Výberové konanie

jún
30

Lúčenie s deviatakmi

deviataci miniZáver školského roka je pre každého žiaka výnimočný, no zvlášť pre deviatakov , ktorí dnes, 30. júna 2023, oficiálne poslednýkrát prechádzali bránami našej školy. Spolu v štyroch triedach končilo 85 žiakov, ktorí sa lúčili nielen so svojimi triednymi učiteľmi Mgr. M. Hermanovským, Mgr. J. Kolcunovou, Mgr. R. Fedorom a Mgr. Z. Mičejovou, ale aj všetkými pedagógmi a spolužiakmi.
Takáto udalosť sa nezaobíde bez slávnostnej rozlúčky, ktorú si naši deviataci pripravili spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Nebola pri nej núdza o vtipné momenty, ale aj dojímavé chvíle, pri ktorých si všetci zaspomínali, čo všetko krásne na našej Dvojke zažili a koľko pekných spomienok si z nej do ďalšieho života odnášajú. Veľká vďaka za prípravu patrí aj učiteľom Mgr. M. Borošovi a Mgr. P. Šofrankovi. Po slávnostnej rozlúčke sa naši deviataci podpísali do pamätnej knihy a rozišli sa za posledného školského zvonenia všetkými smermi.
Vedenie školy a všetci pedagógovia prajú našim deviatakom na ich ceste životom veľa šťastia, veľa úspechov a veľa správnych rozhodnutí. Držíme vám všetkým palce!

 • DSC_0771
 • DSC_0772
 • DSC_0773
 • DSC_0777
 • DSC_0781
 • DSC_0784
 • DSC_0787
 • DSC_0788
 • DSC_0789
 • DSC_0790
 • DSC_0791
 • DSC_0793
 • DSC_0794
 • DSC_0797
 • DSC_0798
 • DSC_0803
 • DSC_0831
 • DSC_0832
 • DSC_0833
 • DSC_0835
 • DSC_0836
 • DSC_0837
 • DSC_0838
 • DSC_0840
 • DSC_0843
 • DSC_0844
 • DSC_0845
 • DSC_0847
 • DSC_0849
 • DSC_0850
 • DSC_0852
 • DSC_0853
 • DSC_0855
 • DSC_0857
 • DSC_0859
 • DSC_0883
 • DSC_0887
 • DSC_0893
 • DSC_0894
 • DSC_0901

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI