nov
11

Beseda s dentálnou hygieničkou

zubky miniČistenie zubov a starostlivosť o ústnu dutinu sú dôležité nielen z hľadiska estetického, aby sme sa na svet usmievali krásnymi bielymi zubami, ale najmä z hľadiska zdravotného. Veď zubný kaz je infekčná choroba a môže spôsobiť mnohé komplikácie. To, že si zuby treba umývať, vie každý škôlkar. Ale to, ako dôkladne vyčistiť všetky plôšky zuba, ako často zuby umývať, ako dlho, akou technikou a akými pomôckami našim prvákom pomocou prezentácie a názornej ukážky vysvetlila dentálna hygienička Danka Pavolová, ktorá pracuje v zubnej ambulancii v tesnej blízkosti našej školy. Okrem správnej techniky umývania zubov spomenula aj význam ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov v stravovaní a nevhodnosť konzumovania sladkostí a sladených nápojov. Nezabudla na obrazový materiál a hravé úlohy pre deti. Deťom sa beseda veľmi páčila a so záujmom kládli otázky, na ktoré im dentálna hygienička ochotne odpovedala. Veľmi pekne jej za to ďakujeme!

 • 20221109_080247
 • 20221109_080411
 • 20221109_080502
 • 20221109_081428
 • 20221109_081501
 • 20221109_081830
 • 20221109_081843
 • 20221109_082030
 • 20221109_082045
 • 20221109_082211
 • 20221109_082245
 • 20221109_082805
 • 20221109_083336

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI