feb
28

Zápis do 1. ročníka - 2023/2024

Slávnostný zápis do 1. ročníka

sa uskutoční

4. apríla 2023

v čase od 14.00 h do 17.00 h

za prítomnosti dieťaťa.

Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka:

1. Občiansky preukaz

2. Rodný list dieťaťa

3. Písomné vyhlásenia zákonných zástupcov a povinná príloha k elektronickej prihláške

4. Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka

- možnosť vyplniť vo Vami zvolenom čase z pohodlia domova, výrazne tým ušetríte čas pri zápise;
- pri vypĺňaní elektronickej prihlášky používajte diakritiku (mäkčene, dĺžne);
- vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis;
- povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na overenie všetky potrebné dokumenty;
- prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola po overení údajov pred podpísaním prihlášky;

 prihlaska

*prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu


5. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
- v prípade, ak má zákonný zástupca záujem o umiestnenie dieťaťa v popoludňajších hodinách v ŠKD

6. Žiadosť o prijatie do 1. ročníka mimo obvod
- v prípade, ak dieťa patrí na základe trvalého bydliska do iného školského obvodu

7. Žiadosť o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR
- v prípade, ak dieťa bude navštevovať školu v zahraničí

8. Žiadosť o predčasné zaškolenie
- v prípade, ak je dieťa zrelé a nedovŕši pred nástupom do školy 6 rokov
- potrebné doniesť potvrdenie od pediatra a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia 
CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)
- doklad o získaní predprimárneho vzdelania

9. Doklad o zdravotnom postihnutí – iba v prípade, že sa jedná o zdravotne postihnuté dieťa


Organizácia zápisu (2 fázy)

1. vypísanie a odoslanie elektronickej prihlášky
2. slávnostný zápis dieťaťa 4. apríla od 14.00 – 17.00 h spojený so zaujímavým programom a overením údajovLegislatíva k zápisu

O prijatí Vášho dieťaťa na primárne vzdelávanie v ZŠ rozhodne riaditeľ školy.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa na primárne vzdelávanie v ZŠ Vám bude zaslané najneskôr do 15. júna 2023.

V prípade, ak zákonný zástupca zvažuje u dieťaťa, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť, pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (odklade), napriek tomu je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať dieťa do ZŠ.

Dieťa, ktoré už bolo v predošlom školskom roku zapísané do ZŠ, ale na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca musí opätovne zapísať.

Od 1.1.2021 o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (o odklade) rozhoduje riaditeľ materskej školy.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť slávnostného zápisu, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2023.


feb
28

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY predĺžené - 1. aj 2. stupeň

chripka

Riaditeľstvo Základnej školy Sídlisko II 1336 oznamuje, že vzhľadom na stále sa zvyšujúcu chorobnosť žiakov i zamestnancov školy, predlžuje chrípkové prázdniny do 3. marca 2023, na základe metodického usmernenia MŠVVaŠ č. 15/2005-R a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou.
*Nástup žiakov do školy po jarných prázdninách - v pondelok 13. marca 2023.

feb
28

Anglická škola na Dvojke

angl miniVo februári sa na Dvojke uskutočnil aktívny anglický týždeň, ktorý už v našej škole prebieha druhý rok v spolupráci s jazykovou školou SIDAS. Lektorom bol tentokrát Austin Rhodez. Austin je Američan, ktorý je na Slovensku len 10 dní. Po slovensky nerozumel, preto naši ôsmaci a deviataci boli odkázaní na svoje vlastné jazykové schopnosti a skúsenosti. Pripravenými aktivitami rozviazal jazyky žiakov a motivoval ich ku komunikácii. Žiaci túto „anglickú školu“ vnímali pozitívne a chceli by v týchto lekciách pokračovať naďalej, za účasť získali certifikát.

feb
27

Bronz na OK Dejepisnej olympiády

dejol miniV polovici februára sa uskutočnil 15. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády v priestoroch CVČ VT, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci 6.-9. ročníka. Olympiáda pozostávala z troch náročných častí. Monotematická časť (oblasť vedy a techniky) – žiaci si museli naštudovať publikáciu K. Vasilka – Vývoj techniky a technológie – od staroveku dodnes. Druhou časťou testu boli úlohy vyplývajúce z učiva príslušného ročníka orientované skôr na marginálie. V tretej časti boli súťažiaci vyskúšaní z regionálnych dejín, z ktorých by mali poznať významné osobnosti, pamiatky a historické udalosti nášho regiónu.

feb
25

Návšteva knižnice

hzk mini

Čítanie príbehov a rozprávok je pre deti veľmi dôležité, pretože podporuje detskú predstavivosť a tvorivosť. Knižnica je miesto, kde to vždy žije knihami. Návšteva knižnice má pre našich žiakov veľký význam, najmä keď je naviac obohatený o krásny zážitok.
Druháci so svojimi pani učiteľkami navštívili Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou, kde im pani knihovníčky prečítali zaujímavé príbehy: O škaredom káčatku, o Snehuliakovi s horúcim srdcom a príbeh Planéta Zem sa usmieva. Zážitkovým čítaním sa mohli veľa dozvedieť o priateľských vzťahoch, o pomoci blížnym ale aj ako sa máme správať k našej planéte.

feb
26

Attoved

attoved1V utorok 14. februára 2023 sa uskutočnila nová súťaž Attoved. Ide o celoslovenskú online individuálnu súťaž z prírodných vied. Súťažiaci svoje vedomosti využili pri riešení vedomostných a experimentálnych úloh z fyziky, chémie, biológie a vedeckého mixu. Súťaž je určená primárne pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka ZŠ a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Pričom každý ročník súťaží vo svojej kategórii. Súťažiaci počas 60 minút riešia nezvyčajné úlohy. Aj naši žiaci sa zúčastnili tejto súťaže a dosiahli skvelé výsledky.
Kategória 7:

feb
24

21.február – Medzinárodný deň materinského jazyka

hk miniMaterinský jazyk... uvedomujeme si v každodennom zhone význam tohto pojmu? Uvedomujeme si, že to bol prvý jazyk, ktorý sme počuli od svojej mamičky a prvý jazyk, ktorým sme sa naučili rozprávať? Áno, je dôležité poznať aj cudzie jazyky, je dôležité poznať kultúru iných národov... Ale predovšetkým by sme mali poznať ten svoj, najmilší, najsladší, najzrozumiteľnejší jazyk, ktorým jednoznačne vyjadríme, kde je náš domov, kde sú ľudia, na ktorých sa môžeme spoľahnúť, kde sme sami sebou.
Ani naši „dvojkári“ neostali bokom a pripravili si s pani učiteľkami rôzne aktivity. Starší pracovali so slovami, tvorili verše a strofy na štýl dadaistov, vystrihovali písmená a skladali nové slová, hrali sa na spisovateľov, vžívali sa do života literárnych hrdinov.