okt
01

Privítajme prvákov

prvacik miniPred rokom sedeli v prváckych laviciach, dnes sú z nich smelí žiaci....
Posledný septembrový týždeň privítali druháci svojich mladších kamarátov – prváčikov. Pozdravili ich veselými básničkami o škole a písmenkách, piesňami aj tancom.
Veršíkmi si zaspomínali na prvú triedu:
„Keď napísal som čiarky samé, spravil som radosť mojej mame.
Keď napísal som kolieska, rozveselil som otecka.
Keď napísal som vlny veľké, spravil som radosť učiteľke.
A dnes sme všetci v druhej triede ako doma v ABECEDE.“
Prvákom zaželali veľa školských úspechov a radosti z učenia. Naši najmladší žiaci odmenili druhákov za príjemné spestrenie dňa a malé darčeky vďačným potleskom.

 • 1695878857290
 • IMG_20230928_085932
 • IMG_20230928_090150
 • IMG_20230928_090220
 • IMG_20230928_090429
 • IMG_20230928_090543
 • IMG_20230928_090621
 • IMG_20230928_090646
 • IMG_2126
 • IMG_2128
 • IMG_2129
 • IMG_6717
 • IMG_6722
 • IMG_6727
 • IMG_6730
 • IMG_6731
 • IMG_6732

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI