nov
12

Sú dôležité vzťahy v triede?

ponozky miniKeďže tento rok žiaci trávia spolu omnoho viac času v škole ako za dva posledné roky, je namieste pozvať si odborníčku z pracoviska CPPPaP PhDr. Janu Lutašovú-Husťákovú na tému budovania vzťahov v triede. Ako správne a efektívne budovať dobré vzťahy v triede? Prečo byť empatický? Je dôležité vážiť si spolužiakov? Na tieto a mnoho ďalších otázok žiaci 6. ročníka dostali hodnotné odpovede. Prednáška bola zameraná na podporu pozitívnych väzieb a budovanie kolektívu.
V rámci pripravených aktivít sa šiestaci učili podporovať pozitívnu klímu v triede, budovať a vytvárať dobrý tím, ktorý efektívne a snáď hravo zvládne aj konfliktné situácie. Pani pracovníčka vyzdvihla hodnotu a význam priateľstva. Žiaci mali priestor uvedomovať si význam svojho miesta v triede a tiež nebezpečenstvo zlých vzťahov v kolektíve. Aj pedagógovia si všimli, že na hodinách u našich šiestakov sa vyučuje ľahšie, žiaci sú k sebe priateľskejší, nápomocní jeden druhému, počúvajú sa navzájom a držia spolu. Takýmto správaním im predsa navždy ostanú na spolužiakov na Dvojke iba dobré spomienky.

  • IMG_6322
  • IMG_6323

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI