Výberové konanie

jún
25

Vyhodnotenie zberu papiera na našej Dvojke

Zem smileV mesiaci máj prebiehal podľa Envirokalendára na našej Dvojke zber papiera. Ďakujeme žiakom, rodičom, našim pánom školníkom a všetkým ostatným, ktorí pristúpili k zberu aktívne. Počas jedného týždňa sa nám podarilo spolu vyzbierať veľmi pekných 6 649 kg papiera. Žiaci I. stupňa 3 571 kg, žiaci II. stupňa 1 824 kg, sklad učebníc a iné zdroje 1 254 kg. Týmto zberom sme pomohli prírode a zachránili približne 45 stromov.

 

Najaktívnejšie triedy za I. stupeň:
1. miesto: 3.A - 593 kg,
2. miesto: 3.C - 422 kg,
3. miesto: 2.A - 413 kg.

Víťazi jednotlivci:
1. miesto: Marko Turcovský 3.C - 258 kg,
2. miesto: Patrik Kozlovský 4.B - 205 kg,
3. miesto: Zuzana Štofová 4.D - 175 kg.

Najaktívnejšie triedy za II. stupeň:
1. miesto 6.A - 395 kg,
2. miesto 9.A- 319 kg,
3. miesto 9.C - 233 kg.

Víťazi jednotlivci:
1. miesto: Dominik Alžo 6.A - 252 kg,
2. miesto: Lea Kubačková 9.A - 181 kg,
3. miesto: Klára Hrešková 9.C -175 kg.

Víťazom srdečne blahoželáme. Veľká vďaka však patrí všetkým, ktorí sa do zberu papiera zapojili a pevne veríme, že budúci rok vyzbierame ešte viac kilogramov.

  • IMG_4082_1
  • IMG_4088_3
  • IMG_4090
  • IMG_4092

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI