku a literatúre o 4,6 % lepšia ako celoslovenský priemer;
• celoplošné testovanie deviatakov T9, ktoré malo byť uskutočnené v apríli 2020, nebolo z dôvodou pandémiu koronavírusu uskutočnené;
• v  škole s vynikajúcimi výsledkami dlhodobo pôsobí Centrum voľného času. V rámci neho majú žiaci možnosť rozvíjať svoj talent a nadanie v oddelení Volejbal, v Detskom folklórnom súbore Cifroško alebo v Tanečnom súbore Varanovia (mažoretky). Zmysluplné trávenie voľného času ponúka aj vyše 40 krúžkov na škole;
• výchovnovzdelávací proces je v škole spestrený rôznymi exkurziami, kultúrno-spoločenskými a  športovými akciami. Medzi nich patria lyžiarsky, snowboardový a  plavecký výcvik, rôzne cvičenia a  didaktické hry, škola v prírode, tematické exkurzie po Slovensku a Eko dni. Škola ponúka žiakom možnosť zúčastniť sa aj zahraničných exkurzií do Londýna, Viedne, Budapešti, exkurziu na trase Osvienčim – Wieliczka – Krakov. Súčasťou vyučovania sú aj návštevy divadelných a  filmových predstavení, výchovných koncertov, besied, prednášok a seminárov;
• škola sa môže pochváliť 2x ročne vydávanými školskými časopismi – Príma Bifľoško pre prvý stupeň a Bifľoško pre druhý stupeň;
• hodnotenie školy verejnosťou je veľmi priaznivé, o čom svedčí rastúci záujem rodičov o prijatie ich detí do našej školy;
• vysoké percento prihlásenia detí našich bývalých absolventov potvrdzuje dôveryhodnosť tejto školy a mnohí súčasní pedagógovia sú zároveň aj bývalými absolventmi našej školy;
• máme kladné hodnotenie od rodičovskej verejnosti, vedenia mesta, kultúrnych a spoločenských organizácií, s ktorými škola spolupracuje.


ČO PONÚKAME?


1. Kvalitný výchovno-vzdelávací proces
- je realizovaný pestrými metódami a formami práce pomocou moderných didaktických prostriedkov a učebných materiálov,
- využíva e-learningový systém vyučovania (komunikácia žiak- učiteľ prostredníctvom počítačovej siete, aj v prípade neúčasti žiaka na hodine),
- prebieha v počítačových a multimediálnych učebniach (počítače, notebooky, interaktívne tabule), v átriu, v odborných učebniach - jazykových učebniach, chemickej učebni, v cvičnej kuchynke, v dielňach, v školskej knižnici, na vlastnom detskom dopravnom ihrisku, v telocvičniach a športových ihriskách,
- je spestrený aj lyžiarskym výcvikom, plaveckým výcvikom, školou v prírode, exkurziami do zahraničia – Veľká Británia a Poľsko, návštevami divadelných a filmových predstavení, Eko dňami,
- jeho súčasťou sú aj mnohé voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova, pracovné vyučovanie, ako aj vyučovanie cudzích jazykov: anglického( od 2. ročníka), nemeckého a ruského jazyka,
- výsledkom je 100%-ná úspešnosť rozmiestnenia žiakov 9. ročníka na SŠ
2. Rozvoj nadania, zručností a talentu žiakov v mimovyučovacom čase
Škola ponúka širokú škálu záujmových aktivít podľa vlastného výberu. Žiaci majú možnosť navštevovať záujmové útvary vzdelávacieho, umeleckého a športového charakteru, ako aj Centrum voľného času s oddeleniami – volejbal, folklór - Detský folklórny súbor Cifroško a oddelenie mažoretkového tanca - Tanečný súbor Varanovia.
Svoje talenty prezentujú na kultúrnych podujatiach organizovaných mestom, ale aj tradičných akciách školy: Vianočná akadémia, Fašiangový karneval, akadémia Deti rodičom, Týždeň otvorenej školy a pri tvorbe školských časopisov „Príma Bifľoško“ a „Bifľoško“.

Projekty

V školskom roku 2021/2022 pokračujeme v implementácií projektu „Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti" pod záštitou Ministerstva školstva SR a s finančnou podporou Štrukturálnych fondov EÚ, ktorého úlohy sme začali plniť už v júni školského roka 2011/2012. Strategickým cieľom projektu je rozvoj čitateľskej gramotnosti a jazykových schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov.
Zároveň pokračujeme v realizácii národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný taktiež z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti. Jeho hlavným cieľom je prispieť k atraktívnejšiemu spôsobu vyučovania.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI