okt
03

Daruj pocit tepla...

ponozky miniPonožkový október je opäť tu!
Naša Dvojka sa aj tento rok zapája do októbrovej výzvy Ponožkový október, ktorej zmyslom je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi.
Zistilo sa, že najžiadanejšou časťou oblečenia v charitách a organizáciách starajúcich sa o takých ľudí sú práve ponožky.
Daruj ponožky a pomôž ľuďom bez domova prežiť zimné mesiace s nohami v teple.
Na zapojenie sa do tejto zbierky stačí málo...
Hlavne chuť pomáhať.

A ako je už dobrým zvykom, naša Dvojka rada pomáha. Týmto Vás prosíme, pomôžte nám spoločne vyzbierať NOVÉ PONOŽKY pre ľudí, ktorí stratili strechu nad hlavou.
Zberný box je umiestnený na chodbe pred jedálňou. Zbierku ukončíme 2. novembra. Darované ponožky odovzdáme v spolupráci s občianskym združením Podaj ďalej so sídlom v Prešove ľuďom bez domova.
ĎAKUJEME.
Ponožkám zdar a Ponožkovému októbru zvlášť! 

  • 1

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI