nov
16

Svetový deň dobrosrdečnosti

vzvt mini13. november je Svetovým dňom dobrosrdečnosti. Bol vyhlásený pred 17-timi rokmi a jeho podstatou je inšpirovať ľudí k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta. Niekedy stačí málo – začať od seba...
Pri tejto príležitosti sme si my, tretiaci, pozvali svojich kamarátov zo SŠ na Budovateľskej ulici, aby sme im ukázali, že ich máme radi takých akí sú. Predniesli sme im básničky, hádali hádanky, spoločne si zaspievali aj zatancovali. Najviac sa tešili darčeku, ktorý si spoločnými silami vyrobili s pani učiteľkami. Dobrosrdečnosť nie je len o obdarúvaní, je to vzácna vlastnosť človeka k človeku. Podľa odborníkov dokonca predlžuje život, zlepšuje vzťahy a zvyšuje pracovný výkon. Takže ak ste dobrosrdeční, má z vás radosť a osoh nielen vaše okolie, pomáhate vlastne aj sami sebe.

 • IMG_20221111_100212
 • IMG_20221111_100634
 • IMG_20221111_101218
 • IMG_20221111_101228
 • IMG_20221111_101318
 • IMG_20221111_101434
 • IMG_20221111_101442
 • IMG_20221111_101455
 • IMG_20221111_101757
 • IMG_20221111_101817
 • IMG_20221111_101821
 • IMG_20221111_102434
 • IMG_20221111_102603
 • IMG_20221111_103312
 • IMG_20221111_103515

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI