nov
09

Planéta Zem sa usmieva

Zem smileMôže sa naša planéta Zem usmievať? Túto otázku si položili žiaci tretieho ročníka, spolu s pani učiteľkou a tetou knihovníčkou v Hornozemplínskej knižnici, kde sa venovali tejto téme. Pomohla im pri tom samotná kniha Planéta Zem sa usmieva, ktorá je zameraná na bezodpadový život. S hrdinami - Olivkou, Filipom a malou Emou počúvali hlavného rozprávača, planétu Zem, ktorá deťom vysvetlila, prečo býva smutná a kedy má dôvod na úsmev. Okrem samotných príbehov našli tretiaci v knihe aj nápady na výrobu vlastných hračiek, zábavných hier a omaľovánky. Z roliek od toaletného papiera si vyrobili krásne zvieratká, malú ZOO. Určite z toho mala radosť aj naša Zem.

  • thumbnail_IMG_20221104_112526
  • thumbnail_IMG_20221104_113950
  • thumbnail_IMG_20221104_114002
  • thumbnail_IMG_20221104_114014
  • thumbnail_IMG_20221104_114140
  • thumbnail_IMG_20221104_114521
  • thumbnail_IMG_20221104_120418

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI