nov
03

Svetový deň sporenia

pokladnicka miniKu Svetovému dňu sporenia sa v ôsmom a deviatom ročníku dňa 27.10.2022 na hodinách občianskej náuky uskutočnila beseda na tému: „Hrdina zajtrajška“, s pracovníkmi Raiffeisen banky.
Cieľom besedy bolo hravým a zaujímavým spôsobom objasniť, čo sporenie vlastne znamená a čo všetko môže byť dôvodom, aby sme sporiť začali.
O tom ako a koľko sporiť nám porozprávali akviziční kouči, ktorí besedu viedli. Prednášajúci vystupovali na profesionálnej úrovni s veľkou dávkou odbornosti a tiež humoru. Rôznymi aktivitami, či motivujúcimi príbehmi sa snažili podať praktické informácie o sporení, sporiacich účtoch či investovaní.V rámci ekonómie sme do oblasti sporenia implementovali finančnú gramotnosť, aby sme priblížili žiakom “dospelácky” svet peňazí, tak, aby žiaci boli pripravení na samostatný život. Žiaci boli počas besedy aktívni a naozaj promptne reagovali na položené otázky. Za svoju aktivitu boli odmeňovaní peknými vecnými propagačnými materiálmi. Touto besedou o finančnej gramotnosti si žiaci vedomosti nielen upevnili, ale aj odniesli nové.

  • IMG_20221027_081001
  • IMG_20221027_081024
  • IMG_20221027_083238
  • IMG_20221027_092338
  • unnamed (1)
  • unnamed (2)
  • unnamed

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI