nov
15

Informatici našej DVOJKY

ibobor2November už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Spolu so 124 574 súťažiacimi zo všetkých škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Súťažili sme v 4 kategóriách. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich v našej škole bolo až 97 úspešných. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

Tu sú naši najlepší:

V kategórii Drobci (2. a 3. ročník): Tamara Gešperiková, Matúš Baštár, Lucia Hromadová, Nina Magurová, Alžbeta Šuflitová, Nina Bertová, Radko Ferčák, Tomáš Demčák, Sofia Lešková

U Bobríkov (4. a 5. ročník) to boli: Daniel Mihalčin, Nina Demčíková, Natália Dudová, Emília Lacká, Alexandra Hrehová, Elena Laktičová, Simona Verčimáková, Matej Ondovčák, Natália Olexová, Kristína Šaffová, Diana Demčáková, Amy Lešková, Alžbeta Anderková, Jakub Truchan, Peter Raškovský, Filip Hrubovský, Vanessa Krištová, Michaela Lipkošová, Adam Lazor, Simona Karasová

Benjamíni (6. a 7. ročník): Laura Pivovarníková, Lea Lobodášová, Boris Steeno, Katarína Zajícová, Alexia Iľová, Maxim Košuda, Viktor Kóňa, Michal Pohlod, Ema Petrová, Vanesa Pisarčíková, Alžbeta Ferčáková, Matúš Novikmec, Viktória Horváthová

V poslednej kategórii Kadeti (8. a 9. ročník) ich bolo najviac: Kristína Korekáčová, Alexandra Dopiráková, Magdaléna Marcela Lukčiková, Richard Vasilko, Katarína Bačiková, Alexandra Mižovová, Evanna Lazorová, Stella Saladiaková, Bianka Vargová, Michael Kozák, Laura Ravasová, Natália Keblešová, Ela Fecenková, Sofia Duhoňová, Katarína Kačerová, Milan Gešperik, Rastislav Čandik, Tamara Ivanová, Lívia Vagaská, Lea Kristína Řezníčková, Sofia Krištanová, Maroš Temery, Ľuboslava Demková, Sofia Michalčová, Matej Demeter, Laura Čandiková, Liliana Vargová, Sofia Jacková, Viktória Gordanová, Alexandra Gajdošová, Tomáš Gordan, Samuel Musák, Tomáš Česlák, Dominika Petríková, Sofia Krupová, Laura Uchaľová, Erik Kožejak, Laura Šuličová, Dárius Roháč, Patrik Macuga, Barbora Jakubčinová, Simona Janová, Jakub Tabaka, Jakub Kmec, Zuzana Telepunová, Tobias Turcovský, Anna Klimkovská, Simona Maťašová, Nela Ďurašová, Matej Lešňanský, Tamara Furková, Jakub Adam, Ema Sochová, Sára Pajdiaková, Ivana Mihalčinová

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa informatických úspechov...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI