sep
16

Vojna – zlo – bolesť ... MIER!

dukla miniPoznanie histórie národa je veľmi dôležité aj preto, aby sme sa poučili a neopakovali chyby z minulosti a boli „múdrejší“. Vštepovať hodnoty mladým ľuďom je preto veľmi dôležité. S našimi deviatakmi sme sa hneď v polovici septembra vybrali na dejepisnú exkurziu na miesto bojov najkrvavejších a najstratovejších na životoch v našom okolí počas 2. svetovej vojny. Najvýznamnejšie bojisko Karpatsko-duklianskej operácie počas 2. svetovej vojny, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, si žiaci mohli prostredníctvom odborného výkladu obzrieť z vyhliadkovej veže. Presunuli sme sa k pamätníku s cintorínom, kde je masovo pochovaných 565 vojakov česko-slovenskej a sovietskej armády. Cestou z cintorína nás sprevádzali bronzové tabule s vygravírovanými menami 1256 padlých vojakov – príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Pri pamätníku s cintorínom padlých sme s úctou zapálili sviečky a uctili si ich stratené životy pre našu slobodu. Vo Vojenskom múzeu vo Svidníku sme spoza vitrín pozorovali rozdiely vojenskej uniformy sovietskeho a česko-slovenského vojaka, zbrane, munície používané v druhej svetovej vojne a predmety dennej potreby vojaka.
Veríme, že tento pohľad do minulosti zanechá v žiakoch ľudskosť a empatiu k nie tak dávnominulým udalostiam, ktoré sú nástrahou aj v súčasnej dobe.

 • IMG20230913115749
 • received_1518511778891714
 • received_197638279872652
 • received_273542625541910
 • received_3108970879233849
 • received_339754608405190
 • received_629707182618590
 • received_629881675675001
 • received_645746434328086
 • received_6615222151877158
 • received_863295975518516
 • received_900370991193478
 • received_971787217239434

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI