okt
04

Európsky týždeň športu

beactive miniEurópsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva #BeActive, ktorá má nabádať k pohybu. Aj naše deti v ŠKD si v priebehu tohto týždňa vyskúšali množstvo športových aktivít. Využili naše športové ihriská, kde mali pripravené rôzne športové aktivity a disciplíny. Užili si tri krásne slnečné popoludnia, plné športu, pohybu, radosti a detského smiechu. Žiaci sa zabavili, zasúťažili a urobili prospešnú vec pre seba a svoje telo.


 • ETŠ_1
 • ETŠ_10
 • ETŠ_11
 • ETŠ_12
 • ETŠ_13
 • ETŠ_15
 • ETŠ_16
 • ETŠ_2
 • ETŠ_3
 • ETŠ_4
 • ETŠ_5
 • ETŠ_6
 • ETŠ_7
 • ETŠ_8
 • ETŠ_9

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI