Výberové konanie

feb
15

Manželstvo... áno či nie?

manzelia miniPrípravou na dôležitý životný krok, akým manželstvo určite je, treba začať už u detí v pubertálnom veku. Pri príležitosti Národného týždňa manželstva (13. - 19. 2. 2023.) sme v našej škole 13. 2. 2022 uskutočnili besedy na túto citlivú tému pre žiakov 8. ročníka pod vedením psychologičky PhDr. Mariany Fedorovej z Centra poradenstva a prevencie vo VT. Žiaci sa vzájomne konfrontovali, vymieňali si názory na hodnotu a postavenie manželstva v dnešnej dobe.
Počas besedy boli vedení k tolerancii vnímania názorov na danú problematiku, schopnosti vzájomne sa počúvať a mali priestor na vyjadrenie svojho názoru. V závere besedy boli oboznámení s možnosťami psychologickej pomoci pri riešení rôznych problémov vzťahujúcich sa k ich veku.

  • IMG_6966
  • IMG_6967
  • IMG_6968
  • IMG_6969
  • IMG_6970
  • IMG_6971
  • IMG_6972
  • IMG_6976
  • IMG_6977

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI